Załącznik nr 2

 

Karta  zgłoszenia  innowacji  pedagogicznej

 

Podstawa prawna

 

·         Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506)

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz.U. z 2009 r., Nr 4, poz. 18)

 

 

 

Nazwa szkoły/placówki

 

Szkoła Podstawowa im.Tony’ego Halika w Górznej

 

Adres szkoły/placówki

 

77-400 Złotów Górzna 19

 

Typ szkoły

 

Szkoła Podstawowa

 

REGON

 

001149299

 

Gmina

 

Złotów

 

Powiat

 

złotowski

Imię i nazwisko dyrektora szkoły

 

Krystyna Zarębska

 

Tytuł innowacji

 

 

Sięgaj gwiazd - X Forum Ekologiczne w Górznej „Folklor i Gwiazdy”

 

Rodzaj innowacji

(programowa, metodyczna,  organizacyjna) §1  pkt 1

 

 

 

metodyczno - organizacyjna

 

Autorzy innowacji

 

Maria Jaszczyk

 

Etap edukacyjny

I i II

 

Oddział/oddziały, grupa/grupy,… objęte innowacją

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Górznej, delegacje szkół gminy Złotów, wybrani uczniowie Szkoły Podstawowej w Radawnicy, wybrani uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Złotowie i Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Radawnicy,  wybrani uczniowie  I Liceum Ogólnokształcącego w Złotowie, Młodzi Ekolodzy ze Złotowa, studenci Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Złotowie, mieszkańcy Złotowa, Górznej, Pieczynia i Nowin

Forma zajęć

innowacyjnych (obowiązkowe/ nieobowiązkowe;  jeżeli na dodatkowej godzinie,  proszę załączyć zgodę organu prowadzącego)  §2 ust. 1

 

 

 

nieobowiązkowe

Pisemna zgoda autorów na prowadzenie innowacji(załączyć)

§4 ust. 2  pkt 3

 

Zgoda z dnia 15.01.2010 r.

Zgoda nauczycieli uczestniczących w innowacji §4 ust.2 pkt1

 

Zgoda z dnia 15.01.2010 r.

 

Opinie (załączyć)

§4 ust. 3 

 

1.         Rada szkoły (placówki) – opinia z dnia 15.01.2010 r.

2.         Inni (np. doradca metodyczny, uczelnia wyższa)

 

 

Uchwała  rady pedagogicznej (załączyć)

§4 ust. 3

 

Uchwała RP  SP Nr 6/2009 - 2010  z dnia 15 stycznia 2010 r.
 w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej
Sięgaj gwiazd – X Forum Ekologiczne w Górznej „Folklor i Gwiazdy”

 

 

Opis zasad innowacji*

wraz z podaniem nazwy programu, na którym oparta jest innowacja (załączyć) §4 ust. 3    

Innowacyjność zajęć zatytułowanych Sięgnij gwiazd – X Forum Ekologiczne w Górznej „Folklor i Gwiazdy”  polega na niekonwencjonalnej formie przekazu wiedzy rozwijającej twórcze myślenie dziecka i jego zainteresowania. Stwarza uczniom z małej miejscowości okazje do spotkań z ludźmi nauki, kultury i sztuki; tym samym przygotowuje do życia w społeczeństwie XXI wieku rozbudzając ambicje i dążenia do aktywnego udziału w życiu społecznym. Cele szczegółowe to: poznanie gwary krajeńskiej, rozbudzanie zainteresowań historią i kulturą własnego środowiska i regionu, dostrzeganie unikalności przyrody najbliższego otoczenia, obserwowanie zjawisk astronomicznych i poszerzanie zainteresowań w tej dziedzinie, kształtowanie umiejętności odbioru sztuki. Efekty: Uczeń dostrzega piękno języka literackiego jak i gwarowego, interesuje się historią i kulturą Górznej i regionu, jest wrażliwy na piękno i niepowtarzalność miejsc w najbliższej okolicy, uważnie obserwuje zjawiska i obiekty przyrodnicze oraz wie jak zachować się podczas koncertu czy występu muzycznego, potrafi przeprowadzić wywiad z zaproszonymi gośćmi i napisać notatkę do gazety lokalnej. Ewaluacja będzie przeprowadzana na podstawie obserwacji bezpośredniej uczniów, analizy ich prac i wytworów, rozmowy z rodzicami, ankiety dla uczniów. Przedmiotem ewaluacji będą prace indywidualne i zespołowe uczniów (rysunki, zdjęcia ciekawych miejsc w regionie, prezentacje multimedialne, artykuły do gazet lokalnych, plakaty). Innowacja oparta jest na programie edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III nr 18/1/2009 i 18/2/2009 oraz na programie nauczania przyrody w klasach IV-VI DKW-4014 165/99

Realizatorzy innowacji (imię i nazwisko nauczyciela)

Kinga Lewandowska, Agnieszka Szałer, Beata Kujawa, Barbara Dudzik, Zofia Stachowiak – Marciniak, Andrzej Szczygieł, Maria Jaszczyk, Halina Kostkiewicz, Ewa Sobczyk, Iwona Kowalska, Krystyna Zarębska

Planowany termin realizacji

 

1 września  - 31 październik 2010 r.

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie ww.  danych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, w zakresie objętym procedurą innowacji.

 

Uwaga: Przed ponownym wdrożeniem innowacji  wskazana jest ewaluacja poprzedniej edycji w celu wykazania zasadności kontynuacji.

 

 

Podpis dyrektora szkoły