Formularz on-line - wydruk

http://wre.ko.poznan.pl/innowacje/prinl.php


 

 

 


KARTA ZGŁOSZENIA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Podstawa prawna

•Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506, z póź. zm.)

Nazwa szkoły/placówki

Szkoła Podstawowa im TonyYego Halika

Adres szkoły/placówki

Górzna 19

77-400 Górzna, tel. 672631423 szkolagorzna3@wp.pl, http://www.spgorzna.pl

Gmina, powiat

Złotów, Powiat złotowski

Typ szkoły

szkoła podstawowa

Imię i nazwisko dyrektora

Krystyna Zarębska

Tytuł innowacji

70 lat minęło

Autorzy innowacji

Barbara Dudzik Kinga Lewandowska Halina Kostkiewicz

Etap edukacyjny

przedszkole, szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VI

Rodzaj innowacji

metodyczno-organizacyjna

Termin realizacji

19.10.2015-13.06.2016

Cele ogólne innowacji

Integracja społeczności szkolnej i lokalnej, promocja szkoły, kształtowanie u uczniów poczucia przynależności do społeczności uczniowskiej jak i lokalnej, kształtowanie szacunku dla tradycji i historii tej lokalnej jak i narodowej, wyrabianie przekonania, że nauka może być nie tylko obowiązkiem ale i przyjemnością związaną z działaniem i tworzeniem.

Spodziewane efekty, z uwzględnieniem nowatorstwa

Integracja społeczności szkolnej i lokalnej, promocja naszej szkoły, kształtowanie u naszych uczniów poczucia przynależności do społeczności uczniowskiej jak i lokalnej, kształtowanie szacunku dla tradycji i historii tej lokalnej jak i narodowej, wyrabianie przekonania u uczniów, że nauka może być nie tylko obowiązkiem ale i przyjemnością związaną z działaniem i tworzeniem. Stworzenie uczniom warunków do wszechstronnego rozwoju.

Opis innowacji

Postanowiliśmy rok poprzedzający świętowanie 70 lat istnienia naszej szkoły poświęcić na gromadzenie faktów historycznych, zdjęć, pamiątek i wspomnień absolwentów, byłych pracowników i mieszkańców.Zadania: Współpraca z panem Tadeuszem Grzesiakiem, założycielem miejscowego muzeum.Na wiązanie kontaktu z byłym uczniem,mieszkającym obecnie w Niemczech. Wykonanie tablicy poglądowej „Skąd do Górznej przybyli...” Wystawa- fragment klasy z czasów powojennych.

Data zgłoszenia innowacji do Kuratorium Oświaty

2015-10-14 (nr 178)

Data zatwierdzenia innowacji

 

 

Niniejszym oświadczam, Ze zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 r. poz. 1182) wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, w zakresie objętym procedurą innowacji.