STRONA GŁÓWNA > Szkoła demokracji – szkoła samorządności


Rok szkolny 2013/2014

 Szkoła demokracji – szkoła samorządności

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do programu rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich rad pedagogicznych - "Szkoła demokracji - szkoła samorządności"

Jest to program pilotażowy prowadzony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie przy współpracy z ośrodkami doskonalenia nauczycieli.

Do programu przystąpiło 19 placówek z naszego województwa, w tym zaszczytnym gronie znalazła się również nasza szkoła.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile powołało eksperta w zakresie w/w programu panią Mirosławę Horodok

Zadaniem nauczycieli będzie kształcenie u dzieci takich kompetencji społecznych i obywatelskich, aby mogły one dostosować się do przemian społecznych, gospodarczych i ekonomicznych. Kompetencje obywatelskie dają nam możliwość pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim, opartego na znajomości społecznych i politycznych pojęć oraz struktur a przede wszystkim zobowiązują nas do aktywnego i demokratycznego uczestnictwa. Kompetencje obywatelskie  to znajomość praw człowieka i konstytucji swojego kraju, a także zakres działań jego rządu, to również zrozumienie ról i zakresu odpowiedzialności instytucji stanowiących politykę na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym, europejskim i międzynarodowym (łącznie z polityką i ekonomiczną rolą Unii Europejskiej). To także rozumienie pojęć takich jak demokracja, obywatelstwo oraz międzynarodowych deklaracji mających je wyrażać (jak np. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej). Poza tym składają się na nie znajomość głównych wydarzeń, kierunków zmian w narodowej, europejskiej i światowej historii, a także obecnej sytuacji Europy i krajów sąsiedzkich. Przejawiają się w uczestnictwie w życiu i działaniach społeczności lokalnej, jak również w podejmowaniu decyzji na poziomie krajowym i europejskim (np. poprzez udział w wyborach, w zdolności do okazywania solidarności poprzez zainteresowanie i pomoc w rozwiązywaniu problemów dotykających społeczność na poziomie lokalnym lub w szerszym kontekście. Wreszcie kompetencje obywatelskie to umiejętność skutecznego kontaktowania się i wpływania na instytucje publiczne oraz umiejętność korzystania z możliwości, jakie daje Unia Europejska. Zarówno kompetencje społeczne, jak i obywatelskie rozwijają poczucie przynależności do społeczności lokalnej, kraju Unii Europejskiej, Europy i świata.

 

 

GALERIA

 

Rada Pedagogiczna naszej szkoły będzie uczestniczyła w pięciu spotkaniach, podczas których zostaniemy zapoznani z założeniami programu.

 

 

 

 


KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

 

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
 


KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Edukacja obywatelska i edukacyjna na rzecz praw człowieka jako zadanie wszystkich nauczycieli


Copyright © 2005 by sgorzna.wot.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.