STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY

„WINNICZEK”

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Miłośników Przyrody „Winniczek”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Nowiny.

 

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem wsi Nowiny, Górzna, miasta i gminy Złotów.

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju, na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

 

§ 5

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu

2. O przystąpieniu do organizacji o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Zarząd na zasadach określonych w przepisach niniejszego statutu.

 

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i nie prowadzi działalności gospodarczej. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 7

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej, promocja nowoczesnych rozwiązań w ochronie środowiska poprzez:

 

-     prowadzenie działalności z zakresu edukacji przyrodniczej,

-     organizowanie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży; w tym wypoczynku letniego,

-     organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów;

-     działania na rzecz poprawy życia na wsi;

-     integracja społeczności wsi;

-     krzewienie kultury i tradycji lokalnych;

-     organizacja festynów i innych imprez integrujących i promujących miejscowości;

-     współpraca z władzami lokalnymi i regionalnymi szczególnie w działaniach wpływających na środowisko;

-    współdziałanie z wszelkimi innymi organizacjami i instytucjami, których cele i działania są

      spójne z celami i działaniami Stowarzyszenia,

-     promocja wsi Nowiny i Górzna, gminy Złotów i powiatu złotowskiego ich walorów przyrodniczych, kulturowych jak i działalności Stowarzyszenia oraz organizacji i instytucji współpracujących;

-     krzewienie kultury fizycznej i sportu.

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

 

§ 8

1.   Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2.   Stowarzyszenie posiada członków:

-     zwyczajnych,

-     wspierających,

-     honorowych.

 

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 2 członków Stowarzyszenia.

 

§ 10

Członkowie zwyczajni mają prawo:

-     biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

-     korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

-     udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

-     zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.


§ 11

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

-     brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

-     uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

-     przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

-     regularnego opłacania składek.

 

§ 12

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 13

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

- dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

- wykluczenia przez Zarząd:

- utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

- utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

 

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 15

Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.


§ 16

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

§ 17

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę organu.

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 18

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku, jako sprawozdawcze, i co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

- z własnej inicjatywy,

- na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

- na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 1  miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane

 

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

  1. uchwalanie zmian statutu,
  2. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  3. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  8. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
  9. ustalanie wysokości składek członkowskich.

Zarząd

 

§ 20

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

 

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy:

1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

7. zwoływanie Walnego Zebrania,

8. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do krajowych i międzynarodowych organizacji o tym     samym lub podobnym profilu, bądź o wystąpieniu z nich.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 22

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

 

§ 23

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności

    Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia

4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego

    bezczynności,

6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 


Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

 

§ 24

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

- składki członkowskie,

- darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,

- dotacje, subwencje, udziały, lokaty.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje   

     Zarząd.

 

Sposób reprezentacji

 

§ 25

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 26

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 27

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, 2/3 głosów obecnych na zebraniu w drugim terminie.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

 

Statut przyjęto uchwałą w dniu 10 maja 2010 r.

 

Podpisano:

 

……………………………………………………………

 

……………………………………………………………

 

……………………………………………………………