SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TONY’EGO HALIKA W GÓRZNEJ

 

 

 

kinga lewandowska

 

 

 

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

 

 

 

 

 

 

 

GÓRZNA, 2017 r.

 

 

 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Nauczyciel muzyki w szkole Podstawowej

Szkoła Podstawowa im. T’ Halika  w Górznej

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2017 r.

Czas trwania stażu:2 lata 9 miesięcy   - 31 maj  2020

Opiekun stażu:

Stopień awansu zawodowego nadany na mocy prawa: nauczyciel MIANOWANY

Posiadane kwalifikacje: 

ukończone studia I stopnia : kierunek: pedagogika o specjalności resocjalizacja

ukończone studia magisterskie: pedagogika ogólna

ukończone studia podyplomowe: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,  Sztuka (plastyka, muzyka, wiedza o kulturze), Organizacja i zarządzanie instytucjami pomocy społecznej,

 

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Cele szczegółowe:

1)       Doskonalenie warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności

2)       Uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

3)       Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

4)       Zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.

5)       Posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania Oddziału przedszkolnego i szkoły

6)       Uczestniczenie w pracach organów szkoły, związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           § 8 ust. 2 pkt 1

 

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie własnej pracy i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1- 3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio  na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem  lub pełnioną funkcją.

 

Lp.

Zadania

Formy

realizacji

Termin

Dowody realizacji,

uwagi.

1.

Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (Rozporządzenie Ministra  Edukacji Narodowej z dnia              1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.)

 

 

 

 

 

 

 2. Przeprowadzenie  analizy własnej pracy

-sformułowanie wniosku   o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego,

-analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.

/Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 01.03.2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).

- śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego,

-plan rozwoju zawodowego.

 

 

 Hospitacje  zajęć przez Dyrektora , ewaluacja  i samoocena  hospitowanych zajęć. Analiza własnych osiągnięć

 

IX.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco.

 

 

 

 

Zgodnie                          z terminarzem                     w ciągu stażu

Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt zajęć , arkusz hospitacji

2.

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji w celu podniesienia jakości pracy                              i bezpieczeństwa.

-wdrażanie wewnątrz-szkolnego systemu oceniania,

-uczestniczenie w posiedzeniach Rad Pedagogicznych,

-pełnienie funkcji wychowawcy grupy,

-udział w spotkaniach, akcjach i imprezach organizowanych przez szkołę,

-współpraca z rodzicami ,

- pełnienie funkcji koordynatora do spraw bezpieczeństwa.

Na bieżąco.

 

 

Zgodnie z harmonogramem Rad Pedagogicznych.

 

Plan pracy szkoły

na rok szkolny 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020

/analiza i wdrażanie dokumentacji- plan rozwoju zintegrowany                    z dokumentami szkoły.

 

Plan pracy koordynatora do spraw bezpieczeństwa, sprawozdania koordynatora do spraw bezpieczeństwa,

3.

Uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji, poszerzanie wiedzy i umiejętności oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły.

 

 

 

-udział w kursach i formach warsztatowych związanych z nauczaniem i wychowaniem dzieci

-uczestniczenie w szkoleniowych Radach Pedagogicznych,

-koleżeńskie obserwacje zajęć.

Rok szkolny 2017/2018,

2018/2019,

2019/2020.

 

  

Zaświadczenia,

Dyplomy.

 

 

 

 

4.

Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz interesujących artykułów, poszukiwanie nowości wydawniczych, korzystanie z informacji zawartych w internecie.

 

Czytanie literatury, czasopism pedagogicznych, artykułów zamieszczonych na stronach edukacyjnych, śledzenie aktualności zamieszczonych na różnych portalach internetowych.

 

Na bieżąco

 

Dziennik lektur                          i artykułów,

wydruki.

5.

Obserwacja i analiza możliwości dzieci.

Pedagogizacja rodziców.

 

-badanie opanowanych przez dzieci umiejętności i wiadomości,

-opracowanie , gromadzenie oraz analizowanie testów, sprawdzianów wiadomości i umiejętności uczniów,

-Rozmowy z rodzicami na tematy związane              z trudnościami wychowawczym                            i dydaktycznymi uczniów.

 

 

Rok szkolny

 

2017/2018,

2018/2019,

2019/2020.

 

 

 

 

Samodzielnie opracowane testy                           i sprawdziany.

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja                             w dzienniku lekcyjnym.

6.

Opracowanie programu i prowadzenie koła tanecznego

Cykliczne prowadzenie zajęć, prezentacja osiągnięć .

Rok szkolny.

2017/2018,

2018/2019,

2019/2020.

 

sprawozdanie, zdjęcia.

7.

Współuczestniczenie w działaniach  mających na celu  promocję Szkoły w środowisku lokalnym

- współuczestnictwo  w organizowanym corocznie Święcie Szkoły

VI 2018 r.

Zawiadczenie Dyrektora Szkoly

8

 

 

 

 

9.

Dokumentacja realizacji planu rozwoju.

 

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

 

Gromadzenie świadectw , dokumentów  zaświadczeń, scenariuszy i zdjęć.

 

Opis realizacji planu rozwoju, autorefleksja, autoanaliza, wnioski do dalszej pracy.

Rok szkolny

2017/2018,

2018/2019,

2019/2020.

 

II 2018, VI 2018

II 2019, VI 2019

II 2020

Gromadzone dokumenty

 

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

 

§ 8 ust. 2 pkt 2

 

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej  i komunikacyjnej

 

Lp.

Zadania

Formy

realizacji

Termin

Dowody realizacji,

uwagi.

1.

Umiejętne posługiwanie się komputerem jako narzędziem pracy.

Wykorzystanie technologii komputerowej                      i informacyjnej w opracowaniu dokumentacji, narzędzi badawczych, materiałów  na zajęcia prezentacji multimedialnych itp.

Tworzenie dyplomów, podziekowań.

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera.

 

 

Cały okres stażu

Zamieszczony plan na stronie internetowej szkoły.

2.

Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki  komputerowej.

 

 

 

Opracowanie scenariuzy zajęć, scenariuszy imprez, konspektów  i innych pomocy, wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów  i samodzielnego rozwijania  wiedzy na temat prawa oświatowego

 

Rok szkolny

2017/2018

2018/2019

Opracowane materiały: scenariusze, referaty, materiały  metodyczne, karty pracy, dyplomy, podziękowania etc.

Zdjęcia.

 

3.

 

 

Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła    w pracy  wychowawczej.

 

 

 

Korzystanie  z zasobów sieci internetowej.

Motywowanie wychowanków i uczniów  do korzystania z Internetu  i komputera.

 

 Rok szkolny 2017/2018,

Scenariusz zajęć                    z muzyki z prezentacją multimedialną.

4.

Współuczestniczenie w opracowywaniu strony szkoły. Publikacje na stronie internetowej.

Zamieszczenie na stronie szkoły własnych materiałów związanych z wykonywaną pracą dydaktyczno – wychowawczą, opublikowanie scenariuszy zajęć lekcyjnych.

 

Rok szkolny 

2017/2018,

2018/2019,

2019/2020.

 

Wydruki .

 

 

 

 

                                                                                     § 8 ust. 2 pkt 3

 

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,                                 w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych , prowadzenie zajęć  dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

 

Lp.

Zadania

                  Formy  realizacji

Termin

Dowody realizacji,uwagi.

1.

Opracowanie i rozpowszechnianie własnych scenariuszy zajęć.  

Opracowanie scenariuszy zajęć dla innych nauczycieli.

 

X 2018

Scenariusze zajęć.

2.

Opracowywanie i udostępnianie materiałów,

pomocy  dydaktycznych

do wykorzystania na zajęciach.

Opracowanie pomocy dydaktycznych, referatów i  scenariuszy związanych                             z wykonywaną pracą.

 

 

X 2017 r.

Opracowane materiały              i pomoce dydaktyczne.

3.

Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.

Branie udziału w szkoleniach Rady Pedagogicznej

Według harmonogramu posiedzeń Rady Pedagogicznej

Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej.

4.

Konsultacje z wychowawcami                       i  nauczycielami uczącymi przedmiotów pokrewnych.

Wymiana poglądów i spostrzeżeń                            z wychowawcami, dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami uczącymi klasy „O” i I-III

Na bieżaco

 

 

 

Notatki.

 

§ 8 ust. 2 pkt 4a

 

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio                  z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;

 

Lp.

Zadania

Formy

realizacji

Termin

Dowody realizacji,

uwagi.

1.

Współpraca z wychowawcami                        i rodzicami uczniów.

 

Pogadanki z rodzicami, rozmowy indywidualne. Przygotowanie zajęć dla rodziców z kuratorem sądowym

Rok szkolny 2017/2018

Zapisy w dzienniku lekcyjnym, scenariusze zajęć.

2.

Opracowanie planu pracy koordynatora do spraw bezpieczeństwa

- zgromadzenie materiałów , opracowanie planu.

IX  2017

Plan pracy koordynatora do spraw bezpieczeństwa

 

 

 

 

§ 8 ust. 2 pkt 4c

 

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

 

Lp.

Zadania

Formy

 realizacji

Termin

Dowody realizacji,

uwagi.

1.

Poznanie sytuacji środowiskowej rodzinnej i zdrowotnej uczniów

Rozmowy z rodzicami uczniów/ prawnymi opiekunami.Kontakty z innymi nauczycielmi. Konsultacje ze specjalistami

Na bieżąco

Notatki służbowe . teczka wychowawcy

2.

Organzowanie wycieczek przedszkolnych

Zorganizowanie i przeprowadzenie  wycieczek przedszkolnych

W miarę potrzeb

Karta wycieczki

3.

Rozwijanie zainteresowań

 

Organizowanie i współorganizowanie uroczystości w przedszkolu.

 

Rok szkolny

2017/2018,

2018/2019,

2019/2020

Zaświadczenia, zdjęcia

4.

Promocja  zdrowego trybu życia

Pogadanki, akcje profilaktyczne, wystawa  prac dotycząca zdrowego odżywiania, warsztaty

Rok szkolny

   2017

 Zapis w dzienniku, zdjęcia, strona internetowa szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8 ust. 2 pkt 4e

 

Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;

 

Lp.

Zadania

Formy

Realizacji

Termin

Dowody realizacji,

uwagi.

1.

Współpraca z rodzicami. Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy i szkoły.

-zajęcia otwarte

-uroczystości klasowe i szkolne

-zebrania z rodzicami

-pedagogizacja, kontakty  telefoniczne

 

Rok szkolny

2017/2018,

2018/2019,

2019/2020

Scenariusze zajęć , listy obecności,

zdjęcia

 

2.

Aktywna i systematyczna  współpraca              z różnymi placówkami

Sąd rejonowy w Złotowie

Komenda Powiatowa Policji w Złotowie

 Cały okres stażu

Zdjęcia, strona internetowa

 

3.

Uczestnictwo wraz z uczniami                        w różnych formach kultury.

Wyjazdy do kina, na warsztaty pieczenia chleba lub pierników

W razie potrzeby

Karty wycieczki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8 ust. 2 pkt  5

 

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,    z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły ,w której nauczyciel jest zatrudniony.

 

Lp.

Zadania

Formy

realizacji

Termin

Dowody realizacji,

uwagi.

1.

Opracowanie studium przypadku.

Charakterystyka, diagnoza problemu, wyciągnięcie wniosków,

podjęcie adekwatnych działań.

 

Rok szkolny 2019/2020

Opracowane materiały

 

 Plan ma charakter otwarty i może ulegac zmianie.

 

Zatwierdzam do realizacji :

 

 

`

 

…………………………………………….                                                                                                                …………………………………..

data i podpis Dyrektora                                                                                                                                                 podpis nauczyciela