Karta zgłoszenia innowacji pedagogicznej

Podstawa prawna

          Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 zpóź. zm.)-

          Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506, z póź. zm.)

Nazwa szkoły/placówki

Szkoła Podstawowa im.Tony’ego Halika w Górznej

Adres szkoły/placówki

Górzna 19, 77 - 400 Złotów

Typ szkoły

Szkoła Podstawowa

REGON

001149299

Gmina

Złotów

 

Powiat

złotowski

Imię i nazwisko

dyrektora

szkoły/placówki

Krystyna Zarębska

Tytuł innowacji

Księżyc na wyciągnięcie ręki

Rodzaj innowacji

(programowa, metodyczna,

organizacyjna) § ł pkt 1

 

metodyczno - programowa

:

Autorzy innowacji

Maria Jaszczyk

 Etap edukacyjny:

P- przedszkole i oddziały

przedszkolne w szkołach;

etap I-edukacja

wczesnoszkolna/kształcenie

zintegrowane,

etap II - klasy IV-V1 szkoły

podstawowej;

etap IH - gimnazjum;

etap IV-szkoły

ponadgimnazjalne; z - inne

etap II

 

 

 

Oddział/oddziały,

grupa/grupy,... objęte innowacją

klasy IV - VI

Forma zajęć innowacyjnych

(obowiązkowe/ nieobowiązkowe) §2 ust. 1

Zajęcia nieobowiązkowe

Finansowanie

Nie dotyczy

 

Pisemna zgoda autorów na prowadzenie innowacji (załączyć)

§4 ust. 2 pkt 3

Zgoda z dnia 29 lutego 2012r.

-

:

Zgoda nauczycieli

uczestniczących

..

w innowacji

§4. ust.2 pktl

Zgoda z dnia 29 lutego 2012r.

Opinia rady szkoły/placówki

(załączyć) §4 ust. 3

Opinia z dnia 29 lutego 2012r.

Opinie (załączyć)

§4 ust. 3

 

Opinia prof. Lecha Mankiewicza - Dyrektora Centrum Fizyki Teoretycznej PAN Warszawa z dnia 1. marca 2012r.

Uchwala rady pedagogicznej (załączyć) §4 ust. 3

.

Uchwała RP Nr 6/2012 z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej.

Opis zasad innowacji*

(załączyć) §4 ust. 3

Innowacyjność zajęć zatytułowanych Księżyc na wyciągnięcie ręki polega na niekonwencjonalnej formie przekazu wiedzy rozwijającej zainteresowania ucznia, jak również nowatorskiej formie pobudzania ciekawości poznawczej uczniów.

 

Realizatorzy innowacji

(imię i nazwisko nauczyciela)

1.       Anna Krzywińska - Dolla

2.       Iwona Kowalska

3.       Andrzej Szczygieł

4.       Maria Jaszczyk

Planowany termin .. .. realizacji

12 marca - 22 czerwca 2012 r.

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust.l pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych fDz.U. z 2002 r. Nr 101. poz. 926 z póź. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, w zakresie objętym procedurą innowacji.

Uwaga: Przed ponownym wdrożeniem innowacji wskazana jest ewaluacja poprzedniej edycji w celu wykazania zasadności kontynuacji.