SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TONY’EGO HALIKA W GÓRZNEJ

 

 

 

kinga lewandowska

 

 

 

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

 

 

 

 

 

 

 

GÓRZNA, 2012 r.

 

 

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego  na stopień  nauczyciela mianowanego

 

 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Szkoła Podstawowa im. T’ Halika  w Górznej

 

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2012 r.

Czas trwania stażu:2 lata 9 miesięcy   - sierpień 2015

Opiekun stażu: mgr Renata Ekman

Stopień awansu zawodowego nadany na mocy prawa: nauczyciel KONTRAKTOWY

Posiadane kwalifikacje: 

ukończone studia I stopnia : kierunek: pedagogika o specjalności resocjalizacja

ukończone studia magisterskie: pedagogika ogólna

ukończone studia podyplomowe: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Cele szczegółowe:

1)     Doskonalenie warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności

2)     Uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

3)     Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

4)     Zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.

5)     Posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania Oddziału przedszkolnego i szkoły

6)     Uczestniczenie w pracach organów szkoły, związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

 

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

Sposób dokumentowania

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

§ 7 ust. 2 pkt. 1

Poznanie procedury awansu zawodowego

Analiza podstawowych aktów prawnych

Wrzesień 2012 r.

Notatki,

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego

Sporządzenie działań czynności zawodowych na cały rok szkolny

Wrzesień 2012

Plan rozwoju zawodowego

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

Rozmowa oraz zawarcie kontraktu

Wrzesień 2012 r.

Kontrakt

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu realizacji planu zawodowego

Gromadzenie zaświadczeń, świadectw, scenariuszy, karty hospitacji

Cały okres trwania stażu

Zgromadzona dokumentacja

Poszerzanie wiedzy i umiejętności dydaktycznych

 

Udział w zewnętrznym i wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia nauczycieli, warsztatach metodycznych, szkoleniach,

Studiowanie czasopism, literatury fachowej, poradników metodycznych;

Cały okres trwania stażu

 

świadectwa ukończenia doskonalenia zawodowego, uczestnictwa          w kursach,;

notatki, spis literatury

Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna (i innych nauczycieli)

Opieka nad dziećmi biorących udział w konkursach organizowanych przez nauczycieli w innych placówkach

Okres stażu

Notatki potwierdzone przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna

Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacje, analiza, ewaluacja

Cały okres trwania stażu

Konspekty, arkusze hospitacji

Publikowanie własnych prac

Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetwej

Publikacja scenariuszy uroczystości

Okres trwania stażu

Linki do stron internetowych

Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, dziennik zajęć oddziału przedszkolnego

 

 

Na bieżąco

W ciągu całego roku szkolnego

 

Kontrakt

Plan rozwoju zawodowego

Konspekty

Nr programów nauczania

Diagnoza przedszkolna

Notatki

Zdjęcia

Plany wynikowe

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej

Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o jego wartości merytoryczne;

Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania;

Opracowanie pomocy dydaktycznych 

Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania;

Okres trwania stażu

 scenariusze zajęć

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

Przedłożenie dyrektorowi szkoły

Analiza dokumentacji,

samoocena, opis realizacji planu rozwoju zawodowego

 

Czerwiec 2015

 

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

§ 7 ust. 2 pkt. 2

Zdobywanie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów

 

Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami

Współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogami szkolnymi, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Dzielnicowym, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej lub Kuratorami Sądowymi

Według harmonogramu  szkolnego i w zależności od potrzeb

 

Potwierdzenie od wychowawców i pedagogów o współpracy

Opieka nad uczniami słabszymi

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna dla Pawła Sławskiego

Praca indywidualna z dziećmi słabszymi

Rok szkolny 2012/2013

Cały staż

Dziennik zajęć dodatkowych

Opieka nad uczniami

zdolnymi

Pomoc w ramach konsultacji,

Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

Organizacja zajęć dodatkowych

Cały staż

Kserokopia zaświadczeń, dyplomów zdobytych przez uczniów,

Pogłębienie wiedzy                                i umiejętności                                     w zakresie problemów wychowawczych i opiekuńczych

Pełnienie funkcji wychowawcy;

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;

W okresie stażu

Plan wychowawczy,

 

Wprowadzanie innowacji pedagogicznych

Karta innowacji pedagogicznej

Okres trwania stażu

ewaluacja

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

§ 7. ust. 2. pkt. 3

Korzystanie z komputera

Opracowanie materiałów dydaktycznych

Opracowywanie ćwiczeń, scenariuszy lekcji, materiałów dydaktycznych

Dokumentowanie efektów własnej pracy i ich archiwizacja przy pomocy plików komputerowych

Opracowywanie zdjęć artykułów na stronę internetową szkoły  oraz pisanie sprawozdań z ważnych wydarzeń  przedszkola

 

Na bieżąco

 

Np. plan rozwoju

zawodowego,

sprawozdanie,

konspekty, 

 

Doskonalenie i podniesienie umiejętności korzystania z narzędzi technologii komputerowej i informacyjnej

 

Poznanie nowych aplikacji;

Pogłębienie znajomości dotychczas stosowanych programów komputerowych

 

 

Cały okres trwania stażu

 

 

 

praktycznie

 

Korzystanie z sieci internetowej

Wyszukiwanie materiałów dydaktycznych do dalszej pracy

Cały okres trwania stażu

 

Zgromadzone materiały i pomoce

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

§ 7. ust. 2. pkt 4

Samokształcenie  i aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki przedmiotu

Studiowanie literatury, czasopism fachowych

 

Cały okres trwania stażu

Notatki, bibliografia, zaświadczenia z odbytych kursów

Doskonalenie kompetencji osobowościowych

Kształtowanie umiejętności nawiązywania dobrego kontaktu z uczniami, życzliwości, otwartości, konsekwentnej postawy

Cały okres trwania stażu

 

Opinia opiekuna stażu

Modelowanie sytuacji wychowawczych

 

Współudział w organizacji apeli z okazji różnych szkolnych, narodowych lub kościelnych świąt, przedszkolnych uroczystości

Organizowanie szkolnych i Gminnych konkursów

Przez czas trwania stażu

Scenariusze uroczystości przedszkolnych.

Współpraca z organizacjami wspomagającymi pracę szkoły, działającymi na rzecz pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich takimi jak: MOPS, Policja, Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna itp.

Organizacja spotkań uczniów  z policjantami,  oraz pielęgniarką szkolną

 

Według ustalonego harmonogramu

wpisy w dzienniku zajęć przedszkola

Poznanie pozaszkolnego otoczenia uczniów ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji uczniów  z problemami wychowawczymi, dydaktycznymi

 

Prowadzenie rozmów                  z rodzicami, opiekunami lub innymi nauczycielami, którzy prowadzą zajęcia z uczniami

Docieranie do informacji o uczniach zawartych                w dostępnej dokumentacji, np. dziennikach, opiniach z PPP.

Udział w zebraniach z rodzicami

Przez cały okres trwania stażu

Prowadzenie zapisów ze spotkań, własne spostrzeżenia                     i przemyślenia, protokoły zebrania z rodzicami

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły

§ 7. ust. 2. pkt 5

Zapoznanie się z ustawą o pomocy społecznej i postępowaniu w sprawach nieletnich

Analiza ustaw;

W przypadku wystąpienia problemu u ucznia rozmowa z kuratorem sądowym lub pracownikiem socjalnym

Według potrzeb

Notatki

Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły i oddziału przedszkolnego

Znajomość dokumentów szkolnych (statut, szkolny program wychowawczy i profilaktyki )

Program wychowawczy oddziału przedszkolnego

Regulamin naboru dzieci do oddziału przedszkolnego

 Znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego

Okres trwania stażu

Notatki

Poznanie przepisów prawa oświatowego, w tym dotyczących awansu na nauczyciela kontraktowego

Analiza przepisów prawa oświatowego tj. Karta Nauczyciela, rozporządzenia MEN;

Udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego

Podczas trwania  stażu

Notatki

Uczestniczenie w pracach organów szkoły, związanych z realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

§ 7. ust. 1. pkt 1

Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych zadań

Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej

Cały staż

Protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej

Praca w zespołach powołanych przez dyrektora szkoły

Tworzenie ewaluacji wewnętrznych, pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Cały staż

 

Protokoły zebrań Rady Pedagogicznej

Współpraca z Radą Rodziców.

·

 

Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Rodziców dotyczących współpracy ze szkołą i niesienia jej pomocy w sprawach wychowawczych·

Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów: wywiadówki, konsultacje, spotkania indywidualne

Cały staż

 

notatki

Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły

 

Sporządzenie planu godzin wychowawczych uwzględniającego potrzeby dziecka związane z jego rozwojem emocjonalnym, fizycznym, intelektualnym, ale także problemy wynikające ze specyfiki środowiska·

Dostarczenie uczniom pozytywnych wzorców:· -- Organizowanie uroczystości przedszkolnych

-Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, i wyjść pozaszkolnych,

 

 

 

 

 

W okresie    trwania stażu

 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzenie obecności na szkoleniach Rady i innych

Zatwierdzony plan pracy wychowawczej

 

Pełnienie dodatkowych funkcji w oddziale przedszkolnym i szkole, podejmowanie dodatkowych zadań

Współorganizowanie imprez środowiskowych, promocja szkoły oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym środowiska lokalnego

Organizowanie dodatkowych atrakcji dla dzieci np. Noc w przedszkolu, Piknik rodzinny

Cały staż

 

Scenariusze zajęć

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;

§ 7. ust. 1. pkt 2

Poszerzanie wiedzy i umiejętności dydaktycznych

Poszerzanie wiedzy                           i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym   i zewnątrzszkolnym doskonaleniu

Udział w zewnętrznym i wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia nauczycieli;

Studiowanie czasopism, literatury fachowej, poradników metodycznych;

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, warsztatach metodycznych, szkoleniach,

Cały staż

Świadectwa ukończenia doskonalenia zawodowego;

notatki, spis literatury

Świadectwa uczestnictwa          w kursach,

 

Nauczyciel obowiązany jest:

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

4) kształcić i wychowywać młodzież w u miłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.