KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.      administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa im. Tony’ego Halika w Górznej kontakt: szkolagorzna3@wp.pl

2.      inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Aleksandra Wiącek, kontakt: szkolagorzna3@wp.pl

3.      dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku szkolnego  oraz realizacji zadań statutowych szkoły – podstawa prawna przetwarzania:

 

Ø  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe, (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)

Ø  Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

4.      dane osobowe Pani/Pana dziecka przechowywane będą przez okres 50 lat,

5.      odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa                        i przyznawania świadczeń socjalnych,

6.      posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych swojego dziecka oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

7.      posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

8.      przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

9.      podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

 

 

                                                                            

………………………...                                                  ……………………………………………….

miejscowość i data                                        podpis rodzica / prawnego opiekuna dziecka