WOLONTARIAT
 w Szkole Podstawowej im. Tony
ego Halika w Górznej

Postanowienia ogólne

1.                   Wolontariat- to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

2.                   Wolontariusz- osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego.

3.                   Wolontariat Szkolny- inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

Cele i działania

1.                 Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem.

2.                 Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

3.                 Kształtowanie postaw prospołecznych.

4.                 Rozwijanie empatii, zrozumienia.

5.                 Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

6.                 Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

7.                 Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.

8.                 Angażowanie się na działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym akcyjnym.

Prawa wolontariusza

1.                   Do Szkolnego Wolontariatu (Szkolnego Koła Wielkoduchów) mogą należeć uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tony'ego Halika w Górznej

2.                   Członkowie Wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.

3.                   Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.

4.                   Członkowie Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.

5.                   Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.

6.                   Każdy może przystąpić do koła jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekunów wolontariatu szkolnego.

Obowiązki wolontariusza

1.                      Uczniowie przedstawiają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie oraz podpisują zobowiązanie wolontariusza (załącznik I).

2.                 Członkowie Wolontariatu uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach.

3.                  Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.

4.                  Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.

5.                  Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.

6.                  Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.

7.                  Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Wolontariatu.

Formy wynagradzania wolontariuszy.

1.                  Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:

a)                  wyrażenie uznania słownego;

b)                  pochwałę na forum szkoły;

2.                  Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

Wolontariusz:

1.                  Zdobywa wiedzę i umiejętności;

2.                  Rozwija sprawność fizyczną;

3.                  Pielęgnuje przyjaźń i więzy koleżeńskie;

4.                  Przestrzega Statutu i tradycji szkoły;

5.                  Dzieli się życzliwością, emanuje optymizmem i pogodą ducha;

6.                  Uczestniczy w akcjach wolontariackich Szkolnego Klubu Wielkoducha ( np. zbiera nakrętki z przeznaczeniem dla chorego chłopca z Poznania - „Ziomka-Poziomka”, w okolicach Świąt Bożego Narodzenia bierze udział w akcji „SZPIKowa Paczka”, jest uczestnikiem SZPIKowego Marszu im. Kuby Kędzia w Nowinach).

Rezygnacja z pracy w wolontariacie.

1.                  Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie.

2.                  Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica, powierzonych mu obowiązków.

 

Załącznik I- Zobowiązanie wolontariusza

Przystępując do Szkolnego Wolontariatu oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz zasady pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Wolontariatu Szkolnego oraz sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań.