Formularz zgłoszeniowy

Przykłady dobrych praktyk w edukacji

Dzielimy się doświadczeniami”

 

Tytuł/nazwa projektu/przedsięwzięcia

Wybieramy patrona szkoły.

Nazwa szkoły/placówki

 

Szkoła Podstawowa im. Tony’ego Halika

Adres szkoły/placówki ( miasto, gmina, powiat, ulica, tel, e-mail, strona internetowa).

 

Górzna 19

77-400 Złotów

Autor projektu/przedsięwzięcia

(imię, nazwisko, stanowisko, tel,

e-mail)).

Krystyna Zarębska – dyrektor

tel. 67/2631423

szkolagorzna3@wp.pl

 

1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu, innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, cele projektu, czas realizacji...).

 

Idea projektu to przede wszystkim kształcenie u uczniów przywiązania do swojej szkoły. Stwarzanie sposobności do pozytywnego identyfikowania się z nią. Patron, to ktoś całkowicie zrozumiały dla uczniów, akceptowany przez nich. Ktoś, kto mógłby stać się autorytetem, źródłem wzorów funkcjonujących na co dzień we wszystkich działaniach szkoły.

Tony Halik łączy zalety umysłu z pozytywnymi cechami charakteru. Swoją postawą udowodnił jak wiele można dokonać poświęcając czas na naukę, ciągłe doskonalenie oraz wytrwałość w dążeniu do celu.

 

 

2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu).

 

1.     Uczniowie zdobyli umiejętności w zakresie:

ـ       wytrwałości w  dążeniu do celu,

ـ       patriotyzmu,

ـ       chęci stawiania sobie coraz nowych wyzwań,

ـ       ciekawości świata,

ـ       spełniania marzeń.

2.     Ponadczasowa wartość i mądrość pasji naszego patrona, podróżnika i patrioty, który podążał drogami przygody i przyjaźni do człowieka.

3.     Udział w uroczystości nadania imienia szkole Pani Elżbiety Dzikowskiej, żony naszego patrona oraz  kontynuacja współpracy.

4.     Otwarcie Izby Patrona, do zbiorów której wiele pamiątek po T. Haliku przekazała Pani Dzikowska.

5.     Nasza szkoła jest jedyną w Wielkopolsce, która nosi imię wielkiego polskiego podróżnika.

 

3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami.

 

 

 

 

4. Załączniki: (materiał uzupełniający, np. prezentacja multimedialna, zdjęcia lub link do podstrony).

 

www.spgorzna.pl      (podstrona – patron)

 

Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami).