WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. T. HALIKA w GÓRZNEJ

 

 

Opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562) Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) z późniejszymi zmianami.

 

Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

1.        Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności oraz zachowanie ucznia.

2.        Ocenianie stanowi zwartą informację na temat osiągnięć edukacyjnych oraz

3.        zachowania ucznia za miniony okres nauki.

 

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

b)      udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

c)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

d)     dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

e)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

4.           Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

4.1.   formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (nauczyciele przekazują do końca września uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom) powyższe, rodzice i uczniowie potwierdzają podpisem otrzymanie informacji


4.2.   ustalenia kryteriów oceny z zachowania; (wychowawca klasy do końca września informuje uczniów, rodziców o kryteriach oceniania zachowania , jak również o skutkach nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania )

4.3.   ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach określonych w WSO

4.4.   przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;

4.5.   ustalania warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4.6.   ustalanie warunków i sposobów przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

Klasyfikowanie i promowanie

1.      W trakcie trwania roku szkolnego dokonywana będzie dwukrotnie klasyfikacja uczniów

3.      śródroczna w styczniu

4.      roczna w czerwcu.

2.      Klasyfikacja śródroczna i roczna obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania przeprowadzona będzie nie później niż na trzy dni przed planowanym zakończeniem semestru.

3.      Uczniowi, który uczęszczał na zajęcia z religii lub etyki do średniej rocznej oceny klasyfikacyjnej wlicza się ocenę z tych zajęć.

4.      Ocena niedostateczna, nieodpowiednie i naganne zachowanie oraz niesklasyfikowanie ucznia musi być pisemnie umotywowane.

5.      Klasyfikacja śródroczna i roczna oraz oceny ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym wyrażane są w formie opisu jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 

Klasyfikowanie i promowanie w klasach I-III

1.      Klasyfikacja roczna, śródroczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania w danym roku szkolnym w formie opisowej.

2.      Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

3.      W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia w przypadkach uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną publiczną poradnię specjalistyczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek wychowawcy i  po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

4.      Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

 

Klasyfikowanie i promowanie w klasach IV-VI

4.1.   Klasyfikacja roczna, śródroczna począwszy od klasy IV polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i zachowania według określonych zasad zawartych w statucie szkoły.

4.2.   Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem ewentualnych obniżeń wymagań edukacyjnych, wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

4.3.   Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkołyzastrzeżeniem:

3.1.   Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, jeżeli wszystkie środki wychowawcze ustalone i stosowane wspólnie przez nauczycieli, rodziców (prawnych opiekunów) nie odniosły skutku a stosunek do obowiązków szkolnych nie uległ poprawie;

3.2.   Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.Powiadamianie o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych

1.      Nauczyciel informuje ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach na miesiąc przed klasyfikowaniem.

2.      Powiadomienia uczniów o przewidywanych ocenach rocznych i śródrocznych dokonuje nauczyciel przedmiotu w formie ustnej.

3.      Powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach edukacyjnych i ocenie zachowania rocznych i śródrocznych dokonuje wychowawca .na zebraniu, lista obecności jest potwierdzeniem otrzymania informacji.

4.      W przypadku przewidywanej dla ucznia oceny niedostatecznej powiadamia się rodzica pisemnie (rodzic podpisuje informację z datą otrzymania) na zebraniu. W przypadku nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniu pisemną informację o przewidywanej ocenie niedostatecznej wychowawca przesyła rodzicom listem poleconym.

Ocenianie w klasach i – III

1.      W klasach i – III ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową.

2.      Ocena obejmuje pracę, postępy ucznia, a nie stan jego wiedzy. Ocena wskazuje, co uczeń osiągnął, co zrobił dobrze, ile już potrafi- a nie to, czego nie umie. Ocena informuje również o aktywności, postępach i trudnościach oraz o uzdolnieniach i zainteresowaniach ucznia.

3.      w ocenie bieżącej pracy ucznia można stosować ocenę:

3.1.   słowną wyrażoną ustnie;

3.2.   pisemną;

3.3.   wyrażoną w stopniu w następującej skali

6 - symbolizuje kompetencje ucznia, który: proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania.

5 - symbolizuje kompetencje ucznia, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych na określonym poziomie nauczania,  potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

4 - symbolizuje kompetencje ucznia, który: poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne, popełnia błędy, które po wskazaniu potrafi samodzielnie poprawić, czyni postępy.

3 -  charakteryzuje ucznia radzącego sobie w szkole, który: przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności, ma braki, które nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy, robi drobne postępy.

2 - otrzymuje uczeń, który: robi niewielkie postępy, stale potrzebuje pomocy nauczyciela w wykonywaniu wszelkich zadań, opanuje umiejętności i wiadomości w stopniu bardzo małym.

1 - dotyczy ucznia, który potrzebuje pomocy, gdyż: nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, nie potrafi samodzielnie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności, - nie robi postępów.

 

4.      Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z religii, języka nowożytnego i zajęć komputerowych, ocena śródroczna i roczna jest wyrażona cyfrą od 1 do 6 według zasad obowiązujących w klasach IV-VI

 

Ocenianie w klasach IV – VI

1.      Ocenianie bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne w klasach IV – VI wyrażone jest w stopniu wg następującej skali:

6 – celujący (cel) 

5 – bardzo dobry (bdb) 

4 – dobry (db) 

3 – dostateczny (dst)

2 – dopuszczający (dop) 

1 – niedostateczny (ndst)

 

2.        Oceny cząstkowe z prac pisemnych wyrażone będą według podanego kryterium:

1.    95-100% celujący (6),

2.    89-94% bardzo dobry (5),

3.    75-88% dobry (4),

4.    50-74% dostateczny (3),

5.    35-49 % dopuszczający (2),

6.    mniej niż 35% niedostateczny (1).

 

Stosowanie powyższego kryterium dopuszcza modyfikacje wynikające ze specyfiki przedmiotu i zespołu klasowego

3.      Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców ( prawnych opiekunów).

4.      Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny, szczegóły PSO

5.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę a sprawdzona i oceniona pisemna praca kontrolna jest udostępniana wnioskującym;

5.1.  dłuższe prace (sprawdziany i prace klasowe obejmujące tematykę działu) są przechowywane przez nauczyciela do najbliższej klasyfikacji.

6.      Kryteria wymagań na poszczególne oceny:

6.1.   Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych,

6.2.   Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne - niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu, wymagania konieczne wskazują na braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowej.

6.3.   Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe: najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu, łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego, niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne, często powtarzające się w programie nauczania, dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, określone programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej, dotyczące głównie prostych, uniwersalnych umiejętności, w najmniejszym zakresie wiadomości,

6.4.   Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające: istotne w strukturze przedmiotu, bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczane do wymagań podstawowych. przydatne, ale niezbędne w opanowaniu treści danego przedmiotu i innych przedmiotów szkolnych, zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej, użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności, wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów (przykładów) znanych z lekcji i podręcznika,

6.5.   Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który spełnia wymagania dopełniające: złożone, trudne, ważne do opanowania, wymagające korzystania z różnych źródeł, umożliwiające rozwiązywanie problemów, pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym, gwarantujące pełne opanowanie programu.

6.6.   Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania  programowe, stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia, wynikające z indywidualnych zainteresowań, zapewniające pełne wykorzystanie informacji dodatkowych, wymagające zastosowania rozwiązań nietypowych, zostaje finalistą konkursu .

7.      Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia, wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć(szczegóły PSO).

8.      Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę uzyskaną ocenę śródroczną i roczną z tych zajęć wlicza się do średniej ocen.

 

Formy sprawdzania i oceniania

1.      Formy sprawdzania

1.1.   Formy ustne:

a)    wypowiedzi na określony temat;

b)   aktywność, gry dydaktyczne, zabawy, ćwiczenia praktyczne, występy artystyczne

c)    odpowiedź z trzech ostatnich tematów

1.2.   Formy pisemne:

a)    prace klasowe na zakończenie działu, nauczyciel analizuje wyniki i omawia je z uczniami nie później niż przed upływem dwóch tygodni

b)   prace domowe;

c)    sprawdziany, testy;

d)   opracowania, referaty.

e)    wypracowania

f)    zeszyty przedmiotowe

g)   konkursy przedmiotowe

h)   kartkówki (niezapowiedziana forma wypowiedzi nie przekraczająca 15 minut i obejmująca 3 ostatnie lekcje, wyniki nauczyciel podaje przed upływem tygodnia)

1.3.         Formy sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne

2.      Ilość ocen dla przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym w semestrze

1.      jedna godzina tygodniowo - minimum 3 oceny

2.      dwie godziny tygodniowo - minimum 4 oceny

3.      trzy godziny tygodniowo - minimum 5 ocen

4.      cztery i więcej godzin tygodniowo - minimum 6 ocen

3.      Każda praca klasowa powinna być zapowiedziana na tydzień przed terminem i poprzedzona lekcją utrwalającą, która określi treści i umiejętności objęte późniejszą diagnozą.

4.      Nauczyciel powinien z tygodniowym wyprzedzeniem odnotować w dzienniku pracę klasową lub sprawdzian by uniknąć ich nagromadzenia

5.      Obecność ucznia na pracach klasowych jest obowiązkowa. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może ich pisać z całą klasą, powinien to uczynić w terminie tygodnia po przyjściu do szkoły.

6.      w tygodniu uczeń może pisać 3 dłuższe (liczba sprawdzianów w tygodniu- dwa, praca klasowa jedna) zapowiedziane formy pisemne.

7.      Uczeń zdobywa dodatkowe oceny za przygotowanie pomocy na lekcje, dostarczenie dodatkowych materiałów, eksponatów itp.

8.      Uczeń ma możliwość  do trzech razy  być (szczegóły w PSO) nie przygotowany do lekcji. jednak swoje nieprzygotowanie musi zgłosić nauczycielowi na początku lekcji, by nauczyciel mógł odnotować ten fakt w dzienniku.

9.      Po dłuższej (minimum tygodniowej) nieobecności w szkole, uczniowi przysługuje 3 dni na uzupełnienie zaległości w czasie których nie jest odpytywany.

 

Zwolnienie z zajęć

1.      w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć z wychowania fizycznego i informatyki.

2.      Decyzję o zwolnieniu z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. Rodzice (prawni opiekunowie) wnioskują do wychowawcy o zwolnienie ucznia z wychowania fizycznego. Wychowawca przedkłada wniosek dyrektorowi szkoły i informuje nauczyciela wychowania fizycznego o decyzji dyrektora.

3.      w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

Ocenianie uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

1.      Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnego orzeczenia, opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej oraz na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających dla ucznia nie posiadającego opinii, orzeczenia  dostosować  wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2.      Klasyfikacja śródroczna i roczna oraz oceny bieżące ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym wyrażane są w formie opisu jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych i zachowania.

3.      Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

Zasady i kryteria oceniania zachowania

1.        Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

c)      dbałość o honor i tradycje szkoły;

d)     dbałość o piękno mowy ojczystej;

e)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f)       godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g)      okazywanie szacunku innym osobom.

h)      przestrzeganie zasad noszenia galowego stroju szkolnego w dniach szczególnie uroczystych dla szkoły i środowiska.

2.    Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

wzorowe - wz

bardzo dobre - bdb

dobre - db

poprawne - pop

nieodpowiednie - ndp

naganne - ng

3.      Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania ucznia śródroczną lub roczną na

podstawie:

a)      własnych obserwacji;

b)      samooceny ucznia;

c)      opinii klasy;

d)     informacji o zachowaniu ucznia zamieszczonych w zgromadzonej dokumentacji;

e)      opinii nauczycieli uczących;

f)       opinii pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły (jeżeli zgłaszają zastrzeżenia).

4.      Szczegółowe kryteria ustalania oceny z zachowania:

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a)      dba o wzorową frekwencję i usprawiedliwienie nieobecności w trybie ustalonym przez wychowawcę klasy,

b)      pilnie i systematycznie uczy się i osiąga wysokie wyniki w nauce na miarę swoich możliwości oraz stara się je podwyższyć,

c)      uczestniczy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, olimpiadach, zawodach sportowych,

d)     chętnie bierze udział w imprezach klasowych i szkolnych,

e)      godnie reprezentuje swoją klasę, szkołę na zewnątrz,

f)       zawsze odnosi się z dużym szacunkiem do nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów i innych osób,

g)      posiada bardzo wysoką kulturę osobistą, nigdy nie używa wulgarnego słownictwa,

h)      zawsze przestrzega ustaleń nauczycieli, wychowawcy i dyrektora szkoły,

i)        dba o mienie własne i szkoły,

j)        rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,

k)      chętnie udziela pomocy kolegom i koleżankom,

l)        dba o swój wygląd, estetykę klasy i szkoły,

m)    wzorowo zachowuje się poza szkołą,

n)      nie ulega nałogom.

o)      Zawsze nosi galowy ubiór na uroczystości szkolne

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)      punktualnie przychodzi na lekcje, dba o wzorową frekwencję i usprawiedliwienie nieobecności w trybie ustalonym przez wychowawcę klasy,

b)      pilnie i systematycznie uczy się i osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości,

c)      odrabia zadania i zawsze jest przygotowany do lekcji,

d)     aktywnie uczestniczy w zajęciach, życiu klasy i szkoły,

e)      uczestniczy w pracach społeczno-użytecznych na rzecz szkoły i środowiska

f)       bierze udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, zawodach sportowych,

g)      godnie reprezentuje klasę i szkołę,

h)      odnosi się z szacunkiem do nauczycieli, kolegów i innych osób,

i)        posiada wysoką kulturę osobistą, nigdy nie używa wulgarnego słownictwa

j)        przestrzega ustaleń wychowawcy i dyrektora szkoły,

k)      dba o sprzęt i pomoce dydaktyczne w szkole,

l)        dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,

m)    nie ulega nałogom.

n)      nosi ubiór galowy na uroczystości szkolne

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)      nie spóźnia się na lekcje, dba o wzorową frekwencję i usprawiedliwienie nieobecności w trybie ustalonym przez wychowawcę klasy,

b)      na miarę swoich możliwości rozwija swoje zainteresowania i zdolności,

c)      stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i przygotowuje się do nich,

d)     posiada wysoką kulturę osobistą,

e)      odnosi się z szacunkiem do nauczycieli, kolegów i innych osób,

f)       nie używa wulgarnych słów oraz przemocy słownej i fizycznej,

g)      przestrzega ustaleń wychowawcy i dyrektora szkoły,

h)      dba o swój wygląd oraz estetykę klasy i szkoły,

i)        szanuje sprzęt i pomoce dydaktyczne w szkole,

j)        nie ulega szkodliwym dla zdrowia nałogom.

k)      nosi ubiór galowy w odpowiednich sytuacjach

 

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a)      inspirowany przez wychowawcę współpracuje z nim i zespołem klasowym ,

b)      nie znęca się nad innymi,

c)      nie wyróżnia się swoją postawą,

d)     nie niszczy sprzętu i pomocy dydaktycznych w szkole,

e)      stara się pracować nad kulturą osobistą i popularyzowaniem piękna mowy ojczystej na miarę swoich możliwości,

f)       nie opuszcza bez usprawiedliwienia lekcji, stara się nie spóźniać,

g)      posiada wymagane przybory, książki i zeszyty,

h)      nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów.

i)        nosi ubiór galowy w odpowiednich sytuacjach

 

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a)      nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą,

b)      nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły,

c)      często spóźnia się na lekcję,

d)     często opuszcza lekcje, a jego nieobecności są nieusprawiedliwione,

e)      rzadko posiada wymagane przybory szkolne, książki, zeszyty,

f)       często jest nie przygotowany do zajęć,

g)      używa wulgarnych słów,

h)      ma lekceważący stosunek do kolegów i personelu,

i)        bierze udział w bójkach,

j)        próbuje palić papierosy i pić alkohol.

k)      często nie nosi ubioru galowego na wskazane uroczystości szkolne

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a)      bardzo często używa wulgarnych słów,

b)      ma lekceważący stosunek do nauczycieli,

c)      prowokuje bójki stwarzając zagrożenie dla siebie i innych,

d)     często kłamie, oszukuje, wyłudza, szantażuje i zastrasza innych,

e)      często spóźnia się na lekcje i opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia

f)       świadomie niszczy sprzęt szkolny,

g)      popadł w konflikt z prawem

h)      jego postawa jest niegodna ucznia,

i)        nie nosi ubioru galowego na uroczystości szkolnych

5.      w klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi

6.      Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena z zachowania jest ostateczna, jednak uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być złożone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

7.      w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która - w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów - decyduje głos przewodniczącego komisji.

8.      Ustalona przez komisję roczna ocena z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczną.

 

Egzamin sprawdzający

1.           Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłaszać zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została zaniżona lub ustalona niezgodnie z przepisami prawa.

2.           2.Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).Podanie z uzasadnieniem oraz stwierdzeniem, o jaką ocenę się ubiega powinno wpłynąć do dyrektora szkoły nie później niż na pięć dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

3.           Dyrektor szkoły sprawdza zasadność odwołania i prawidłowość trybu ustalania tej oceny i wyznacza termin przeprowadzenia egzaminu w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu, uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4.           Egzamin sprawdzający przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności wychowawcy klasy i na pisemny wniosek rodziców w obecności przedstawiciela Rady Rodziców – bez prawa głosu

5.           Nauczyciel uczący ucznia może być zwolniony na swoją prośbę z udziału w pracy zespołu egzaminacyjnego. Wówczas, a także w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, na egzaminatora powołuje się innego nauczyciela przedmiotu z tej lub innej szkoły w porozumieniu z dyrektorem innej szkoły.

6.           Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, elementy informatyki i wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

7.           Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje nauczyciel właściwego przedmiotu, a zatwierdza dyrektor szkoły. Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń.

8.           Nauczyciel, może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego: -podwyższyć stopień - w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, -pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela - w przypadku negatywnego wyniku egzaminu

9.           Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: - termin egzaminu, - skład komisji, - pytania egzaminacyjne, - wyniki egzaminu oraz ustaloną ocenę przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnej odpowiedzi ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień.

10.       10 .Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu sprawdzającego, może przystąpić do niego w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.

11.       Od ustalonego przez komisję wyniku egzaminu uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie trzech dni od daty egzaminu sprawdzającego odwołać się do dyrektora szkoły.

12.       Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 5 dni i postanawia: - oddalić odwołanie, podając uzasadnienie, lub: - wyznaczyć powtórny egzamin sprawdzający w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów niniejszego regulaminu.

13.       w przypadku powtórnego egzaminu sprawdzającego dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję w składzie: - dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji - nauczyciel uczący danego przedmiotu -jako egzaminujący - właściwy doradca metodyczny lub nauczyciel tego samego przedmiotu - jako członek komisji. w pracach komisji uczestniczy w charakterze obserwatora przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

14.       Powtórny egzamin sprawdzający przeprowadza się w szkole, do której uczęszcza dany uczeń. Egzamin ten należy przeprowadzić: - w przypadku stopnia śródrocznego - w ciągu dwóch pierwszych tygodni następnego semestru, - w przypadku stopnia rocznego - do końca danego roku szkolnego.

15.       Od stopnia ustalonego w wyniku powtórnego egzaminu sprawdzającego odwołanie nie przysługuje.

 

Egzamin klasyfikacyjny

1.        1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia   w szkolnym planie nauczania, może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

2.        Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) jednak nie dłuższym niż dwa tygodnie od zakończenia semestru.

3.        Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów tok indywidualny.

4.        Egzamin klasyfikacyjny zostanie przeprowadzany na pisemny wniosek ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) złożony na ręce dyrektora szkoły w terminie nie późniejszym niż trzy dni przed planowanym posiedzeniem rady pedagogicznej, klasyfikacyjnej.

5.        Egzamin przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin zostaje uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

6.        Dyrektor szkoły powołuje komisję w skład, której wchodzi: - dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego zastępca - jako przewodniczący komisji, - nauczyciel tego samego przedmiotu lub pokrewnego, z którego jest egzamin klasyfikacyjny, - nauczyciel prowadzący przedmiot.

7.        w szczególnie uzasadnionych przypadkach (na prośbę nauczyciela) nauczyciel prowadzący przedmiot może być zwolniony z prac w komisji. Przewodniczący komisji powołuje inną osobę w zastępstwie.

8.        Termin, sposób oraz formę przeprowadzenia egzaminu ustala przewodniczący komisji, uwzględniając specyfikę przedmiotu.

9.        w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

10.    Zakres sprawdzanego materiału oraz kryteria oceny ustala (określa) nauczyciel prowadzący przedmiot na podstawie wymagań edukacyjnych zawartych w przedmiotowym systemie oceniania.

11.    Pracę egzaminacyjną sprawdza nauczyciel przedmiotu w obecności pozostałych członków komisji.

12.    Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający:

a)    skład komisji,

b)   termin egzaminu,

c)    zadania, pytania egzaminacyjne,

d)   wynik egzaminu,

e)    ocenę ustaloną przez komisję.

13.       Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych jego odpowiedziach. Stanowi on załącznik do arkusza ocen ucznia.

14.       Ocena ustalona przez komisję (o klasyfikacji lub nie klasyfikacji) jest oceną ostateczną.

15.       Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.

16.       w przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

 

Egzamin poprawkowy

1.      Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

2.      Począwszy od klasy czwartej, uczeń który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną, może zdawać egzamin poprawkowy.

3.      w wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

4.      Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminów z plastyki, muzyki, techniki ,informatyki oraz z wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

5.      Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

6.      Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą:

a) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.

7.      Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnych przypadkach.

8.      w takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

9.      Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

a)      skład komisji

b)     termin egzaminu poprawkowego,

c)      pytania egzaminacyjne,

d)     wynik egzaminu oraz uzyskaną ocenę,

e)      do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnej odpowiedzi ucznia, protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

10.    Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

11.    Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

12.    Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu całego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, jeżeli te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

Sprawdzian klasy VI

1.      1.W klasie szóstej szkoły podstawowej komisja egzaminacyjna przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, określonych w standardach wymagań.

2.      Sposób przeprowadzania egzaminu i standardy wymagań określają odrębne przepisy

3.      Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej

 

Warunki ukończenia szkoły podstawowej

1.      Uczeń kończy szkołę podstawową:

1.1.   jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne, śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne, śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

1.2.   jeżeli przystąpił do sprawdzianu klasy szóstej

2.      Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

3.      o ukończeniu szkoły podstawowej przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami)

 

Nagrody i wyróżnienia

1.      Rodzaje nagród stosowanych wobec uczniów:

a)      pochwała wychowawcy na forum klasy,

b)      pochwała dyrektora szkoły na apelu,

c)      wystosowanie listu pochwalnego do rodziców,

d)     dyplom skoczka- jest to wyróżnienie i nagroda dla uczniów, którzy w ciągu roku szkolnego poprawili swoją średnią ocen z poszczególnych przedmiotów na koniec roku szkolnego(szczegóły w regulaminie przyznawania dyplomu skoczka)

e)      świadectwo z wyróżnieniem(średnia ocen w klasie IV - VI co najmniej 4,75 i bardzo dobre zachowanie),

f)       nagroda książkowa średnia ocen 4,5 i co najmniej dobra ocena z zachowania; w klasach i - III decyduje nauczyciel,

g)      nagrody rzeczowe za szczególne osiągnięcia w nauce, pracy w organizacjach szkolnych, bardzo dobre wyniki i wzorowe zachowanie, najlepsze lokaty w szkolnych zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych i innych,

h)      szczególne osiągnięcia na rzecz klasy, szkoły i środowiska, najlepszy zespół klasowy.

i)        Nagrody te stosuje wychowawca i dyrektor na wniosek samorządu uczniowskiego, rady rodziców lub rady pedagogicznej.

 

Postanowienia końcowe

1.      Oceny śródroczne  z poszczególnych przedmiotów i zachowania uczniów są zapisywane wyłącznie w dziennikach klasowych, dopuszcza się używanie przyjętychWSO skrótów.

2.      w arkuszach ocen poszczególnych klas, wpisywane są przez wychowawcę w pełnym brzmieniu oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania uczniów.

3.      Wynik sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem.