Załącznik nr 2

Karta  zgłoszenia  innowacji  pedagogicznej

 

Podstawa prawna

 

·         Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź.  zm.)

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506, z póź. zm.)

 

 

Nazwa szkoły/placówki

 

Szkoła Podstawowa im. Tony’ego Halika w Górznej

 

 

Adres szkoły/placówki

 

Górzna 19, 77-400 Złotów

 

Typ szkoły

 

Szkoła Podstawowa

 

Telefon

 

Strona internetowa szkoły/link do innowacji

 

REGON

 

67 263 14 23

 

 

www.spgorzna.pl / innowacje i dobre praktyki

 

 

001149299

 

Gmina

 

Złotów

 

Powiat

 

złotowski

 

Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki

 

 

 

Krystyna Zarębska

 

Tytuł innowacji

 

 

Kropluch

 

Rodzaj innowacji        (programowa, metodyczna,  organizacyjna) §1  pkt 1

 

Programowo-metodyczna

 

Autorzy innowacji

 

Maria Jaszczyk.

 

 

Etap edukacyjny:

P- przedszkole i oddziały

przedszkolne w szkołach;

etap I-edukacja wczesnoszkolna/kształcenie zintegrowane,

etap II - klasy IV-VI szkoły podstawowej

 

 

etap I – kształcenie zintegrowane

 

etap II – klasy IV-VI szkoły podstawowej

 

Oddział/oddziały, grupa/grupy,… objęte innowacją

 

 

klasa I , klasa III, klasy IV, V, VI

 

Forma zajęć

innowacyjnych (obowiązkowe/ nieobowiązkowe)  §2 ust. 1

 

 

zajęcia nieobowiązkowe dla zainteresowanych uczniów

Finansowanie

Nie dotyczy

 

Pisemna zgoda autora na prowadzenie innowacji  (załączyć)

§4 ust. 2  pkt 3

 

 

Zgoda z dnia 15 września 2014 r.

 

Zgoda nauczycieli uczestniczących w innowacji

§4 ust.2 pkt1

        

 

Zgoda z dnia 15 września 2014 r.

 

Opinia rady szkoły/placówki (załączyć) §4 ust. 3 

 

 

Rada Pedagogiczna – opinia z dnia 15 września 2014 r.

 

 

Uchwała rady pedagogicznej

(załączyć)§4 ust. 3

 

Uchwała RP  SP Nr 4/2014-2015   z dnia 15 września 2014 r.
 w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej „Kropluch”

 

Cel ogólny innowacji

Pobudzenie młodych ludzi do wyjścia w las, nad jezioro. Nauka obserwacji i wyciszenia oraz pokory w oczekiwaniu na zjawisko przyrodnicze, a w końcowym efekcie wydrukowanie portretu jeziora .    

 

 

 

 

Opis zasad innowacji*

(załączyć) §4 ust. 3    

Głównymi obszarami aktywności ucznia powinno być obserwowanie i mierzenie, prowadzenie doświadczeń,  dokumentowanie i prezentowanie oraz stawianie pytań i poszukiwanie odpowiedzi. Innowacja pt: „Kropluch” doskonale wpasowuje się w tę tematykę pozwalając uczniom nauczyć się obserwacji, wyciszenia, kojarzenia dźwięków, odgłosów ruchu, kojarzenia kolorów w sytuacji zastanej. Pozwoli nauczyć się bezszelestnego wtopienia się w łono natury, aby zmysłami wydobyć to co najważniejsze w danej chwili dzieje się tu i teraz. Nowatorski charakter innowacji pozwala na opanowanie umiejętności nauczenia się pokory w oczekiwaniu na zjawisko przyrodnicze. Efekt obserwacji może być osiągnięty dopiero po kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu próbach. Uczniowie wychodzą w teren z prostym narysem linii brzegowej jeziora skorygowanym z kierunkami świata. Nauczą się tworzenia oznaczeń dla opisania zaobserwowanych zjawisk w terenie.

Ewaluacja

  • efektem końcowym będzie wydrukowany portret jeziora z jego bioróżnorodnością  (wykorzystanie nowoczesnych technologii)
  • nabycie przez uczniów umiejętności posługiwania się skalą porostową i wykazanie czystości środowiska im najbliższego.

 

Realizatorzy innowacji (imię i nazwisko nauczyciela)

 

  1. Zofia Stachowiak - Marciniak
  2. Barbara Dudzik
  3. Maria Jaszczyk

 

 

Planowany termin realizacji

 

jesień 2014 – 4 spotkania w październiku, począwszy od 13 października i 4 spotkania  w listopadzie

 

wiosna 2015 – 4 spotkania w kwietniu i 4 spotkania w maju

 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie ww.  danych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, w zakresie objętym procedurą innowacji.

Uwaga: Przed ponownym wdrożeniem innowacji  wskazana jest ewaluacja poprzedniej edycji w celu wykazania zasadności kontynuacji.

 

Podpis dyrektora szkoły