INNOWACJA PEDAGOGICZNA  SZNURKOWE CUDA”

            Szkoła Podstawowa im. Tony”ego Halika, w której planowana jest innowacja jest placówką wiejską. Uczniowie z racji oddalenia od ośrodków miejskich mają utrudniony kontakt ze sztuką i często ograniczone możliwości uczestniczenia w dodatkowych zajęciach plastycznych. Szkoła jest najbliższą dzieciom placówką oświatową, gdzie mogłyby realizować swoje artystyczne pasje, rozwijać zainteresowania sztukami plastycznymi                       i nawiązywać w czasie dodatkowych zajęć bliższe relacje z nauczycielem i rówieśnikami.

Autor i realizator innowacji

Renata Ekman: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, zajęć technicznych, nauczyciel dyplomowany.

Grupa objęta innowacją : uczniowie klas II-VI uczestnicy koła plastycznego

Miejsce wdrażania innowacji:   Szkoła Podstawowa im. Tony”ego Halika w Górznej

Czas i miejsce realizacji:

·         Data rozpoczęcia :20 października 2014r.

·         Data zakończenia : 12 czerwca 2015r.

·         Innowacja realizowana będzie w ramach zajęć pozalekcyjnych (koło plastyczne).

Zasady innowacji (na czym polega nowatorstwo):

·         Zaangażowanie uczniów w działalność rękodzielniczą.

·         Poznanie różnego rodzajów sznurka.

·         Eksponowanie prac uczniów na terenie szkoły oraz na kiermaszu szkolnym.

·         Integracja uczniów i nauczycieli oraz rodziców w podejmowaniu wspólnej działalności kulturalnej.

·         Poznanie tradycji i zwyczajów rękodzielniczych.

·         Rozszerzenie pozytywnego wpływu szkoły na teren wiejski poprzez umożliwienie kontaktu z kulturą.

·         Stwarzanie uczniom z małej miejscowości okazji do spotkań z ludźmi kultury i sztuki.

·         Kształtowanie umiejętności odbioru sztuki.

Opis innowacji:

Opracowując innowację pedagogiczną  pt.: SZNURKOWE CUDA w dobie reformy oświatowej wyszłam naprzeciw potrzebom uczniów, dbając o ich wszechstronny rozwój. Innowacja ta stwarza dzieciom z małej miejscowości okazję do poznania zanikającej sztuki rękodzielniczej, pobudzenia twórczego potencjału dzieci w działaniach manualno-plastycznych, aktywnego uczestnictwa w zajęciach plastycznych ,spotkań z pasjonatami                  i artystami ludowymi. Ważnym argumentem przemawiającym za sensem tej innowacji jest występowanie u dzieci naturalnej potrzeby tworzenia i aktywnego działania, co zaobserwowałam podczas długoletniej pracy z dziećmi. Uważam, że w dzisiejszych czasach na współczesnej szkole spoczywa obowiązek podejmowania nowych wyzwań. Jestem przekonana, że dzięki wprowadzeniu niekonwencjonalnych form i metod pracy, stworzę dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju, pobudzę fantazję i przyczynię się do wzrostu atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły. W zakresie specyfiki metodycznej innowacja obejmuje wprowadzenie mniej znanych uczniom technik pracy, co wiąże się z poszerzeniem oferty edukacyjno-opiekuńczej szkoły. Stosowane metody zawierają elementy arteterapii, wiążą się z pracą na naturalnym materiale. Zaznajomienie z niestosowanymi dotychczas materiałami pozwoli na swobodną ekspresję twórczą i rozwijanie motoryki małej uczniów. Zajęcia koła plastycznego odbywać będą się w sali szkolnej.

Cel główny:

Głównym celem prezentowanej innowacji jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów obejmujące zajęcia pozalekcyjne,  wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości dziecka, rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka i jego indywidualnych zdolności twórczych oraz budzenie zainteresowania sztuką ludową .

Cele szczegółowe:

Formy pracy:

 

 

Metody i techniki:

·         eksponujące: upominek, pokaz, kontakt z dziełami sztuk,

·         podające: objaśnienie, pogadanka, opis,

·         aktywizujące: burza mózgów,

·         praktycznego działania według instrukcji „krok po kroku”: wyroby rękodzielnicze z materiałów naturalnych, biżuteria ,makrama...

·         wycieczka do biblioteki na wystawę prac artystów ludowych.

Warunki niezbędne do osiągnięcia celów:

Spodziewane efekty:

Uczeń:

·         rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną oraz swoje indywidualne zdolności twórcze,

·         rozładowuje trudne emocje a wyzwala pozytywne emocje,

·          umie spędzać wolny czas w sposób twórczy,

·         jest kreatywny, odkrywa przyjemność tworzenia, cieszy się uzyskanym efektem,

·         przejawia zmysł estetyki i potrzeby tworzenia,

·         posiada zdolności wyobrażania, wymyślania i tworzenia czegoś nowego,

·         stosuje różne techniki i obserwuje uzyskane efekty,

·         jest autorem oryginalnych prac prezentowanych na gazetkach, wystawach, stronie internetowej szkoły,

·         posiada wiarę we własne siły i zdolność,

·          wykazuje się sprawnością manualną,

·          posiada umiejętność organizowania warsztatu własnej pracy, ekonomicznego wykorzystania materiałów.

Ewaluacja:

·         prezentowanie prac indywidualnych i grupowych uczniów  na wystawach szkolnych, stronie internetowej szkoły oraz kiermaszu,

·         tworzenie upominków okazjonalnych i innych przedmiotów,

·         udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,

·         ankieta wśród dzieci biorących udział w innowacji.

 

Harmonogram działań

TERMIN REALIZACJI

ZADANIE, TEMATYKA

ODPOWIEDZIALNY

UWAGI

Październik

Poznanie rodzajów sznurka:     sizal, sznurek murarski, ozdobny, jutowy pakowy, sutasz, polipropylenowy, bawełniany, konopny.

Wyroby rękodzielnicze                                 z materiałów naturalnych: kwiatek, jesienne drzewo.

R. Ekman

 

Listopad

Prace przestrzenne:                              -wazony                                                   -koszyki                                                         -doniczki

R. Ekman

 

Grudzień

Kompozycje płaskie:                                                 -kartki okolicznościowe                 Kompozycje przestrzenne:                     -choinki

R. Ekman

 

Styczeń

Biżuteria rękodzielnicza:                                                       -bransoletki,                                              -naszyjniki                                                            -wisiorki                                            

R. Ekman

 

Luty

Dekoracje ścienne.

Zorganizowanie spotkania z pasjonatami z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie –absolwentką naszej szkoły.

R. Ekman

 

Marzec

Zabawki ze sznurka                           -motyle                                                            -myszki                                                           -zajączki                                                                     -laleczki                                                                              

R. Ekman

 

Kwiecień

Zorganizowanie spotkania z twórca ludowym z klubu Pasja ze Złotowa, poznanie elementów makramy                                                           Wycieczka do Złotowa na wystawę prac artystów ludowych

R. Ekman

 

Maj

Zorganizowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego pt.: „Sznurkowe cuda”.

R. Ekman

Konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV-VI .

Czerwiec

Podsumowanie pracy – zorganizowanie wystawy, kiermaszu prac dzieci.

R. Ekman

 

 

Załącznik nr 2

              Karta  zgłoszenia  innowacji  pedagogicznej             

Podstawa prawna

·                     Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.  zm.)

·                     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506, z póź. zm.)

 

Nazwa szkoły/placówki

(jeżeli szkoła funkcjonuje w Zespole – proszę podać nazwę Zespołu i nazwę szkoły)

 

Szkoła Podstawowa im. Tony’ego Halika w Górznej

 

Adres szkoły/placówki

 

77-400 Złotów         Górzna 19

 

Typ szkoły

 

Szkoła Podstawowa

 

Telefon

 

67 263 14 23

Strona internetowa szkoły/link do innowacji

 

www.spgorzna.pl / Innowacje i dobre praktyki

 

 

REGON

 

001149299

 

Gmina

 

Złotów

 

Powiat

 

złotowski

Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki

 

Krystyna Zarębska

                                           Tytuł innowacji

 

„Sznurkowe cuda”

Rodzaj innowacji        (programowa, metodyczna,  organizacyjna) §1  pkt 1

 

Programowo-metodyczna

 

Autorzy innowacji

 

Renata Ekman

Pisemna zgoda autorów na prowadzenie innowacji  (załącznik nr 1)

§4 ust. 2  pkt 3

Nie dotyczy

 

Realizatorzy innowacji (imię i nazwisko nauczyciela)

 

Renata Ekman

 

Zgoda nauczycieli uczestniczących w innowacji (załącznik nr 2) §4 ust.2 pkt1

        

Nie dotyczy

Etap edukacyjny:

- P- przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach;

- etap I-edukacja wczesnoszkolna;

- etap II - klasy IV-VI szkoły podstawowej;

- etap III – gimnazjum;

- etap IV – szkoły ponadgimnazjalne;  z – inne

Uczniowie uczęszczający na koło plastyczne,

(etap II i I).

Oddział/oddziały, grupa/grupy objęte innowacją

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tony’ego Halika w Górznej- uczęszczający na koło plastyczne.

 

Forma zajęć

innowacyjnych (obowiązkowe/ nieobowiązkowe)  §2 ust. 1

Zajęcia pozalekcyjne –koło plastyczne dla uczniów klas II-VI.

 

Finansowanie

 

Nie dotyczy

Opinia rady szkoły/placówki lub rady pedagogicznej – w przypadku braku rady szkoły zgodnie z ustawą o systemie oświaty, rady pedagogicznej

(załącznik nr 3) §4 ust. 3 

 

 

 

Rada Pedagogiczna – opinia z dnia 15 września 2014 roku.

 

Opinie

nieobowiązkowe

(załącznik nr 4) §4 ust. 3 

Nie dotyczy

 

Uchwała rady pedagogicznej

(załącznik nr 5) §4 ust. 3

        

Uchwała RP SP Nr 3/2014-2015  z dnia 15 września 2014 roku 
 w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej „Sznurkowe cuda”.

.

 

Cel ogólny innowacji

 

Głównym celem prezentowanej innowacji jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów obejmujące zajęcia pozalekcyjne,  wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości dziecka, rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka i jego indywidualnych zdolności twórczych oraz budzenie zainteresowania sztuką ludową .

Opis zasad innowacji*

(załącznik nr 6) §4 ust. 3    

  Opracowując innowację pedagogiczną  pt.: SZNURKOWE CUDA                w dobie reformy oświatowej wyszłam naprzeciw potrzebom uczniów, dbając o ich wszechstronny rozwój. Innowacja ta stwarza dzieciom                   z małej miejscowości okazję do poznania zanikającej sztuki rękodzielniczej , pobudzenia twórczego potencjału dzieci w działaniach manualno-plastycznych, aktywnego uczestnictwa w zajęciach plastycznych, spotkań z pasjonatami i artystami ludowymi. Ważnym argumentem przemawiającym za sensem tej innowacji jest występowanie u dzieci naturalnej potrzeby tworzenia i aktywnego działania, co zaobserwowałam podczas długoletniej pracy z dziećmi. Uważam, że w dzisiejszych czasach na współczesnej szkole spoczywa obowiązek podejmowania nowych wyzwań. Jestem przekonana, że dzięki wprowadzeniu niekonwencjonalnych form i metod pracy, stworzę dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju, pobudzę fantazję                     i przyczynię się do wzrostu atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły.                 W zakresie specyfiki metodycznej innowacja obejmuje wprowadzenie mniej znanych uczniom technik pracy, co wiąże się z poszerzeniem oferty edukacyjno-opiekuńczej szkoły. Stosowane metody zawierają elementy arteterapii, wiążą się z pracą na naturalnym materiale. Zaznajomienie z niestosowanymi dotychczas materiałami pozwoli na swobodną ekspresję twórczą i rozwijanie motoryki małej uczniów. Zajęcia koła plastycznego odbywać będą się w sali szkolnej.

Ewaluacja:

·         prezentowanie prac indywidualnych i grupowych uczniów  na wystawach szkolnych, stronie internetowej szkoły oraz kiermaszu,

·         tworzenie upominków okazjonalnych i innych przedmiotów,

·         udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,

·         ankieta wśród dzieci biorących udział w innowacji.

Planowany termin realizacji

20 października 2014r.-12 czerwca 2015r.

 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie ww.  danych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, w zakresie objętym procedurą innowacji.

Uwaga: Przed ponownym wdrożeniem innowacji  wskazana jest ewaluacja poprzedniej edycji w celu wykazania zasadności kontynuacji.

 

Podpis dyrektora szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

 

UCHWAŁA  nr 3 / 2014-2015

 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Tony’ego Halika w Górznej

/ nazwa  szkoły  lub  placówki /

 

z  dnia 15 września 2014  roku

 

w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z  dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506; z późn. zm.) Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 Wprowadza się do  realizacji  innowację  pedagogiczną

 

                                                              „Sznurkowe cuda”

/ nazwa  innowacji /

 

opracowaną przez                               Renatę Ekman

/ autor  lub  zespół  autorski /

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Tony’ego Halika w Górznej

/ oddział/y,  grupa /y /               / szkoła /  placówka /      

 

w terminie od 20 października 2014 roku do 15 czerwca 2015 roku.

   

§  2.

Opis innowacji, o której mowa w § 1 stanowi załącznik do uchwały.

 

§  3.

Wykonanie zadania powierza się dyrektorowi szkoły / placówki.

 

§  4.

Uchwała wchodzi w  życie z dniem  15 września  2014  roku.

 

 

 

 

                                                            podpis Przewodniczącego Rady Pedagogicznej