PROGRAM

WYCHOWAWCZO -PROFILAKTYCZNY

 

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. T. HALIKA

W GÓRZNEJ

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na jakość i efektywność procesów nauczania oraz wyniki kształcenia bezpośrednio wpływa sposób i rodzaj podejmowanych w szkole działań wychowawczych, a także klimat społeczny szkoły, rozumiany jako współdziałanie wszystkich członków wspólnoty szkolnej, relacje interpersonalne, sposób komunikowania się oraz konsekwentne przestrzeganie ustalonych zasad. Istotnym elementem szkoły zapewniającej bezpieczeństwo i wymagającej, jest budowanie wewnętrznej motywacji do nauki, uczenie dokonywania świadomych wyborów przez uczniów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich. Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działani o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni. Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów,  pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Podstawą do planowania działań profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych i informacyjnych jest diagnoza, która opiera się na:

·      wnioskach i ewaluacji programu wychowawczo-i profilaktycznego z ubiegłego roku;

·      analizie zachowań uczniów w szkole;

·      wnioskach z obserwacji nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły;

·      analizie występujących w szkole problemów.

 

PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU WYCHOWAWCZO -  PROFILAKTYCZNEGO

-Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

-Konwencja o Prawach Dziecka

-Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997r.

-Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r.Nr256 poz.2572 ze zm.)

-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr97 poz.674 ze zm.)

-Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkól (Dz. U. z 2001r. Nr61 poz. 624 ze zm.)

-Rozporządzenie MEN z dnia23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4 poz.17)

-Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.).

-Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.)

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532).

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r., ze zmianami z 14 maja 2014 oraz 26 czerwca 2016 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 977).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U., poz. 1113).

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. - art.26, 84 ust. 2 pkt; ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U z 11 stycznia 2017 r. poz.59 -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły pierwszego stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz  kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017r. poz. 356).

 

CELE PROGRAMU:

- dbałość o zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków nauki, -systematyczne  diagnozowanie  zachowań  uczniów,  w  szczególności  zachowań ryzykownych,

-wzmacnianie pozytywnych zachowań uczniów,

- dostarczanie przykładów właściwych postaw, -szacunek dla języka ojczystego,

- dbałość o poprawność językową,

-upowszechnianie czytelnictwa,

- szacunek dla kultury i tradycji narodowej,

-tolerancja wobec różnych poglądów,

-wychowanie do wartości (uczciwość, szczerość, altruizm, prawdomówność, rzetelność i odpowiedzialność),

-umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności (szacunek dla historii i tradycji szkoły),

- uwrażliwianie uczniów na problemy i potrzeby innych ludzi,  pomoc potrzebującym,

-propagowanie zdrowy styl życia (zdrowe odżywianie, zapobieganie uzależnieniom),

-kształtowanie postawy otwartej wobec świata,

-odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych,

- kształtowanie postaw patriotycznych,

-budowanie poczucia własnej wartości w oparciu o odnoszone sukcesy w różnych dziedzinach, 
- stwarzanie sytuacji wychowawczych, w których każdy z uczniów mógłby odnosić sukces 
-wdrażanie asertywnych zachowań
-zapobieganie niepowodzeniom szkolnym ucznia poprzez indywidualną pracę z nim, 

 

Realizacja podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

Uczniowie są aktywni.

Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

Doradztwo zawodowe w szkole.

Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły.

100 rocznica odzyskania niepodległości-wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

Realizacja zadań w zakresie ewaluacji

w przedszkolach

- dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

- przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju

w szkołach

- uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

- uczniowie są aktywni

-szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoj

FORMY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH

-zajęcia edukacyjne

-godziny wychowawcze

-zajęcia pozalekcyjne

-wycieczki

- zajęcia świetlicowe

-imprezy i uroczystości szkolne, klasowe, środowiskowe

-konkursy

-imprezy charytatywne

 

METODY PRACY WYCHOWAWCZEJ I PROFILAKTYCZNEJ

-gry i zabawy

-dyskusje

-dramy

-warsztaty

-treningi umiejętności

-rozmowy

-twórczość plastyczna, techniczna i muzyczna

 

WIZJA SZKOŁY

Nasza szkoła jest szkołą życzliwą i przyjazną uczniowi. Cechują ją otwartość na problemy uczniów i nowoczesność. Istotna jest współpraca z rodzicami i zaangażowanie ich w życie szkoły. Dbamy o bezpieczeństwo i stwarzamy optymalne warunki dla rozwoju naszych uczniów. Kształtujemy postawy uczniów oparte na szacunku dla drugiego człowieka. Rozwijamy i utrwalamy wiedzę o dziedzictwie kulturowym naszej małej ojczyzny, naszego kraju i Europy. Dbamy, by nasi uczniowie byli otwarci na współczesne zdobycze cywilizacyjne, jednocześnie znając ich zagrożenia. Uczymy dbać o środowisko naturalne.

MISJA SZKOŁY

Oferujemy naszym uczniom dobre warunki lokalowe i wyposażenie, które pozwolą na wszechstronny rozwój. Wzbogacamy i modyfikujemy, według potrzeb uczniów, ofertę szkoły: koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne, opiekę psychologiczno-pedagogiczną. Nauczyciele dokładają wszelkich starań, by nasi uczniowie kształtowali postawy zarówno moralne jak i obywatelskie. Stwarzamy warunki do twórczej i aktywnej działalności uczniowskiej, zachęcamy i motywujemy naszych podopiecznych do osiągania sukcesów. Rozbudzamy szacunek do nauki i poszukiwania wiedzy z różnych źródeł. Szkoła zachęca do działań nieszablonowych, zespołowych i twórczych. Dbamy o jak najlepszą atmosferę w pracy i nauce.  Przygotowujemy uczniów do radzenia sobie w życiu, poprzez pokonywanie trudności i rozwiązywanie problemów. Uczymy tolerancji, poczucia sprawiedliwości, uczciwości i szacunku dla ludzi.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent jest:

·         aktywny

-posiada zainteresowania, pasje, jest twórczy, wykazuje się samodzielnością

·         ciekawy świata

-korzysta z różnych źródeł informacji, , potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje, ocenić ich przydatność do określonego celu, wykorzystuje zdobytą wiedze

·         odpowiedzialny

-umie samodzielnie rozwiązywać problemy, podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje,  akceptuje porażki, ale jeśli jest w stanie – wytrwale i konsekwentnie szuka rozwiązań alternatywnych, działając w grupie poczuwa się do współodpowiedzialności za efekty jej aktywności,   

·         otwarty

-potrafi uważnie słuchać, rozmawiać, umie współpracować w grupie, prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych,  swobodnie współpracuje z osobami dorosłymi w swej codziennej aktywności, nawiązuje przyjazne kontakty z innymi ludźmi, współdziała z nimi i akceptuje ich odmienność, wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła, wie, że istnieją różne sposoby komunikowania i bez trudu uczy się korzystać z różnych technologii komunikacyjnych

·         optymistą -jest pogodny, pozytywnie patrzy na świat, lubi siebie i innych

·         tolerancyjny -rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym, w  każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go,  szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy, jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka, kieruje się w życiu uczciwością, sumiennością i tolerancją  

·         świadomy swoich praw i innych ludzi - zna swoją wartość, swoje prawa, zna i respektuje prawa innych

·         rozsądny -zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku: modyfikuje swoje zachowanie w ich przewidywaniu, potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym, postępuje zgodnie z zasadami higieny, wykazuje stosowną aktywność fizyczną

·         punktualny i sumienny- dotrzymuje terminów, sprawnie posługuje się czasem planując swoje zajęcia, szanuje czas swój  i innych ludzi

·         patriotą - szanuje symbole narodowe,  miłuje ojczyznę,  jest świadomym i dumnym obywatelem RP

·         potrafi porozumiewać się w języku obcym w codziennej sytuacji i rozumie potrzebę doskonalenia kompetencji językowych

·         życzliwy i troskliwy

-chętnie pomaga ludziom, zwłaszcza starszym, niepełnosprawnym, młodszym

 

ZADANIA UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO :

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za prawidłowy rozwój naszych wychowanków.

Proponowane zadania dla poszczególnych uczestników programu wychowawczo-profilaktycznego:

Dyrektor:

a) dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

b) koordynuje, organizuje i nadzoruje działania wychowawcze w szkole;

c) stwarza warunki do prawidłowej realizacji praw dziecka;

d) czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego;

Nauczyciele:

a) wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;

b) kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu;

c) udzielają pomocy, wskazówek, porad w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;

d) współtworzą atmosferę życzliwości, zrozumienia, szacunku dla innych;

e) zapewniają uczniom bezpieczeństwo podczas ich pobytu w szkole oraz podczas wyjazdów i wycieczek szkolnych;

f) inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, kreatywności, aktywności i samodzielności;

g) reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań;

h) proponują uczniom ciekawe formy spędzania wolnego czasu w szkole i poza nią;

i) udzielają uczniom pomocy w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb

(zajęcia kompensacyjno-korekcyjne i dydaktyczno-wyrównawcze);

j) realizują założenia programu wychowawczo-profilaktycznego;

k) starają się wzbudzić zaufanie, interesować się problemami młodzieży;

Wychowawcy:

a) informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

b) współpracują z rodzicami; włączając rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy;

c) współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka: policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądami rodzinnymi, kuratorami;

d) poznają uczniów oraz ich środowisko, utrzymują stały kontakt z rodzicami;

e) wspierają rodziców w procesie wychowania;

f) rozwiązują indywidualne i klasowe problemy poprzez udzielanie uczniom wszechstronnej pomocy;

 g) interesują się postępami uczniów w nauce, dbają o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badają przyczyny opuszczania przez nich zajęć szkolnych;

h) wdrażają uczniów do samorządności i demokracji;

i) propagują zasady kulturalnego zachowania poszanowanie prawa, norm i wartości oraz autorytetów społecznych;

j)troszczą się o zdrowie uczniów, wyrabiają podstawowe nawyki utrzymania higieny pracy w życiu szkolnym i poza nią;

k) skutecznie działają w zakresie zapobiegania zachowaniom ryzykownym –narkomanii;

 

Rodzice:

a) współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci;

b) dbają o właściwe formy spędzania przez dzieci czasu wolnego;

c) znają i akceptują program wychowawczo-profilaktyczny proponowany przez szkołę;

d) aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;

e) wspierają swoje dzieci w rozwijaniu talentów i zainteresowań;

f) dbają o prawidłowe, zdrowe odżywianie dzieci, promują zdrowy styl życia;

g) wychowują swoje dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami i wartościami;

Uczniowie:

a) angażują się w życie szkoły;

b) prowadzą zdrowy tryb życia;

c) uczą się samodzielności i odpowiedzialności za własne decyzje i zachowania;

d) przestrzegają statutowych praw i obowiązków ucznia;

e) przestrzegają regulaminów oraz zasad współżycia społecznego i szkolnego;

f) wyrażają opinie na temat kar i nagród ;

g) akceptują i szanują innych uczniów;

Pracownicy niepedagogiczni:

a) reagują na przejawy negatywnych  zachowań  i informują o tym wychowawcę klasy;

b) wspomagają nauczycieli w realizowaniu działań wychowawczych;

Rada rodziców:

a) reprezentuje ogół rodziców oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy szkoły,

b) współdecyduje o formach pomocy dzieciom;

c) uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, Szkolny Program  Wychowawczo- Profilaktyczny);

Samorząd uczniowski

a) inspiruje i organizuje życie kulturalne na terenie szkoły;

b) reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego;

c) propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji;

 

CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE

Podstawą opracowania programu były:

  1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej
  2. Obowiązujące przepisy prawa oświatowego;
  3. Podstawa programowa kształcenia ogólnego
  4. Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny  2018/2019
  5. Opinie uczniów, nauczycieli  i rodziców.
  6. Analiza środowiska lokalnego, jego potrzeb i sytuacji;

 

 

 

 Zadania  szkoły

Cele

Formy i sposób realizacji

Termin realizacji/ kto?

 

 

1. Dążenie do uzyskania wysokiego poziomu kultury osobistej

- kształtowanie właściwych nawyków kultury i higieny osobistej

- budowanie systemu wartości- przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości

-wpajanie szacunku i tolerancji do odmiennych poglądów, ludzi, religii

-egzekwowanie właściwego zachowania uczniów wobec osób dorosłych i rówieśników

-zwracanie uwagi na kulturę osobistą, w tym kulturę słowa

-praca na rzecz innych osób , klasy, szkoły, środowiska

- wyrabianie szacunku do pracy własnej i innych

-nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów                        w różnych sytuacjach, radzenie sobie z własnymi emocjami

-stosowanie zwrotów grzecznościowych

-udział w akcjach charytatywnych, wolontariacie, rekolekcjach

-spotkania z ciekawymi ludźmi

-prowadzenie zajęć ukazujących wzorce osobowe, właściwe zachowania                           i postawy w literaturze, historii, współczesności

-działania mające na celu troskę o wygląd sal i otoczenia szkoły

-omawianie z uczniami prawidłowego postępowania w trudnych sytuacjach

 

Cały rok nauczyciele wychowawcy

1.Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

 

2.Zapobieganie niepowodzeniom dydaktycznym-wspieranie uczniów mających trudności         w nauce                                        i w przystosowaniu się w grupie

-uczniowie i rodzice znają wymagania edukacyjne i PZO                   z poszczególnych przedmiotów

- rozwijanie dociekliwości poznawczej

- odkrywanie swoich uzdolnień, możliwości i własnej indywidualności

- przygotowanie do samodzielnego zdobywania informacji, jak też świadomego ich wyboru

-umożliwienie wszechstronnego rozwijania zainteresowań, samodzielnego myślenia                                i sprawnego działania na każdym etapie kształcenia

-upowszechnianie czytelnictwa

-budowanie motywacji do nauki

-zorganizowanie pomocy koleżeńskiej

-rozwijanie zainteresowań                               i uzdolnień uczniów

 

 

 

 

 

-uczniowie i rodzice zostają zapoznani z wymaganiami edukacyjnymi (potwierdzają podpisem)

-udział w zajęciach pozalekcyjnych

-pomoc w tworzeniu szkolnej strony internetowej, samodzielne redagowanie tekstów, korzystanie z poczty internetowej,                               

-udział  w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych, logopedycznych                                   i kompensacyjno-korekcyjnych, rozwijających uzdolnienia,

-korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i miejskiej

-korzystanie z programów edukacyjnych

-korzystanie z tablicy interaktywnej

-udział w konkursach

IX Kalejdoskop Przyrody

     IX

 

 

 

Cały rok wychowawcy nauczyciele logopeda

                                  1.Działania Wolontariatu, akcje  charytatywne

- wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka

-kształtowanie poczucia własnej wartości i godności

-dostrzeganie różnic między ludźmi i ich akceptowanie

-kształtowanie właściwych postaw w stosunku do osób niepełnosprawnych, starszych                i odmiennych kulturowo

-udział w akcjach charytatywnych, wolontariacie, rekolekcjach

-współpraca z Dziennym Domem „Senior- Wigor”, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Hospicjum, Drużyną Szpiku…

 

Cały rok

nauczyciele wychowawcy

 

 

Samorząd Uczniowski

Koło Wolontariatu

1.Przestrzeganie przyjętych norm                                 i obowiązków

 

 

 

2.Rozwijanie zachowań asertywnych                            i empatycznych

- wdrażanie do przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych i społecznych

-rozwijanie umiejętności słuchania i zabierania głosu

- wyrabianie umiejętności samokontroli i samokrytyki oraz gotowości do poprawy

- rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich

-ćwiczenie prawidłowych postaw                      i zachowań uczniów w grupie rówieśniczej: uczeń umie uszanować zdanie innych oraz potrafi bronić własnego zdania, umie powiedzieć nie na niewłaściwe propozycje, dokonuje trafnego wyboru

-pogadanki na lekcjach

-udział w spotkaniach ze specjalistami

-scenki dramowe

-prezentacje multimedialne

-gazetki

-realizacja wybranych programów profilaktycznych

 

 

 

 

 

 

Cały rok nauczyciele wychowawcy

1.Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej                            i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej, miłości do ojczyzny, kultywowanie tradycji

 

2.Poszanowanie historii i kultury regionu

 

3.Wspólnota europejska                              a tożsamość narodowa

- wyrabianie szacunku do tradycji, symboli,  świąt narodowych                                                   i szkolnych

- wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej w skali własnego środowiska szkoły, gminy, regionu, kraju, Europy, świata

- poszerzanie wiadomości                                           i przygotowanie do obchodów ważnych rocznic historycznych

-dbanie o odpowiedni strój                             w czasie świąt szkolnych, akademii

-poznanie sylwetki patrona szkoły

-zapoznanie z elementami kultury niektórych regionów Polski

-poznanie niektórych legend

-poznanie zbytków

-poznanie krajów Unii Europejskiej

-rozmowy na godzinach wychowawczych

-uczestnictwo                                       w uroczystościach patriotycznych, dbałość                                  o właściwe zachowanie

-uroczystości:

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

(Rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”)

Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości

3 MAJA

ŚWIĘTO SZKOŁY

PASOWANIE NA UCZNIA

ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

-prezentacje multimedialne

-gazetki

-Tydzień patriotyzmu

-gazetki o patronie

-konkurs o patronie

-konkursy wiedzy                                      i plastyczne                               -zajęcia lekcyjne                                      i pozalekcyjne

Cały rok

wychowawcy

nauczyciele

 

1.Przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Przygotowanie do samodzielnego wyboru drogi zawodowej

- szacunek dla własności prywatnej oraz wspólnego dobra

- przyswajanie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów

- współdziałanie i współtworzenie wspólnoty nauczycieli i uczniów jak i byłych pracowników                                  i uczniów związanych z historią naszej szkoły

- umiejętność pracy w grupie, negocjowanie i osiąganie porozumienia, podejmowanie decyzji grupowych, stosowanie procedur demokratycznych, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów

-uczenie zasad demokracji

- scenki dramowe

-udział w pracach Samorządu Szkolnego i klasowego

-zaproszenie byłych pracowników szkoły na uroczystości

-wybory samorządów klasowych i szkolnego

-reprezentowanie szkoły                       w czasie uroczystości lokalnych

-udział uczniów w procesie planowania pracy szkoły                                           i klasy

 

 

-lekcje doradztwa zawodowego

-udział w dniach otwartych szkół ponadpodstawowych

 

Wrzesień według kalendarz imprez i uroczystości

wychowawcy

Samorząd Uczniowski

opiekun SU

 

 

 

 

 

 

 

Doradca zawodowy

 

1.Kształtowanie zachowań  sprzyjających zdrowiu.

 

 

2.Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego                                  i psychicznego

 

 

3.Uzależnienia rozpoznawanie ich                       i zapobieganie

 

4. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ucznia w szkole

 

 

5. Promowanie zdrowego stylu życia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-korygowanie wad wymowy

- wyrabianie świadomości zagrożenia zdrowia fizycznego                 i psychicznego

- utrwalenie nawyków troski                      o zdrowie własne i innych

- nabywanie umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach

- wpajanie zdrowego stylu życia, odżywiania i wypoczynku

-dbanie o schludny wygląd zewnętrzny

- kształtowanie właściwej reakcji na niebezpieczeństwa zagrażające zdrowiu i życiu

- nabywanie umiejętności zachowania się podczas groźnych zjawisk meteorologicznych

-kształtowanie umiejętności                       i unikania negatywnych wpływów środowiska

-podnoszenie wiedzy ucznia na temat zagrożeń społecznych

-właściwe odżywianie, rola                       i znaczenie sportu w życiu człowieka

-bezpieczne korzystanie z Internetu

-odpowiedzialne korzystanie                 z mediów społecznych

-zorganizowanie zajęć logopedycznych

-spotkanie z policjantem, strażakiem, pielęgniarką, kuratorem i psychologiem

-przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową

-prowadzenie zajęć wychowania komunikacyjnego

-organizowanie zajęć                     w terenie, wycieczek pieszych i rowerowych

-lekcje przedmiotowe i zajęcia   realizujące edukację zdrowotną

-opracowanie kodeksu klasowego

-zapoznanie uczniów                        i rodziców z zasadami bezpieczeństwa  obowiązującymi na terenie szkoły oraz innymi regulaminami szkolnymi

-plakaty

-prace plastyczno-techniczne

-współpraca z policją, strażą, sanepidem

-prezentacje multimedialne

-gazetki

-„Pieszy jako uczestnik ruchu drogowego”-praktyczne ćwiczenia

-opracowanie i realizacja harmonogramu dyżurów nauczycielskich

-spływy kajakowe

Cały rok

pielęgniarka, nauczyciele wychowawcy

1. Zapoznanie uczniów ze Statutem Szkoły, Programem wychowawczo-profilaktycznym, Koncepcją Pracy Szkoły                                            i regulaminami

-ustalenia zasad współżycia                              w grupie

-ustalenie i przestrzeganie powszechnie stosowanych norm społecznych

-przedstawienie dokumentów szkolnych podczas lekcji wychowawczych

Wrzesień nauczyciele wychowawcy

1.Działania szkoły i rodziców w zakresie realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego

-precyzowanie wymagań stawianych uczniom przez szkołę, które zapewniają utrzymanie ładu               i ich bezpieczeństwa

-uwzględnienie na zebraniach z rodzicami tematów z zakresu wychowania, adekwatnych do problemów klasowych.

 

- angażowanie rodziców do uczestnictwa
i współorganizowania uroczystości i wyjazdów klasowych, szkolnych.

- udział rodziców w tworzeniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

- udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, klasowych

- współpraca z rodzicami w planowaniu działań wychowawczych oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów dziecka

- przekazanie rodzicom informacji na temat praw i obowiązków ucznia

 

Cały rok

wychowawcy nauczyciele

rodzice

 

 

 

ORGANIZACJA ZAJĘC POZALEKCYJNYCH, STAŁYCH IMPREZ I KONKURSÓW

 

W celu umożliwienia rozwijania zainteresowań i ambicji uczniów, szkoła organizuje nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w postaci:

1. Kół zainteresowań

2. Zajęć sportowo-rekreacyjnych

3. Kół przedmiotowych

 

Szkoła umożliwia uczniom udział w konkursach i imprezach, które mają na celu rozwijanie zainteresowań, potrzebę rywalizacji i sprawdzenia się, promowania talentów.

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

W wyniku realizacji powyższego programu uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość refleksji nad swoim dotychczasowym życiem i postawami wobec otaczającego ich świata. Zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które pomogą im uporządkować własny świat wartości i przygotować się do pełnienia różnych ról społecznych w dorosłym życiu.

Rozwiną i udoskonalą swój system wartości, nauczą się właściwych postaw, zachowań, które pozwolą prawidłowo funkcjonować w środowisku rówieśników i dorosłych.

Rodzice uczniów bardziej zaangażują się w proces wychowania i działania profilaktyczne, dotyczące własnych dzieci oraz uświadomią sobie fakt, że sposób w jaki ich pociechy będą funkcjonowały w społeczeństwie w przyszłości, zależy przede wszystkim od ich postaw i sposobu przekazywania wzorców osobowych i wartości.

Nauczyciele i uczniowie rozwijają kompetencje cyfrowe. Bezpiecznie i odpowiedzialnie będą korzystać z zasobów dostępnych w sieci.

EWALUACJA PROGRAMU

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny będzie ewaluowany raz w roku szkolnym.

Sposobami ewaluacji będą:

·      bezpośrednie rozmowy z uczniami i rodzicami,

·      analiza dokumentacji,

·      obserwacja,

·      spotkania nauczycieli i wychowawców – wymiana uwag, spostrzeżeń oraz własnych doświadczeń w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych,.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły. Dyrektor szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny może być modyfikowany w trakcie realizacji.