Innowacja pedagogiczna „Myśliwy nasz przyjaciel i przyjaciel lasu”

1.      Autorzy i realizatorzy innowacji:

·         Barbara Dudzik: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz, wychowawca klasy II, nauczyciel dyplomowany

·         Iwona Sadowska:  nauczycielka języka niemieckiego, opiekun Szkolnego Zespołu Turystycznego, wychowawca klasy V, nauczyciel kontraktowy

 

2.      Klasy objęte innowacją: V, II

 

3.      Miejsce wdrażania innowacji: Szkoła Podstawowa im. Tony’ego Halika w Górznej, tereny dzierżawione przez Koło Łowieckie nr 4 „Kuropatwa” w Złotowie

 

4.      Czas i miejsce realizacji:

·         Data rozpoczęcia: 02. 09. 2013 r.

·         Data zakończenia: 14.06.2014 r.

·         Klasa II będzie realizowała treści innowacji w ramach edukacji społeczno-przyrodniczej oraz podczas zajęć pozalekcyjnych

·         Uczniowie klasy V część treści będą realizować podczas lekcji przyrody, języka niemieckiego i zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych (np. Szkolnego Zespołu Turystycznego)

5.  Opis innowacji:

Opracowując innowację pedagogiczną w dobie reformy oświatowej wyszłyśmy naprzeciw potrzebom ucznia, dbając o jego wszechstronny rozwój. Na współczesnej szkole spoczywa obowiązek podejmowania wciąż nowych przedsięwzięć mogących sprostać nie tylko aktualnym społecznym oczekiwaniom, ale i zainteresowaniom dziecka. Nasza oferta powstała w wyniku wieloletniej współpracy z pobliskim leśnictwem i myśliwymi ze złotowskiego koła łowieckiego.

            Wprowadzenie niekonwencjonalnych form i metod pracy, stwarza dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju, pobudzania fantazji i przyczynia się do wzrostu atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły. Większość treści realizowana będzie poza terenem szkoły, w naturalnym środowisku przyrodniczym (las, szkółka leśna, tereny koła łowieckiego itp.). Metody i formy zostały tak przemyślane, aby poprzez praktyczne działanie, zainteresować uczniów tematem przyrodniczo-łowieckim, rozwijając postawę poznawczą, badawczą i poszukującą. Innowacja ta wykracza poza treści podstawy programowej zarówno dla uczniów w klasie II jak i klasy V. Zajęcia odbywać się będą podczas obowiązkowych godzin lekcyjnych jak i podczas zajęć pozaszkolnych.

6. Cele innowacji:

·         przybliżenie dzieciom problematyki łowieckiej oraz podniesienie poziomu wiadomości w sferze ekologii i ochrony środowiska;

·         kształtowanie wrażliwości uczniów na kontakt z naturą;

·         popularyzowanie wiedzy przyrodniczej, łowieckiej i myśliwskiej;

·         rozbudzanie i pogłębianie uzdolnień i zainteresowań;

·         kształtowanie zrozumienia i posługiwania się językiem myśliwskim;

·         doskonalenie umiejętności rozmowy o sposobach ochrony środowiska;

·         uwrażliwienie na nielegalne zabijanie zwierząt – kłusownictwo;

·         wdrażanie uczniów do współzawodnictwa i współdziałania w grupie;

·         zapoznanie uczniów z kulturą i ceremoniałem łowieckim;

·         kształtowanie umiejętności wykorzystywania zdobytych wiadomości w sytuacjach praktycznych;

·         ukierunkowanie ucznia w celu umiejętności korzystania z  fachowej literatury, wykorzystywania różnych źródeł wiedzy (także multimedialnych, informatycznych), nabywania umiejętności gromadzenia, selekcjonowania i przetwarzania informacji;

·         kształtowanie określonych zachowań społecznych;

·         uświadomienie o zagrożeniach powstałych przez działalność człowieka;

·         motywowanie do działań i zachowań proekologicznych;

 

7. Formy pracy: praca indywidualna, grupowa

 

8. Metody i techniki pracy:

·         praktycznego działania,

·         eksperyment, badania

·         obserwacje naturalne

 

9. Spodziewane efekty:

·         wyzwolenie twórczej aktywności dzięki kontaktowi z naturą;

·         umiejętność konstruowania wypowiedzi, opisu, prezentacji;

·         przygotowanie do świadomego obcowania z przyrodą;

·         rozbudzanie postawy poznawczej, badawczej, poszukującej;

·         wzbogacenie zasobu słownictwa w wypowiedzi ustnej i pisemnej, w języku ojczystym i języku niemieckim

 

 

10. Realizacja programu – harmonogram

Termin realizacji

Zadanie, tematyka

Odpowiedzialny

Uwagi

wrzesień -

listopad

Zbiórka karmy dla zwierząt

B. Dudzik

 

Zapoznanie uczniów z kulturą łowiecką

B. Dudzik

 

Zorganizowanie spotkań z myśliwym

B. Dudzik

 

Zbieranie kukurydzy

B. Dudzik

 

grudzień - luty

Udział w dokarmianiu zwierząt

B. Dudzik

I. Sadowska

 

Tropami leśnej zwierzyny –wycieczka

B. Dudzik

(Okres zimowy -  w zależności od aury)

 marzec

Zorganizowanie spotkań z myśliwym

I. Sadowska

Podczas zajęć z wychowawcą

Przeprowadzenie konkursu plastycznego „Łowiectwo w oczach dziecka”

B. Dudzik

I. Sadowska

Konkurs przeznaczony dla uczniów klas I-II oraz IV-VI

kwiecień

Przeprowadzenie konkursu wiedzy o tematyce przyrodniczo-łowieckiej

I. Sadowska

B. Dudzik

 

Tworzenie plakatu przedstawiających zwierzęta leśne w języku niemieckim

I. Sadowska

 

maj

Przeprowadzenie konkursu fotograficznego „Przyroda wokół nas”

I. Sadowska

B. Dudzik

 

Wycieczka rowerowa po terenach dzierżawionych przez koło łowieckie „Kuropatwa”

I. Sadowska

B. Dudzik

 

czerwiec

Podsumowanie  pracy – ognisko

B. Dudzik,

I. Sadowska

Miejsce: wiata – Nowy Dwór

 

Uczestnictwo w pracach przy:

- zakładaniu remiz śródpolnych

- zalesieniach

- zakładaniu budek lęgowych

- pracach porządkowych itp.

B. Dudzik,

I. Sadowska

Według harmonogramu leśnictwa Górzno