Statut
Szkoły Podstawowej

im.   tony’ego  Halika
w  
Górznej

 

Podstawa prawna statutu:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art.60 (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 z 2005 r.)

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001r. w sprawie

ramowych statutów  publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dziennik Ustaw  z późniejszymi zmianami).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Górzna 2011

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.          Szkoła Podstawowa w zwana w dalszej części Statutu „Szkołą" jest szkołą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 art.60.ust.2 o systemie oświaty (Dz.Urz. Nr 95, poz. 425 i z 1992 Nr 26 poz.113) z późniejszymi zmianami oraz zarządzeniami wykonawczymi do ustawy, która:

2.      Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów  nauczania w 6-letnim cyklu kształcenia.

3.      Przeprowadza rekrutację uczniów  w oparciu o zasadę obowiązku szkolnego.

4.      Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

5.      Realizuje ustalone dla szkoły podstawowej:

a) podstawy programowe przedmiotów  obowiązkowych

b) ramowy plan nauczania

6.      Realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w oparciu o Rozporządzenie MENiS z dnia 7.09.2004r ( z póź. zm) w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów  szkołach publicznych.

 

§ 1

NAZWA i TYP SZKOŁY

1.        Typ szkoły - Publiczna Szkoła Podstawowa.

2.        Nazwa szkoły – Szkoła Podstawowa w Górznej przyjmuje nazwę- Szkoła Podstawowa im. Tony’ego Halika w Górznej

3.        Siedziba szkoły: Górzna 19, 77 - 400 Złotów, gmina Złotów.

4.        Na podstawie uchwały Rady Gminy Nr VII/76/99 przekształca się z dniem 1 września 1999 r. Szkołę Podstawową w Górznej o strukturze organizacyjnej klas I-VIII w sześcioletnią Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej klas I-VI zwanej dalej "szkołą".

5.        Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu: Szkoła Podstawowa im. Tony’ego Halika w Górznej, 77-400 Złotów.

6.        Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Złotów.

7.        Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

8.        Nauka w szkole trwa 6 lat

9.        Szkoła prowadzi:

a)    Oddział przedszkolny dla dzieci w wieku przedszkolnym w Górznej,

b)   nauczanie w klasach i - VI w szkole w Górznej.

 

§2

CELE i ZADANIA SZKOŁY

1           Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów  oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach.

2           Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki uchwala rada pedagogiczna w porozumieniu z radą rodziców  i samorządem uczniowskim. Rada Rodziców  zatwierdza wyżej wymieniony program w drodze uchwały. w ciągu 6-cio letniego cyklu nauczania szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki w gimnazjum.

2.1     Szkoła umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia i wykonywania wybranego w przyszłości zawodu.

2.2     Szkoła zapewnia uczniom warunki do rozwijania swoich zainteresowań i potrzeb.

2.3     Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

2.4     Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

2.5     Szkoła zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną, korzystając z badań przeprowadzonych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Złotowie.

2.6     Szkoła organizuję opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły

2.7     Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające uczniów  przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności przez instalację i aktualizację oprogramowania zabezpieczającego.

3.      W  klasach nauczania początkowego - klasy i - III wprowadza się EDUKACJĘ WCZESNOSZKOLNĄ.

4.      W  klasach IV - VI wprowadza się NAUCZANIE BLOKOWE.

5.      Dyrektor szkoły powierza każdy zespół klasowy opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tej klasie, zwanemu WYCHOWAWCĄ KLASY.

6.      Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej szkoła stosuje cykle wychowawcze:
a) jeden wychowawca w klasach I - III,
b) jeden wychowawca w klasach IV - VI.

7.      Wychowawca, którego klasa VI ukończy naukę w szkole ma prawo w następnym roku szkolnym zrezygnować z wychowawstwa, jeżeli nie koliduje to z warunkami pracy szkoły.

8.      Na umotywowany wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców  lub samorządu uczniowskiego dyrektor ma prawo nie przydzielić wychowawstwa nauczycielowi lub zmienić wychowawcę w klasie. Sprawa może być rozpatrywana w przypadku kiedy wychowawca rażąco zaniedbuje swoje obowiązki lub ma zły wpływ  na powierzony mu zespół klasowy.

 

§3

CELE i ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

1.        Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i ustawie o samorządzie terytorialnym oraz w przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, a w szczególności:

1.1         wspomaga indywidualny rozwój dziecka,

1.2         sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,

1.3         współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

1.4         ponadto: umożliwia wychowankom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej, organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w ramach integracyjnych form pracy przedszkola określonych odrębnymi przepisami, organizuje stałą lub doraźną pomoc materialną dzieciom szczególnie potrzebującym w ramach możliwości rady rodziców  i organu prowadzącego przedszkole we współdziałaniu z organizacjami społecznymi.

2.        Przedszkole jest zobowiązane realizować zadania wychowawczo-dydaktyczne w zakresie co najmniej podstaw  programowych wychowania przedszkolnego dla dzieci 3- 6 letnich określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego  w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4, poz. 12, z dnia 15 stycznia 2009 r.)

3.        Przedszkole realizuje cele i zadania w ścisłym współdziałaniu z rodzicami i opiekunami wychowanków  oraz we współpracy z innymi instytucjami kultury i oświaty, a także organem prowadzącym.

4.        Pracownicy przedszkola są pracownikami Szkoły Podstawowej w Górznej i podlegają dyrektorowi szkoły.

5.        W  placówce wychowankowie mają zapewnioną stałą opiekę ze strony pracowników  pedagogicznych.

6.        Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców  (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo.

 

§4

ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

1.        Wszystkie oddziały przedszkola funkcjonują przez cały rok szkolny od 1 września do 31 sierpnia z wyjątkiem przerw  ustalonych przez organ prowadzący w porozumieniu z rodzicami dzieci uczęszczających do poszczególnych oddziałów  za pośrednictwem dyrektora szkoły.

2.        Przerwy wakacyjne winny być planowane w miesiącu lipcu i sierpniu,

3.        Zakłada się możliwość zmiany liczby grup w przedszkolu i czasu ich pracy w okresie ferii zimowych i innych dni ustawowo wolnych, co realizuje się w porozumieniu z rodzicami i stosownie do ich potrzeb.

4.        Przerwa wakacyjna i inne przerwy w działalności każdego określone będą corocznie w arkuszu organizacji oddziału przedszkolnego.

5.        Jeśli przerwy w działalności oddziału przedszkolnego będą dłuższe niż przysługujący pracownikowi urlop wypoczynkowy, pracownik pozostaje w dyspozycji dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły dokona odpowiedniego na ten czas przydziału czynności wynikających z określonych potrzeb przedszkola w uzgodnieniu z każdym pracownikiem i stosownie do przepisów  Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy.

6.        Potrzeby oddziału przedszkolnego stanowiące o przydziale czynności dla pracowników w okresie przerwy w działalności przedszkola podlegają zaopiniowaniu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

7.        Czas pracy przedszkola określa się na nie mniej niż 5 godzin nie więcej niż 10 godzin dziennie.

8.        Czas pracy i liczbę oddziałów  uzależnia się od bieżących potrzeb rodziców  i zgody Rady Gminy na uzasadniony wniosek dyrektora szkoły.

9.        Organizację pracy poszczególnych oddziałów w ciągu dnia określa ramowy indywidualny dla każdego oddziału rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola z uwzględnieniem wymogów  zdrowotnych i higienicznych w odniesieniu do dzieci pracowników oraz oczekiwań rodziców.

10.    Ramowe rozkłady dnia zatwierdza rada pedagogiczna i rada rodziców.

11.    Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział.

12.    Gdy oddziałów jest więcej niż jeden, dzieci grupowane są według zbliżonego wieku. W przypadkach uzasadnionych stopniem organizacyjnym przedszkola w tym samym oddziale mogą przebywać w ciągu całego dnia lub w jego części dzieci w różnym wieku przedszkolnym.

13.    Proces wychowawczo-dydaktyczny w oddziale wielowiekowym realizowany przez nauczycielki ma charakter zindywidualizowany stosownie do potrzeb dzieci w danym wieku.

14.    Dyrektor powierza każdy oddział przedszkola jednej lub nie więcej niż dwóm nauczycielkom, gdy czas zajęć w tym oddziale jest dłuższy niż 5 godzin dziennie lub w przypadku przyjętych dodatkowych zadań np: integracja.

15.    Dla zapewniania ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności obowiązuje zasada, że ten sam nauczyciel prowadzi swój oddział tj. realizuje zadania wychowawczo-dydaktyczne z tymi samymi dziećmi przez cały okres ich pobytu w placówce.

16.    W  przypadku, gdy oddział prowadzi więcej niż jedna nauczycielka, każda z nich realizuje zajęcia codziennie w tej samej części dnia przez cały rok.

17.    Ewentualna zmiana godzin pracy tych nauczycielek w ciągu roku może nastąpić nie prędzej niż po upływie jednego miesiąca.

18.    Liczbę miejsc w poszczególnych oddziałach określa się według normy 2,4 metrów  kwadratowych powierzchni sali zajęć na jedno dziecko.

19.    Każdy oddział winien liczyć nie więcej niż 25 dzieci.

20.    W  oddziałach, do których przyjęto dzieci niepełnosprawne liczba wychowanków  nie powinna przekraczać 15, w tym 2-3 dzieci niepełnosprawnych.

21.    Oddział przedszkolny przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat w normie rozwojowej, a w przypadkach uzasadnionych dopuszcza się przyjęcie dzieci niepełnosprawnych na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

22.    W  przypadku przyjęcia dzieci niepełnosprawnych dopuszcza się zorganizowanie integracyjnego oddziału na warunkach określonych odrębnymi przepisami za zgodą organu prowadzącego przedszkole w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

23.    W  oddziale przedszkolnym dzieci mają zapewnioną stała opiekę ze strony pracowników  pedagogicznych, posiadających właściwe dla nauczania przedszkolnego kwalifikacje zawodowe.

24.    W  zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki oraz oświaty zdrowotnej dzieci i pracowników  dyrektor zespołu oraz nauczyciele działają zgodnie z aktualnymi zarządzeniami Ministerstwa

Zdrowia i Opieki Społecznej.

 

§5

WYCHOWANKOWIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

1.        Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci od ukończenia trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły.

2.        W  przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych przekracza liczbę miejsc w tej placówce, kwalifikacji dzieci do oddziału dokonuje Społeczna Komisja Kwalifikacyjna pod przewodnictwem dyrektora szkoły.

3.        Skład osobowy Społecznej Komisji Kwalifikacyjnej proponuje dyrektor szkoły, a zatwierdza organ prowadzący.

4.        Zasady działania komisji i kryteria przyjęć określa regulamin komisji opracowany przez dyrektora szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną, organem prowadzącym przedszkola i zatwierdzony przez Społeczną Komisję Kwalifikacyjną przed rozpoczęciem rozpatrywania zgłoszeń do oddziału przedszkolnego

5.        Termin zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego określa dyrektor szkoły w sposób przyjęty na terenie działania danego przedszkola (luty).

6.        Rekrutację do oddziału przedszkolnego zamyka się z dniem 15 maja.

7.        Dzieci niepełnosprawne zgłoszone do oddziału przedszkolnego winny posiadać orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i lekarza pediatry.

8.        Dzieci, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego mogą uczęszczać do oddziału przedszkolnego nie dłużej niż do 10 roku życia.

9.        Częstotliwość spożywania posiłku w ciągu całego dnia powinna wynosić 3,5 - 4 godzin.

10.    Dziecko może być skreślone z ewidencji oddziału przedszkolnego w przypadku:

a)      nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej dłużej niż 14 dni (nie dotyczy 6-cio latków),

b)      nieuregulowania przez rodziców  odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu przez okres 2 miesięcy.

11.    Decyzja dyrektora o skreśleniu winna być uprzednio zaopiniowana przez radę pedagogiczną, radę rodziców  oraz wymaga uprzedniego powiadomienia rodziców  na piśmie o przyczynach i terminie skreślenia z ewidencji.

12.    W  przypadku choroby zakaźnej wychowanka jego rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły lub w uzasadnionych przypadkach nauczyciela oddziału, do którego dziecko uczęszcza.

13.    Dyrektor szkoły przekazuje wiadomość lekarzowi lub pielęgniarce opiekującej się przedszkolem.

14.    Jeżeli służba sanitarno - epidemiologiczna uzna placówkę za zagrożoną epidemiologicznie dyrektor szkoły powinien niezwłocznie powiadomić rodziców  dzieci uczęszczających do przedszkola i szczegółowo pouczyć ich o obowiązujących w tym zakresie przepisach sanitarnych.

15.    Dziecko ma prawo do korzystania z właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego, poprawnego metodycznie i organizacyjnie oraz zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

16.    Dziecko ma prawo do korzystania z poradnictwo pedagogicznego i psychologicznego za pośrednictwem nauczyciela i za zgodą rodziców  lub opiekunów.

17.    W  oddziale przedszkolnym nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą dziecka.

18.    W  razie stwierdzenia oznak stosowania przemocy poza przedszkolem wobec dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego, nauczyciel jest zobowiązany o tym fakcie powiadomić dyrektora szkoły, który winien podjąć następujące działania:

18.1      nawiązać kontakt z lekarzem w celu orzeczenia śladów  bądź uszczerbku zdrowia spowodowanego określonym wariantem przemocy,

18.2      przeprowadzić rozmowę z rodzicami lub zawiadomić prokuraturę.

19.    Na indywidualny wniosek rodziców  wychowankowie mają prawo uczestniczyć w zajęciach z religii swoich wyznań.

20.    Zajęcia z religii odbywają się w oparciu o odrębne przepisy.

21.    W  roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, przeprowadza się diagnozę przedszkolną.

§6

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Tony’ego Halika w Górznej zwany dalej „programem” stanowi wspólną koncepcję pracy wychowawczej szkoły, akceptowaną przez uczniów, rodziców  i nauczycieli.

Obejmuje zestaw  podstawowych wartości wychowania, priorytetów  działania, specyficznych sytuacji wychowawczych, działań profilaktycznych oraz prawa i obowiązki uczniów, system oceniania zachowania, system nagród i kar. Program opisuje także kryteria osiągania zamierzonych celów, system monitorowania i oceny jego skuteczności

System wartości wychowania

 1. Naczelnym celem wychowawczym szkoły jest wspieranie uczniów  w tym, by obierając za cel życia dążenie do wartości podstawowych takich jak:

1.1         kultura osobista

1.2         aktywność

1.3         otwartość i chęć zdobywania wiedzy

1.4         przestrzeganie przyjętych norm i obowiązków

1.5         patriotyzm

1.6         tolerancja

1.7         poszanowanie drugiego człowieka

1.8         współdziałanie

1.9         komunikatywność

1.10     samodzielność

 1. Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego są następujące:

2.1         opieka nauczycieli nad wszechstronnym rozwojem uczniów  (w  wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym)

2.2         ochrona wychowawcza nad działaniem ucznia w życiu społeczności środowiskowej

2.3         przygotowanie ucznia do samodzielnego życia

2.4         pomoc w zrozumieniu siebie, innych ludzi i otaczającego świata

2.5         wdrożenie do pracy nad własnym rozwojem

2.6         rozwijanie poczucia solidarności i pomagania sobie nawzajem

2.7         wdrażanie do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji sprzyjających zachowaniu zdrowia oraz życiu w harmonii z otaczającym środowiskiem przyrodniczym i społecznym (aktywny udział w życiu rodziny, grupy, klasy, szkoły, środowiska, kraju)

2.8         zapoznanie z dziedzictwem kulturowym miejscowości, regionu, kraju, Europy, świata.

 1. Realizując program wychowawczy szkoły wychowawca winien:

3.1         kreować sytuację, w których uczeń aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości

3.2         kształtować umiejętność współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej przez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu

3.3         zaszczepić postawy pozytywnego i zrównoważonego reagowania w trudnych sytuacjach oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów  aprobujących lub negujących różne zachowania swoje i innych ludzi.

3.4         pokazywać wpływ  codziennych decyzji, wyborów, stawianych celów  i dróg ich osiągnięcia na zjawiska zachodzące w najbliższym otoczeniu, (rodzina, szkoła, miejscowość, kraj) aż po skalę globalną

3.5         współdziałać ze wszystkimi nauczycielami i koordynować ich działania wychowawcze

3.6         utrzymywać ścisłą współpracę z rodzicami i wspierać ich w procesie wychowawczym.

 

Priorytety wychowania

 1. W  odniesieniu do przyjętego systemu wartości zakłada się następujące priorytety w wychowaniu:

 

Wartości

Priorytety wychowawcze

Kultura osobista

-         dbanie o własne ciało, zdrowie, sprawność fizyczną

-         kształtowanie właściwych nawyków  higienicznych

-         rozbudzanie potrzeb kontaktu z przyrodą oraz jej poszanowanie

Aktywność

-         rozwijanie dociekliwości poznawczej

-         uczenie się poprzez działanie, gotowość do podjęcia działania („aktywnością dzisiaj budujemy aktywność w przyszłości”)

Otwartość i chęć zdobywania wiedzy

-         kształtowanie postawy poszukującej, odkrywczej, dążącej do odnalezienia własnego miejsca w świecie, kształtowanie optymistycznych postaw, dostrzeganie pozytywnych stron życia

-         uświadomienie życiowej użyteczności zdobywanej wiedzy i umiejętności

Przestrzeganie przyjętych norm

-         umiejętności dostosowania swoich działań do zmieniających się sytuacji

-         przygotowanie do akceptacji ogólnie przyjętych norm

-         wyrabianie świadomości zagrożenia zdrowia fizycznego i psychicznego

-         umiejętności samokontroli i samokrytyki oraz gotowości do poprawy

Patriotyzm

-         wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej w skali własnego środowiska, gminy, regionu, kraju, Europy i świata

-         poznawanie własnej przeszłości: rodzina, dom, środowisko, miejscowość, region w powiązaniu z historią ludzkości

-         poszanowanie symboli szkolnych i narodowych

-         szacunek dla własności prywatnej oraz dobra wspólnego

-         przygotowanie do życia w rodzinie, społeczeństwie lokalnym i państwie

Tolerancja

-         okazywanie szacunku symbolom, kulturze, historii innych narodów  i religii

-         umiejętność wyrażania własnych opinii i poglądów  oraz akceptowanie opinii i poglądów  innych osób

-         szacunek dla pluralizmu, nie wywyższanie się, tolerancja dla sprzeczności opinii

Poszanowanie drugiego człowieka

-         godzenie dobra własnego z dobrem innych

-         wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka

Współdziałanie

-         przyswajanie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów

-         współdziałanie i współtworzenie wspólnoty nauczycieli i uczniów

-         umiejętność pracy zespołowej, budowanie więzi międzyludzkich, podejmowanie decyzji indywidualnych i grupowych

-         tworzenie warunków  grupowego działania na rzecz innych dzieci

Samodzielność

-         umiejętność podejmowania decyzji za siebie i najbliższe otocznie

-         radzenie sobie w trudnych sytuacjach życiowych

Komunikatywność

-         umiejętność skutecznego porozumiewania się, posługiwania się językiem ojczystym, publicznych wystąpień

-         jasność wypowiadania się, sztuka panowania nad sobą

Zestaw  sytuacji wychowawczych

 1. W  szkole stosuje się zestaw  następujących sytuacji wychowawczych, których stosowanie ma na celu osiąganie założonych celów  wychowania:

a)      uczeń dąży do poszerzenia swojej wiedzy, rozszerza horyzonty myślowe i zainteresowania

b)      uczeń potrafi planować działanie i przewidzieć jego efekt

c)      uczeń zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nimi pracować

d)     uczeń znajduje swoje miejsce w grupie i działa w niej

e)      uczeń zna normy dobrego zachowania i według nich postępuje

f)       uczeń jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych

g)      uczeń zna uczucie szacunku, wdzięczności i potrafi je okazywać we właściwy sposób

h)      uczeń umie zachować się w sytuacjach trudnych

i)        uczeń właściwie rozumie ideały demokracji, tolerancji i wolności

j)        uczeń zna, szanuje historię, kulturę i tradycję narodową z jej regionalnym bogactwem

Sytuacje wychowawcze

Oczekiwane rezultaty

Uroczyste apele

-         szacunek dla tradycji i symboli narodowych

-         poznanie sylwetek wybitnych polaków

-         poznanie obrzędów  kultury narodowej

-         właściwe zachowanie

-         poczucie więzi rodzinnych

-         obchody święta szkoły, patrona

Konkursy szkolne i klasowe

-         rozszerzenie treści nauczania

-         upowszechnienie wiedzy

-         uczenie zdrowej rywalizacji

-         wzbudzanie motywacji do pracy

-         umacnianie wiary we własne siły

-         przygotowanie do publicznych wystąpień

-         samoocena

Reprezentowanie szkoły, klasy

-         podnoszenie prestiżu szkoły, klasy

-         możliwość realizacji własnych ambicji

-         kształtowanie przyszłych liderów

Samorządność uczniowska

-         współodpowiedzialność za porządek na terenie szkoły

-         odpowiedzialność za podejmowanie decyzji

-         twórcze myślenie i działanie

-         praca w grupie i współdziałanie

-         popieranie przejawów  indywidualności

-         odpowiedzialność za powierzone mienie, gospodarność, operatywność

-         wzajemna życzliwość

-         właściwe wykorzystanie czasu wolnego

-         wrażliwość na potrzeby innych

System nagradzania i karania

-         preferowanie aktywnych postaw

-         naśladowanie pozytywnych postaw

-         satysfakcja z sukcesów  własnych i kolegów

-         gotowość do podejmowania dodatkowych wysiłków

-         uświadomienie złego postępowania

-         odpowiedzialność za słowa i czyny

-         akceptacja dla kary

-         przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom

 

Wyjazdy do kina, teatru, muzeum itp. Działalność kulturalno – rozrywkowa, działalność turystyczna

-         właściwe zachowanie się w obiektach kultury

-         umożliwienie kontaktu z kulturą i sztuką

-         kultura spędzania wolnego czasu

-         zapoznanie dzieci z dziedzictwem kulturalnym narodu

-         szacunek dla przyrody

-         wrażliwość na piękno

-         zapoznanie z pięknem najbliższej okolicy, gminy, regionu, kraju

1.      Praca dydaktyczno – wychowawcza związana z patronem szkoły

2.      Obchody 3 Maja

3.      Obchody 11 Listopada  

-         poszanowanie ceremoniału szkolnego

-         poszerzenie wiedzy o patronie

 

 

-         właściwe zachowanie się podczas oficjalnych uroczystości

 

Działania profilaktyczne, formy pomocy i współdziałania

 1. Wychowawcy winni utrzymywać częste kontakty z rodzicami. Fakt odbycia spotkania musi być odnotowany w dzienniku.
 2. Zebrania klasowe odbywają się według harmonogramu spotkań, ustalonego przez dyrektora
 3. Na pierwszym ogólnym spotkaniu wychowawca przedstawia plan pracy wychowawczej – rodzice mają możliwość wyrażania opinii na temat tego planu.
 4. Nauczyciele wychowawcy powinni angażować rodziców  do opieki nad dziećmi podczas wycieczek, dyskotek, zabaw  klasowych.
 5. Rodzicie każdej klasy typują przedstawicieli do Rady Rodziców  według rozporządzenia.
 6. W  zakresie przeciwdziałania negatywnym zachowaniom uczniów  szkoła prowadzi następujące formy profilaktyki:

a)      Pogadanki dla uczniów  prowadzone przez wychowawców

b)      Pogadanki dla uczniów  prowadzone przez pedagoga i psychologa z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

c)      Szkolenie Rady Pedagogicznej

d)     Apele porządkowe raz w miesiącu

e)      System nagród i kar

7.      Swoje działania szkoła opiera również na szkolnym programie profilaktyki, który jest dokumentem stanowiącym załącznik niniejszego statutu.

§7

CEREMONIAŁ SZKOLNY

1.      Szkoła posiada sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

2.      Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły oraz kultywowania tradycji szkoły.

3.      Uczeń ma prawo i obowiązek poznania historii szkoły, a także postaci jej patrona.

4.      Tradycja szkolna to powtarzający się układ uroczystości, imprez, zwyczajów  zaakceptowanych przez uczniów, nauczycieli i rodziców. Ma na celu organizację życia szkoły, realizację celów  wychowawczych oraz integrację społeczności szkolnej. Harmonogram uroczystości i imprez stanowi jej chronologiczny zapis w przebiegu roku szkolnego. Jest każdorazowo zatwierdzany przez Rade Pedagogiczną.

5.      Ceremoniał szkolny jest opisem uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego. Należą do nich ślubowania, obchody świąt państwowych oraz uroczystości środowiskowe. Stanowi integralną część z tradycjami szkoły oraz przyjętym harmonogramem uroczystości szkolnych. Ceremoniał jest ważnym elementem szkolnego programu wychowawczego. Nawiązuje on, bowiem do tradycji szkoły, a także wzbogaca treści służące kształtowaniu emocjonalnego stosunku uczniów  do symboli narodowych oraz Ojczyzny. Kształtuje w uczniach postawy patriotyczne i uczy szacunku do tradycji narodu polskiego i jego symboli.

6.      Sztandar, na którym widnieje nazwa szkoły i jej imię, uczy godnej postawy i zobowiązuje do wzorowania się na cechach charakteru Patrona Szkoły – Tony’ego Halika takich jak:

a)      wytrwałość w dążeniu do celu

b)      patriotyzm

c)      stawianie sobie coraz to nowych wyzwań

d)     ciekawość świata

e)      spełnianie marzeń

SZTANDAR SZKOLNY

Awers sztandaru naszej szkoły stanowi na czerwonym tle emblemat orła w koronie- godła państwa. Powyżej i poniżej wyeksponowanego Godła Państwa znajduje się napis: Ojczyzna Wiedza Przyszłość. Data 2008 rok- nadanie naszej szkole imienia.

Rewers sztandaru zdobi: na białym tle model globusa z umieszczonymi na jego powierzchni przedmiotami symbolizującymi naszego patrona: aparat fotograficzny, plecak, buty trapery oraz księga z piórem. Natomiast poniżej znajduje się napis Szkoła Podstawowa w Górznej im. Tony’ego Halika.

Płat sztandaru, otoczony złotymi frędzlami, zatknięty jest na drzewcach. Drzewce wykonano z lipowego drewna utrzymanego w jasnym kolorze, opatrzono posrebrzanymi okuciami w postaci: złącza, trzewika i głowicy składającej się z tulei, podstawy orła zrywającego się do lotu. Dla społeczności szkolnej sztandar szkolny jest symbolem Polski – Narodu – Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.

1.      Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi i poszanowania w trakcie jego prezentacji.

2.      Przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji wymagają właściwych postaw  jego poszanowania.

3.      Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie.

4.      Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie dyrektora szkoły.

 

Rangę sztandaru podnosi ceremonia jego poświęcenia, dzięki której ma ona wymiar nie tylko świecki ale również religijny. Niezwykły honor i zaszczyt spotyka uczniów, którzy stanowią poczet sztandarowy.

Ponieważ uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja w szkole, dlatego w jego składzie winni znaleźć się uczniowie o nienagannej postawie i godni takiego szacunku.

1.      Skład osobowy pocztu sztandarowego tworzą:

a)      Chorąży ( sztandarowy) - uczeń

b)      Asysta – dwie uczennice

 

2.    Skład pocztu sztandarowego oraz skład pocztu zastępczego na następny rok ustala się na czerwcowej radzie pedagogicznej.

3.      O wyborze uczniów  do pocztu sztandarowego powiadamia się rodziców.

4.      Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego).

5.      Po zakończeniu kadencji uczniom wręczane są pamiątkowe zdjęcia, a ich nazwiska wpisuje się do kroniki szkolnej.

6.      Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W  takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.

7.      Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.

            Uczeń - garnitur lub ciemne spodnie, biała koszula, czarne obuwie

            Uczennice - biała bluzka i ciemne spódnice, czarne obuwie

8.        Insygnia pocztu sztandarowego:

a)      biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,

b)      białe rękawiczki.

9.        Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:

a)             uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

b)            ślubowanie klas pierwszych

c)             obchody święta patrona szkoły

d)            uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja i Święto Niepodległości

e)             uroczyste zakończenie roku szkolnego z pożegnaniem absolwentów  szkoły

 

10.    Chwyty sztandaru:

W  trakcie przebiegu uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego ustala się następujące postawy i chwyty:

Postawy

Opis chwytu

 

„zasadnicza”

 

Sztandar oparty na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciągnięty do ciała. Lewa ręka opuszczona wzdłuż ciała

 

 

„spocznij”

 

Sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej”. Chorąży i asysta w postawie „spocznij”.

 

 

„na ramię”

 

Chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomaga lewą) na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45 stopni. Płat sztandaru musi być oddalony od barku przynajmniej na szerokość dłoni.

 

 

„prezentuj”

 

Z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi prawą ręką sztandar do położenia pionowego przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na wysokość barku), następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą, po czym opuszcza prawą rękę obejmując nią dolną część drzewca.

 

Salutowanie w miejscu

 

Wykonuje się z postawy „prezentuj”; chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45 stopni. Po zakończeniu np. hymnu, przechodzi  do postawy „prezentuj” i „spocznij”.

 

Salutowanie w marszu

 

Z położenia „na ramię” w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu. Komendy „na prawo patrz” – pochyla sztandar; „baczność” – bierze sztandar na ramię. 

 

 

 1. Komendy dla pocztu sztandarowego podczas uroczystości szkolnych i rocznicowych:

                   Wejście pocztu

Lp.

 

Komendy i ich kolejność

 

Opis zachowania się uczestników  po komendzie

 

Poczet sztandarowy

 

sztandar

1.

proszę o powstanie

 

Powstają przed wejściem pocztu flagowego

Przygotowanie do wejścia

 

Postawa „na ramię”

 

2.

„baczność”, sztandar wprowadzić

 

W  postawie „zasadniczej”

 

- wprowadzenie,

- zajęcie ustalonego miejsca

- „na ramię w marszu”

- prezentuj

3.

„do hymnu”

 

W  postawie „zasadniczej”

Postawa „zasadnicza”

- salutowanie w miejscu

4.

 

„po hymnie”

W  postawie „spocznij”

„spocznij”

- „prezentuj”

 

- „spocznij”

5.

można usiąść

Uczestnicy siadają 

„spocznij”

„spocznij”

12.   Wyjście pocztu

Lp.

Komendy i ich kolejność

Opis zachowania się uczestników  po komendzie

Poczet sztandarowy

sztandar

1.

proszę o powstanie

Powstają przed wyjściem pocztu flagowego

„spocznij”

„spocznij”

2.

„baczność”, sztandar wyprowadzić

W  postawie „zasadniczej

- postawa „zasadnicza”

- wyjście pocztu

- postawa „zasadnicza”

- „na ramię w marszu”

3.

„spocznij”

Uczestnicy siadają

 

 

 1. Ceremoniał przekazania sztandaru.

Lp.

Komendy

Opis zachowania się uczestników  po komendzie

Poczet sztandarowy

sztandar

1.

proszę wstać

uczestnicy wstają

postawa

"spocznij"

postawa

"spocznij"

2.

poczet sztandarowy oraz nowy skład pocztu  do przekazania sztandaru - wystąp

 

uczestnicy postawa "zasadnicza" nowy skład pocztu występuje i ustawia się z przodu sztandaru

postawa

"zasadnicza"

-postawa "zasadnicza"

 

- postawa "prezentuj"

3.

„Baczność” sztandar przekazać

uczestnicy postawa "zasadnicza"

- nowy poczet w kolejności uczennica, uczeń, uczennica wykonuje krok do przodu przyklękając na prawe kolano całuje rąbek sztandaru

- dotychczasowa asysta przekazuje insygnia

 

 

 

 

 

Nowy poczet postawa zasadnicza

Ustępujący poczet w kolejności uczennica, uczeń, uczennica wykonuje krok do przodu przyklękając na prawe kolano całuje rąbek sztandaru

- salutowanie w miejscu

postawa

"spocznij"

- chorąży podaje sztandar jednej z asysty

- przekazuje szarfę potem rękawiczki nowemu chorążemu, następnie odbiera sztandar,  przekazuje go nowemu chorążemu  mówiąc:

„ Przekazujemy Wam sztandar szkoły – symbol naszej godności i powinności uczniowskiej. Strzeżcie jego honoru”

- salutowanie w

miejscu

 

- „prezentuj”

- „spocznij”

4.

"baczność" ustępujący poczet odmaszerować "spocznij"

 

uczestnicy w postawie "zasadniczej" mogą nagrodzić barwami ustępujący poczet, który przechodzi na wyznaczone miejsce 

postawa "zasadnicza"

 

postawa "spocznij"

 

postawa "prezentuj"

 

postawa "spocznij"

 

5.

"baczność"- sztandar wyprowadzić

postawa "zasadnicza"

postawa "zasadnicza" wyprowadzenie sztandaru

 

postawa "zasadnicza"

postawa "zasadnicza"

 

postawa "na ramię w marszu"

6.

 spocznij

uczestnicy siadają

 

 

 1. Ceremoniał ślubowania klas pierwszych

L.p.

 

Komendy

 

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników

Poczet sztandarowy 

Sztandar 

1.

Proszę wstać

Uczestnicy wstają

 

 

 

2.

„ baczność”  sztandar wprowadzić

 

Uczestnicy w postawie zasadniczej

 

-wprowadzenie sztandaru,

 

- zatrzymanie na ustalonym miejscu

-postawa "na ramię w marszu"

-postawa zasadnicza

3.

"do ślubowania"

 

Uczestnicy w postawie "zasadniczej" ślubujący podnoszą prawą rękę do ślubowania

( palce na wysokości oczu)

 

Postawa "zasadnicza"

 

-postawa "prezentuj"

 

-postawa "salutowanie w miejscu"

4.

"po ślubowaniu"

 

Uczestnicy "spocznij" ślubujący opuszczają rękę

 

Postawa "spocznij"

 

-postawa "prezentuj"

 

-postawa "zasadnicza" 

5.

"baczność"- sztandar  wyprowadzić

 

Uczestnicy postawa "zasadnicza"

 

- postawa  zasadnicza

 

wyprowadzenie sztandaru

- postawa "na ramię w marszu"

 

6.

„spocznij”

Uczestnicy siadają 

 

 

 

 1. Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły.

Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych.

 

§8

ORGANIZACJA SZKOŁY

1.        Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.

2.        Ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego, terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw  ogłasza - po zasięgnięciu opinii wojewodów  i kuratorów  oświaty - minister właściwy do spraw  oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe.

3.        Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w pierwszy wtorek po świętach. Rok szkolny jest podzielony na 2 semestry. Pierwszy semestr kończy się w ostatnim pełnym tygodniu stycznia. Drugi semestr kończy się 31 sierpnia

4.        Klasyfikowanie uczniów  przeprowadza się śródrocznie w ciągu ostatniego pełnego tygodnia przed rozpoczęciem ferii, a roczne w ostatnim tygodnia przed zakończeniem zajęć dydaktycznych danego roku szkolnego

5.        Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców  i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze  do 6 dni

6.        Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w pkt.4, mogą być ustalone w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:

a)        sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

b)        w  dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów  lub związków  wyznaniowych,

c)        w  inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

6.        Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów  oraz ich rodziców  (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w pkt.4.

7.        W  szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie pkt.4, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii, rady pedagogicznej, rady rodziców  i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

8.        W  dniach, o których mowa w pkt.4, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

9.        Szkoła ma obowiązek informowania rodziców  (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów  w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa w pkt.4.

10.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.

11.    Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 25 maja każdego roku.

12.    Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych

13.    Od 1 września 2008 roku obowiązkowe jest noszenie przez uczniów  stroju galowego – białej bluzki lub koszuli, ciemnej spódnicy lub spodni - w sytuacjach uroczystych dni wskazanych w programie wychowawczym

14.    Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców  określa wzór stroju galowego

15.    W  arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników  szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów  i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków  przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

16.    Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów  obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów  dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

17.    Wielkość oddziału szkolnego warunkowana jest powierzchnią izb lekcyjnych pozostających w dyspozycji szkoły -1,5 metra kwadratowego na jedno dziecko w klasie szkolnej (średnio od 10 do 27 uczniów).

18.    Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

19.    Tygodniowy rozkład zajęć klas I - III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.

20.    Długość godzin lekcyjnych i przerw  ustalają nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczania blokowego zachowując ogólny tygodniowy plan zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć (w  systemie klasowo - lekcyjnym godzina trwa 45 minut, jednostką rozliczeniową dla innych zajęć edukacyjnych jest 60 minut).

21.    Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

22.    Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze trwają od godziny 7.45 do 14.15.

23.    Rada Pedagogiczna szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców  i Samorządu Uczniowskiego, może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (w  uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

24.    Liczba uczestników  kół i zespołów  zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych nie może być niższa niż 15 uczniów.

25.    Liczba uczestników  zajęć gimnastyki kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.

26.  Liczba uczestników  zajęć korekcyjno – kompensacyjnych wynosi od 2 do 5 uczniów, zajęć socjoterapeutycznych od 2 do 10 uczniów, zajęć logopedycznych od 2 do 4 uczniów.

27.    Oddział liczący powyżej 24 uczniów  można dzielić na grupy na zajęciach z języków  obcych i informatyki.

28.    Zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV - VI prowadzone są w grupach liczących nie mniej niż 10 i nie więcej niż 26 uczniów, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej.

29.    Na zajęciach finansowanych przez rodziców  lub inne podmioty dopuszcza się inną wielkość grupy (także poniżej wyznaczonego progu).

30.    Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów  kształcenia nauczycieli oraz studentów  szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

31.    Szkoła zapewnia uczniom higieniczne warunki spożycia drugiego śniadania i o ile to będzie możliwe, w okresie jesienno - zimowym umożliwi uczniom picie gorącego napoju - odpłatnie lub nieodpłatnie, w zależności od posiadanych środków  finansowych.

32.    Odpłatność za korzystanie z napoju ustala dyrektor. Istnieje możliwość zwolnienia uczniów  z opłaty, gdy szkoła posiada środki finansowe.

§9

UCZNIOWIE SZKOŁY

1.        Zasady rekrutacji uczniów  do szkoły:

1.1     do szkoły przyjmowani są uczniowie z obwodu ustalonego przez Urząd Gminy w Złotowie,

1.2     w  obwodzie szkoły znajdują się następujące miejscowości: Nowiny, Górzna, Pieczyn.

1.3     do szkoły mogą być przyjęci uczniowie spoza obwodu szkoły po wyrażeniu zgody przez dyrektora szkoły.

2.        Na podstawie ewidencji ludności Urząd Gminy w Złotowie jest zobowiązany przesłać dyrektorowi informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku od 6 do 13 lat.

3.        Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka doi szkoły.

4.        Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego (odroczenia nie dłużej niż do 10 roku życia), a także dzieci, które przed 1 września danego roku kończą 6 lat i uzyskają orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, określające osiągniecie dojrzałości szkolnej.

5.        Uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego, jeżeli w okresie poprzedniego miesiąca opuścił bez usprawiedliwienia 50 % godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

6.        Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

§10

OBOWIĄZKI UCZNIA

1. Uczeń ma obowiązek:

1.1         uczyć się systematycznie rozwijając swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz właściwie zachowywać się w ich trakcie,

1.2         przygotowywać się do zajęć edukacyjnych,

1.3         brać aktywny udział w życiu szkoły,

1.4         regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się,

1.5         godnie reprezentować szkołę,

1.6         starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,

1.7         odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników  szkoły oraz innych uczniów,

1.8         dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią,

1.9         chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny,

1.10     dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych,

1.11     dbać o schludny wygląd (zabrania się noszenia makijażu, tipsów, kolczyków  w innych miejscach niż uszy, farbowania włosów), odpowiedni strój; zmieniać obuwie,

1.12     nosić strój galowy podczas wszystkich uroczystości szkolnych oraz w wyznaczone dni,

1.13     usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach edukacyjnych w określonym terminie i formie (pisemne usprawiedliwienia nie później niż dwa tygodnie od powrotu do szkoły),

1.14     wyłączać i nie używać telefonu komórkowego w czasie pobytu w szkole.

 

2.        Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z rada pedagogiczną, radą rodziców  i samorządem uczniowskim wydaje zarządzenia porządkowe regulujące na bieżąco sprawy z tego zakresu.

 

§11

PRAWA UCZNIA

1.        Uczeń ma prawo do:

1.1         zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów,

1.2         właściwe zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

1.3         życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,

1.4         opieki wychowawczej i warunków  pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności.

1.5         swobody w wyrażaniu myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób.

1.6         sprawiedliwej, obiektywnej, umotywowanej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów  kontroli postępów w nauce zgodnie z węwnątrzszkolnym systemem oceniania,

1.7         rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

1.8         odpoczynku w czasie przerw  międzylekcyjnych oraz w czasie przerw  świątecznych i ferii (na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych),

1.9         uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

1.10     korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków  dydaktycznych i księgozbioru biblioteki,

1.11     korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej,

1.12     uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły,

1.13     wpływanie na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie szkoły,

1.14     odwołania się od oceny zachowania oraz od oceny z przedmiotu w sytuacji i na zasadach określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

 

§12

TRYB SKŁADANIA i ROZPATRYWANIA SKARG i WNIOSKÓW

W  PRZYPADKU ŁAMANIA PRAW  UCZNIA

PRZEZ UCZNIA LUB PRACOWNIKA

 

1.     Tryb składania skarg i wniosków.

1.1     Skargę i wniosek ma prawo wnieść uczeń, rodzic, opiekun prawny, wychowawca, ustawowy przedstawiciel (rzecznik praw, pedagog), instytucje pozaszkolne i osoby fizyczne w ciągu 7 dni od daty zajścia. Po tym terminie skargi i wnioski nie będą przyjmowane.

1.2     Skargi i wnioski adresowane są do dyrektora szkoły i powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę), adres zgłaszającego oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji.

1.3     Skargi i wnioski winny być składane przez zainteresowane strony w formie pisemnej u dyrektora szkoły lub w formie ustnej wychowawcy, bądź innemu pracownikowi pedagogicznemu szkoły.

1.4     W  przypadku ustnego zgłoszenia sporządza się protokół, który podpisuje wnoszący i przyjmujący skargę. w protokole umieszcza się datę przyjęcia skargi, imię, nazwisko i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis sprawy. Przyjmujący skargę potwierdza jej zgłoszenie, jeżeli zażąda tego wnoszący.

1.5     Skargi i wnioski anonimowe nie będą przyjmowane.

1.6     Ze zmianami w trybie postępowania zapoznaje się pisemnie osoby zainteresowane.

2.      Tryb rozpatrywania skarg i wniosków.

2.1     Rozpatrywanie skarg następuje do 14 dni od jej zgłoszenia. w uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony o 30 dni po uprzednim poinformowaniu osób zainteresowanych.

2.2     Dyrektor powierza rozpatrywanie skarg i wniosków  wychowawcy lub innemu wyznaczonemu pracownikowi szkoły.

2.3     W  przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy zobowiązuje się wnoszącego skargę do złożenia dodatkowych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, z jednoczesnym pouczeniem, że nie usunięcie tych braków  pozostawia skargę bez rozstrzygnięcia.

2.4     Jeżeli skarga dotyczy kilku spraw  podlegających rozpatrzeniu przez różne osoby, instytucje – dyrektor rozpatruje sprawę należącą do jego kompetencji. Pozostałe przekazuje w ciągu 7 dni właściwym organom lub instytucjom dołączając odpis skargi z powiadomieniem osoby wnoszącej skargę.

2.5     Podczas rozpatrywania skarg i wniosków  gromadzone są niezbędne materiały.

2.6     Dyrektor szkoły powinien być na bieżąco informowany o toku postępowania w danej sprawie.

2.7     Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygania skargi, podjętych środkach i działaniach oraz trybie odwoływania się od wydanej decyzji w terminie do 14 dni.

2.8     Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do organu wyższej instancji za pośrednictwem dyrektora szkoły.

3.    Tryb odwoławczy

3.1.     Wszystkie organy szkoły dbają o to, aby stosowane kary były jasno określone (stopniowane), współmierne do przewinienia, stosowane w trybie określonym w statucie.

3.2.      w przypadku zastosowania kary nieujętej w statucie szkoły, dyrektor szkoły uchyla nałożoną karę.

3.3.     Uczeń lub jego rodzic (opiekun prawny) ma prawo odwołać się od nałożonej kary w formie pisemnej lub ustnej – osoba przyjmująca odwołanie sporządza notatkę służbową.

3.4.     Uczeń odwołuje się od nałożonej kary do dyrektora szkoły poprzez: wychowawcę, rodzica, nauczyciela w terminie 7 dni od nałożenia kary.

3.5.     Dyrektor rozpatruje odwołanie ucznia od kary poprzez: analizę dokumentu, rozmowę z zainteresowaną osobą lub powierza jej wyjaśnienie zespołowi wychowawczemu, radzie pedagogicznej.

3.6.     Dyrektor może karę utrzymać lub zmienić, jeżeli uważa, że jest ona niewspółmierna do przewinienia.

3.7.      Dyrektor wydaje decyzję na piśmie w terminie do 14 dni.

3.8.     Od decyzji dyrektora uczeń, rodzice, prawny opiekun mogą odwołać się do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora Szkoły.

 

§13

NAGRODY i KARY STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW

1.        Statut szkoły określa rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów  oraz tryb odwoływania się od kary.

2.        Rodzaje nagród stosowanych wobec uczniów:

2.1     pochwała wychowawcy na forum klasy,

2.2     pochwała dyrektora szkoły na apelu,

2.3     wystosowanie listu pochwalnego do rodziców,

2.4     świadectwo z wyróżnieniem (średnia ocen w klasie IV - VI co najmniej 4,75 i bardzo dobre zachowanie),

2.5     nagroda książkowa średnia ocen 4,5 i co najmniej dobra ocena  zachowania; w klasach i - III decyduje nauczyciel,

2.6     nagrody rzeczowe za szczególne osiągnięcia w nauce, pracy w organizacjach szkolnych,

2.7     bardzo dobre wyniki i wzorowe zachowanie,

2.8     najlepsze lokaty w szkolnych zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych i innych,

2.9     szczególne osiągnięcia na rzecz klasy szkoły i środowiska, najlepszy zespół klasowy,

3.        Nagrody te stosuje wychowawca i dyrektor na wniosek samorządu uczniowskiego, rady rodziców  lub rady pedagogicznej.

4.        Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów:

4.1     ostrzeżenie ustne udzielone przez wychowawcę lub dyrektora szkoły,

4.2     upomnienie,

4.3     nagana udzielona przez wychowawcę klasy,

4.4     nagana udzielona przez dyrektora na apelu szkolnym,

4.5     zobowiązanie ucznia do naprawienia wyrządzonej szkody lub obciążenie materialne rodziców,

4.6     wykluczenie na czas określony z uczestnictwa w imprezach szkolnych,

4.7     obniżenie oceny  zachowania,

4.8     skreślenie z listy uczniów  z równoczesnym przeniesieniem do innej szkoły.

5.        Społeczność szkolna karze za:

5.1     naruszenie godności ludzkiej,

5.2     naruszenie nietykalności cielesnej,

5.3     brutalność wulgarność i chuligaństwo,

5.4     niszczenia mienia szkoły, wandalizm,

5.5     systematyczne lekceważenie obowiązków  ucznia,

6.        Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

7.        O formach nagród i kar stosowanych wobec uczniów  rodzice (opiekunowie) będą informowani:

7.1     ustnie na zebraniach klasowych rodziców,

7.2     pisemnie (listy pochwalne, naganne).

8.      Uczeń może być skreślony z listy uczniów  szkoły z równoczesnym przeniesieniem go do innej szkoły jeżeli:

8.1.   pobyt ucznia w szkole zagraża dobru i bezpieczeństwu innych uczniów,

8.2.   lekceważy pracowników  szkoły,

8.3.   propaguje sprzeczny z założeniami wychowawczymi szkoły styl życia, np. rozprowadza lub zażywa narkotyki i inne środki odurzające, pali papierosy, pije alkohol, stosuje przemoc, dopuszcza się aktów  wandalizmu, nagminnie oszukuje lub kłamie, kradnie, popadł w konflikt z prawem,

8.4.   ośmiesza lub wyszydza pozytywne postawy lub zachowania,

8.5.   lekceważy obowiązki szkolne zapisane w statucie,

8.6.   przynależy do negatywnych grup rówieśniczych,

8.7.   inspiruje innych do zła i mając złą wolę nie chce się zmienić. Dyrektor szkoły na  podstawie uchwały rady pedagogicznej występuje z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

 

Wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły kieruje do kuratora oświaty Dyrektor na postawie uchwały Rady Pedagogicznej. Decyzja Kuratora Oświaty o przeniesieniu ucznia do innej szkoły ma charakter administracyjny, od której przysługuje odwołanie do Ministra Edukacji Narodowej, za pośrednictwem Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni.

Wnioskowanie dyrektora do kuratora oświaty następuje po wyczerpaniu innych, możliwych kar przewidzianych w statucie szkoły

 

9.      Rada Pedagogiczna może ustanowić inne formy:

9.1     nagród,

9.2     wyróżnień,

9.3     kar, i określić warunki ich przyznawania.

 

§14

TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD KAR

1.        Jeżeli uczeń się nie zgadza z wymierzoną karą, może odwołać się w terminie 3 dni od daty powiadomienia o zastosowanej formie kary.

2.        Pisemny wniosek kieruje się do wychowawcy, rady pedagogicznej lub dyrektora

3.        W  sprawdzonych i uzasadnianych przypadkach dyrektor szkoły może anulować karę zastosowaną wobec ucznia przez nauczyciela lub wychowawcę.

 

§15

NAUCZYCIELE i INNI PRACOWNICY SZKOŁY

1.        W  szkole i oddziale przedszkolnym zatrudnia się nauczycieli z pełnym wykształceniem i pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi. Można także zatrudnić logopedę, psychologa, pedagoga oraz pracowników  ekonomicznych, administracyjnych i pracowników  obsługi.

2.        Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.

3.        Praca i zadania nauczyciela:

3.1     Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

3.2     Nauczyciel realizuje zajęcia opiekuńczo wychowawcze uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczniów.

3.3     Nauczyciel wypełnia zadania i posiada zakres obowiązków  zgodnie z "Kartą Nauczyciela" i przepisami wykonawczymi, a szczególnie odpowiada za:

a)    życie i zdrowie, bezpieczeństwo uczniów  na zajęciach w szkole oraz poza szkołą,

b)   realizację programów  nauczania, wychowania i opieki według jego najlepszej wiedzy i woli,

c)    dbałość o środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

d)   stałe podnoszenie swoich umiejętności zawodowych oraz poziom wiedzy merytorycznej,

e)    tworzenie warunków  do rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów,

f)    systematyczne, obiektywne ocenianie uczniów  - ich postępów w nauce i zachowaniu,

g)   udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

h)   dokonuje wyboru planu nauczania i jego realizacji, ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników  i innych pomocy naukowych.

i)     Nauczyciel przedmiotu może wybrać program nauczania spośród programów  zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub:

1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

2) zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów  );

3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

4) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

5) zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów  );

6) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

j)    Każdy nauczyciel przedstawia dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danej klasie

4.        Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów  lub wychowawcy klas mają obowiązek poinformowania ucznia i rodziców o przewidywanych dla niego stopniach śródrocznych (rocznych). O przewidywanym dla ucznia śródrocznym (rocznym) stopniu NIEDOSTATECZNYM, nauczyciele informują ucznia i jego rodziców  na miesiąc przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną. Tę informację rodzic potwierdza swoim podpisem na odpowiednim dokumencie, który przechowuje wychowawca klasy.

 

§16

NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA

1.        Nauczyciel, któremu został powierzony zespół klasowy przyjmuje zadania i obowiązki wychowawcy klasowego.

2.        Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

2.1          tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów, podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów  w zespole uczniów,

2.2          współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie,

2.3          utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów,

2.4          współpracuje z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną

2.5          powiadamia o przewidywanym dla ucznia semestralnym/rocznym stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem nauki,

2.6          prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno - wychowawczej,

3.      Zadania wychowawcy klasy:

3.1         Wychowawca klasy sprawuje bezpośrednią opiekę nad uczniami i kieruje życiem zespołowym klasy.

3.2         Głównym zadaniem wychowawcy klasy jest:

a)    prowadzenie, w powierzonej mu klasie, planowej pracy, zmierzającej do pełnej realizacji tego zadania ,

b)    bliższe poznanie uczniów przez wychowawcę i utrzymanie z nimi stałego kontaktu.

c)    dobra znajomość uczniów i całego zespołu klasowego, poznanie warunków ich życia, potrzeb i właściwości co pozwoli wychowawcy na wytyczenie słusznego kierunku i stosowanie właściwych metod pracy.

d)   w  celu skoordynowania i ujednolicenia oddziaływania wychowawczego na uczniów  wychowawca działa w ścisłym kontakcie z nauczycielami i innymi pracownikami pedagogicznymi szkoły, którzy prowadzą zajęcia z uczniam danej klasy,   

e)    współpracuje z rodzicami.

f)     Zadaniem wychowawcy klasowego jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

-     stworzenie warunków  wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

-     inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

-     podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów, pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

g)        Wychowawca w celu realizacji powyższych zadań:

1)     otacza indywidualną opieką każdego ucznia,

2)     planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespoły uczniów,

3)     ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

4)     współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to również uczniów  uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).

5)     utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

-     poznania i ustalenia potrzeb ich dzieci,

-     współdziałania z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci, otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

-     włączania ich w sprawy klasy i szkoły.

6)     współpracuje pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniupotrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień ucznia.

h)        Organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawieudzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

i)          Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznejze            strony       właściwych     placówek i instytucji oświatowych.

3.4 Obowiązkiem nauczyciela przedszkola jest:

a)      Dbać o bezpieczeństwo, życie i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci na terenie przedszkola, podczas zabaw na powietrzu, wycieczek i spacerów, poprzez ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa określonych w statucie przedszkola i innych przepisach.

b)      Znać i realizować podstawę programową oraz programy nauczania i program szkoły.

c)      Tworzyć warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, wytwarzać w placówce dobrą atmosferę pracy.

d)     Sporządzać osobiste plany pracy dydaktyczno- wychowawczej oraz przygotowywać się do codziennych zajęć.

e)      W przypadkach określonych przepisami sporządzać konspekty zajęć.

f)       Punktualnie i systematycznie prowadzić zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem.

g)      Usprawiedliwiać nieobecności w pracy bezpośrednio po powrocie do pracy.

h)      Dbać o powierzone swej opiece pomieszczenia i sprzęt przedszkola.

i)        Współpracować z osobami i instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną.

j)        Współpracować z rodzicami dzieci, szkołą podstawową, organizacjami religijnymi, instytucjami o charakterze wychowawczym w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

k)      Uczestniczyć w posiedzeniach rady pedagogicznej, konferencjach przedmiotowych oraz pracach zespołów samokształceniowych.

l)        Podnosić poziom swej wiedzy oraz umiejętności zawodowych.

m)    Prowadzić dokumentację w sposób określony odrębnymi przepisami.

n)      Przestrzegać przepisów prawa, zasad zawartych w statucie przedszkola, regulaminie pracy i innych aktach.

o)      Wykonywać uchwały rady pedagogicznej, zalecenia pohospitacyjne i pokontrolne oraz inne zarządzenia dyrektora przedszkola wydane na podstawie obowiązującego prawa.

3.5 W celu realizacji swych zadań nauczyciel przedszkola powinien:

1)   Poznać i otoczyć indywidualną opieką każdego wychowanka.

2)      Poznać środowisko oraz warunki domowe dzieci.

3)      Współdziałać z innymi nauczycielami w celu koordynowania działań wychowawczych.

4)      Utrzymywać kontakt z rodzicami w celu:

a)      poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych oraz kierunków działań wychowawczych,

b)      okazywania im pomocy w sprawach dotyczących ich dzieci i otrzymywania takiej pomocy,

c)      włączania rodziców w życia przedszkola,

d)     informowania rodziców o rozwoju i wynikach pracy ich dzieci.

 

4.         Do obowiązków  wychowawcy należą:

4.1     troska o właściwy stosunek uczniów  do nauki i o jak najlepsze wyniki nauczania, w szczególności:

a)      czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem pracy zadawanej do domu, utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami powierzonej mu klasy dla ustalenia jednolitych wymagań wobec uczniów  i sposobów  udzielania im pomocy w nauce szkolnej (zainteresowanie się postępami uczniów  w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy mają trudności w nauce)

b)      analizowanie wspólne z zespołem uczniowskim i nauczycielami przyczyn niepowodzeń uczniów w pracy szkolnej i podejmowanie środków  zaradczych,

c)      pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników  nauczania,

d)     dbanie regularne uczęszczanie uczniów  do szkoły, badanie przyczyn opuszczania przez nich zajęć, udzielenie wskazówek i podejmowanie inicjatywy w sprawie organizowania pomocy dla tych, którzy opuścili zajęcia szkolne i mają trudności w uzupełnianiu materiału,

e)      współdziałanie z bibliotekarzem szkolnym w organizowaniu czytelnictwa, pobudzanie uczniów  do aktywnego udziału w pracach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

f)         systematyczne współdziałanie z pedagogiem w celu wyeliminowania trudności wychowawczych,

4.2 troska o wychowanie moralno-społeczne uczniów, w szczególności:

a)      kształtowanie wzajemnych stosunków  miedzy uczniami na zasadach życzliwości, wytwarzania atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich więzów  koleżeństwa i przyjaźni.

b)      egzekwowanie noszenia przez uczniów  schludnego lub galowego stroju w zależności od sytuacji

c)      rozwiązywanie społecznej aktywności uczniów  na terenie szkoły i szerszego środowiska m.in.:

-          przyzwyczajenie uczniów  do wspólnego gospodarowania na terenie szkoły i szerszego środowiska, wyrabianie w nich poczucia współodpowiedzialności za ład, czystość i estetykę szkoły, organizowanie w tym celu różnych form samoobsługi,

-          rozwiązywanie samorządnych form społecznego życia klasy,

-          interesowanie się udziałem uczniów  w pracach organizacji uczniowskich, utrzymywanie kontaktu z opiekunami tych organizacji,

-          budzenie zainteresowania uczniów  potrzebami środowiska, inspirowanie ich udziału na rzecz tego środowiska,

-          wywieranie wpływu na kształtowanie warunków  życia w szkole, poza szkołą tak, aby sprzyjały ich rozwojowi i zaspokojeniu potrzeb zabawy, rozrywki oraz rozwijaniu inicjatywy i samodzielności.

-          współdziałanie w kierunku wyrabiania u uczniów  nawyku rzetelnej pracy,

-          badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków  zaradczych, udzielenie wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach, wychowawczych.

4.3        opieka nad zdrowiem uczniów, w szczególności:

a)     wdrażanie uczniów  do dbania o higienę osobistą i stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad BHP życiu szkolnym i przedszkolnym,

b)     interesowanie się stanem zdrowia uczniów  i porozumiewanie się z lekarzem szkolnym i higienistka oraz z rodzicami w sprawach ich zdrowia.

4.4        wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy:

a)     prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen,

b)     wpisywanie świadectw  szkolnych,

c)     wykonywanie innych czynności administracyjnych dotyczących klasy zgodnie z zarządzeniami władzy szkolnej i rady pedagogicznej,

d)    dla zachowania ciągłości i planowości pracy wychowawczej, wychowawca powinien ustalić na początku każdego roku szkolnego w porozumieniu z dyrektorem szkoły treść i formy swojej działalności wychowawczej, zgodnym ze Szkolnym Programem Wychowawczym.

5.         Wychowawca klasy składa na posiedzeniach rady sprawozdanie z przebiegu i wyników  swojej pracy,

6.         na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele przedmiotów i wychowawcy klasy są zobowiązani poinformować ucznia o przewidzianych dla niego stopniach okresowych (rocznych)

7.         O przewidywanym dla ucznia okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym należy poinformować ucznia i jego rodziców w formie pisemnej (z pieczątką szkoły) na miesiąc przed zakończeniem okresu (rocznych) zajęć edukacyjnych. Kopię listu do rodziców  wychowawca zostawia w swojej teczce i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

8.         Usprawiedliwić nieobecność ucznia w szkole na podstawie usprawiedliwienia napisanego własnoręcznie przez rodzica (prawnego opiekuna) lub na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza.

8.1  usprawiedliwienie musi zawierać konkretną datę i powód nieobecności ucznia,

8.2  czytelny podpis rodzica (opiekuna), zgodny z wzorem podpisu złożonym w dzienniku lekcyjnym,

8.3  usprawiedliwienie nie może nastąpić później niż dwa tygodnie od ostatniego dnia nieobecności ucznia w szkole (po tym terminie nieobecność pozostaje nieusprawiedliwiona),

9.         Wychowawca może zwolnić ucznia z zajęć lekcyjnych na pisemną prośbę rodzica (prawnego opiekuna). Na zwolnieniu rodzic musi dokonać zapisu „Odpowiedzialność prawną za nieobecność dziecka na lekcjach biorę na siebie". w razie wątpliwości, co do wiarygodności napisanego zwolnienia, wychowawca winien potwierdzić ją w rozmowie telefonicznej. Rodzic może osobiście zwolnić z zajęć           szkolnych        potwierdzając swoją  tożsamość.

10.     W razie nieobecności wychowawcy w szkole ucznia może zwolnić tylko dyrektor (wicedyrektor) szkoły. Wychowawca lub dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomić o zwolnieniu ucznia nauczycieli, z którymi dany uczeń powinien mieć lekcje.

11.     Teczka wychowawcy klasy powinna zawierać:

a)      listy obecności rodziców  na spotkaniach z wychowawcą,

b)      listę dzieci ubezpieczonych,

c)      notatki odnośnie klasy z działalności wychowawcy

d)     korespondencje z rodzicami,

e)      zeszyty spraw  finansowych,

f)       usprawiedliwienia nieobecności w szkole,

g)      plan pracy wychowawczej na dany rok szkolny,

h)      plan godzin i dyspozycji wychowawcy klasy,

i)        zeszyt uwag i pochwał.

12.     Sposób postępowania za dokumentacją stanowiącą wartość archiwalną. Wychowawca klasy zdaje dyrektorowi szkoły dokumenty stanowiące wartość archiwalną do końca roku szkolnego, najpóźniej w ostatnim dniu zajęć edukacyjnych każdego roku szkolnego.

13.     Nauczyciel winien prowadzić następującą dokumentację:

13.1       dziennik lekcyjny i dziennik innych zajęć,

13.2       rozkłady materiału z poszczególnych przedmiotów  na dany rok szkolny (według aktualnych programów),

13.3       konspekty lekcyjne (nauczyciel stażysta).

 

§17

ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE
W  ODDZIAŁACH I-III ORAZ ODDZIAŁACH IV-VI

1.        Nauczyciele prowadzący zajęcia w oddziałach I-III oraz IV-VI tworzą zespoły, których zadaniem jest opiniowanie i ewaluacja szkolnego zestawu programów, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków  i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów  nauczania oraz wykazów  tych programów.

2.        W  szkole można utworzyć:

2.1     zespoły przedmiotowe,

2.2     zespoły problemowo - zadaniowe.

3.        Pracą zespołu kieruje przewodniczący, wyłoniony spośród członków  zespołu.

4.        Do zadań zespołu o których mowa w ust. 2, może należeć w szczególności:

4.1.   udział w opracowywaniu propozycji szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów, zgodnie z odrębnymi przepisami,

4.2.   udział w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych szkoły,

4.3.   organizowanie doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego,

4.4.   współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

4.5.   wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole innowacji pedagogicznych i eksperymentalnych programów  nauczania.

4.6.   Opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole.

 

 

 

§18

KOORDYNATOR DO SPRAW  BEZPIECZEŃSTWA i ROZWIĄZYWANIA SYTUACJI KONFLIKTOWYCH

Zadania koordynatora do spraw  bezpieczeństwa

1.      Integrowanie działań wszystkich podmiotów  szkolnych (nauczycieli, uczniów, rodziców) oraz współpracujących ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa.

2.      Ochrona młodzieży przed różnymi formami uzależnień i przed agresją

3.      Bezpieczeństwo w szkole

4.      Współpraca z policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, kuratorem do spraw  nieletnich

5.      Promowanie zdrowego trybu życia

 

§19

BIBLIOTEKA SZKOLNA

1.        Biblioteka szkolna służy realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego szkoły. Rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą.

2.        Biblioteka szkolna działa w oparciu o regulamin.

3.        Przysposabia uczniów  do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji oraz bibliotek.

4.        Stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) gromadzonych w szkole.

5.        Jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne na zajęciach z uczniami.

6.        Wspiera działalność opiekuńczo - wychowawcza szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, mającym trudności w nauce).

7.        Zaspokaja potrzeby kulturalno - rekreacyjne uczniów.

8.        Wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli.

9.        Współuczestniczy w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie.

10.    Centrum Informacji Multimedialnej - ICM, działający przy bibliotece szkolnej służy poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystaniu informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informatyczną.

11.    Biblioteka współpracuje z innymi Bibliotekami, w tym z Gminną Biblioteką Publiczną.

12.    Z biblioteki mogą korzystać:

12.1     uczniowie,

12.2     nauczyciele,

12.3     pracownicy szkoły,

12.4     rodzice.

13.    Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

13.1     udostępnianie zbiorów,

13.2     udzielanie informacji,

13.3     poradnictwo w doborze lektury,

13.4     prowadzenie zajęć przysposobienia bibliotecznego i kształcenie uczniów  jako użytkowników  informacji przy współudziale wychowawców  i nauczycieli różnych przedmiotów  (zgodnie z programem edukacji medialnej w formie zajęć grupowych oraz przez pracę indywidualną z uczniem),

13.5     prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,

13.6     inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego,

13.7     pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno - wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji,

13.8     informowanie nauczycieli i wychowawców  o stanie czytelnictwa uczniów,

13.9     gromadzenie zbiorów,

13.10      ewidencja i opracowanie zbiorów,

13.11      selekcja zbiorów,

13.12      prowadzenie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, katalogi, kartoteki, teczki tematyczne itp.),

13.13      prace związane z planowaniem i sprawozdawczością (roczne plany pracy i sprawozdania, planowanie wydatków, statystyka czytelnictwa dzienna, miesięczna, semestralna, roczna),

13.14      prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,

13.15      odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów,

13.16      proponowanie innowacji w działalności bibliotecznej.

14.    Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać:

14.1     gromadzenie i opracowanie zbiorów,

14.2     korzystanie ze zbiorów  czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

14.3     prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów  (w  grupach bądź oddziałach).

15.    Czas otwarcia biblioteki szkolnej zatwierdza na początku roku szkolnego dyrektor szkoły.

16.    Biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego,

17.    Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów  podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

18.    2/3 czasu pracy nauczyciel - bibliotekarz przeznacza na bezpośrednią pracę z uczniami, a 1/3 na pracę organizacyjną.

19.    Podstawowym źródłem finansowania biblioteki jest budżet szkoły.

20.    Biblioteka może otrzymywać dotacje na swoją działalność od rady rodziców  lub innych źródeł.

21.    Nadzór nad biblioteką szkolną pełni dyrektor szkoły:

 

§20

ŚWIETLICA

1.        Dla uczniów, którzy dojeżdżają do szkoły lub przychodzą wcześniej do szkoły, szkoła organizuje zajęcia świetlicowe.

2.        Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności szkoły, którą szkoła organizuje, jeżeli posiada odpowiednie pomieszczenie, sprzęt, możliwości kadrowe i środki finansowe.

3.        Czas pracy świetlicy określony jest w rocznym planie organizacyjnym.

4.        Liczba uczniów  w grupie wychowawczej nie powinna przekraczać 25.

5.        Cele i zadania świetlicy:

5.1  Ukazanie prospołecznych, alternatywnych do prezentowanych w środowisku rodzinnym postaw  zachowania.

5.2  Zorganizowanie wypoczynku dzieci.

5.3  Zapewnienie realizowania potrzeb emocjonalnych dziecka.

5.4  Dożywianie dzieci.

§21

Zasady korzystania z sieci INTERNET

1.     Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tony’ego Halika w Górznej korzystają z sieci Internet w:

a)      pracowni komputerowej

b)     bibliotece szkolnej

c)      salach lekcyjnych

d)     w świetlicy szkolnej

2.      Przeglądanie zasobów sieci Internet jest możliwe przy pomocy przeglądarek internetowych.

3.      Uczniowie mogą korzystać z sieci Internet tylko pod opieką nauczyciela.

4.      Internet służy jedynie do celów edukacyjnych ściśle według instrukcji i zaleceń nauczyciela (np.: pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów).

5.     Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.

6.     Nauczyciel prowadzący zajęcia ma prawo blokowania dostępu do określonych danych lub usług oraz monitorowania poczynań uczniów.

7.      Podczas korzystania z usług internetowych takich, jak poczta i grupy dyskusyjne, należy zachowywać się kulturalnie, nie wolno nikogo obrażać, wysyłać niegrzecznych listów lub niecenzuralnych plików.

8.     Zabrania się:

1.      Przeglądania stron o treściach pornograficznych

2.      Korzystania z zasobów zawierających treści obsceniczne

3.      Przeglądania i wykorzystywania zawartości stron szerzących nienawiść, nietolerancję oraz treści faszystowskie

4.      Korzystania z nieoficjalnych stron związanych z alkoholem, narkotykami oraz innymi używkami

5.       Świadomie bez pozwolenia wchodzić do sieci komputerowej w celu wykorzystania lub zniszczenia danych.

6.      Używania sieci Internet do celów komercyjnych lub działalności niezgodnej z prawem.

9.     Nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z sieci Internet stanowi naruszenie statutu szkoły.

10.  Uczeń ponosi karę w formie:

a) Nagany ustnej prowadzącego zajęcia

b) Wpisu do zeszytu wychowawczego Nagany dyrektora szkoły

c) Pozbawienia prawa do korzystania z sieci Internet w szkole

 

§22
POMIESZCZENIA SZKOŁY

1.        Dla realizacji celów  statutowych szkoła posiada i udostępnia następujące pomieszczenia:

1.1     izby lekcyjne,

1.2     bibliotekę,

1.3     szatnię,

2.        Zasady korzystania przez uczniów  z wyżej wymienionych pomieszczeń podczas zajęć i poza nimi, tak by zagwarantować dzieciom opiekę i bezpieczeństwo - określają odpowiednie regulaminy.

 

§23

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Postanowienia wstępne

1.      Wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania, zwany dalej „systemem” obowiązuje w Szkole Podstawowej im. Tony’ego Halika w Górznej i poddawany jest ciągłej ewaluacji.

Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

1.        Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności oraz zachowanie ucznia.

2.        Ocenianie stanowi zwartą informację na temat osiągnięć edukacyjnych oraz

3.        zachowania ucznia za miniony okres nauki.

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

b)      udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

c)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

d)     dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

e)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

4.           Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

4.1.   formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (nauczyciele przekazują do końca września uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom) powyższe, rodzice i uczniowie potwierdzają podpisem otrzymanie informacji ustalenia kryteriów oceny z zachowania; (wychowawca klasy do końca września informuje uczniów, rodziców o kryteriach oceniania zachowania , jak również o skutkach nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania )

4.2.   ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach określonych w WSO

4.3.   przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;

4.4.   ustalania warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4.5.   ustalanie warunków i sposobów przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

Klasyfikowanie i promowanie

1.      W trakcie trwania roku szkolnego dokonywana będzie dwukrotnie klasyfikacja uczniów

1.1.   śródroczna w styczniu

1.2.   roczna w czerwcu.

2.      Klasyfikacja śródroczna i roczna obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania przeprowadzona będzie nie później niż na trzy dni przed planowanym zakończeniem semestru.

3.      Uczniowi, który uczęszczał na zajęcia z religii lub etyki do średniej rocznej oceny klasyfikacyjnej wlicza się ocenę z tych zajęć.

4.      Ocena niedostateczna, nieodpowiednie i naganne zachowanie oraz niesklasyfikowanie ucznia musi być pisemnie umotywowane.

5.      Klasyfikacja śródroczna i roczna oraz oceny ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym wyrażane są w formie opisu jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych i zachowania.

Klasyfikowanie i promowanie w klasach I-III

1.      Klasyfikacja roczna, śródroczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania w danym roku szkolnym w formie opisowej.

2.      Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

3.      W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia w przypadkach uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną publiczną poradnię specjalistyczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek wychowawcy i  po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

4.      Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

Klasyfikowanie i promowanie w klasach IV-VI

1.      Klasyfikacja roczna, śródroczna począwszy od klasy IV polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i zachowania według określonych zasad zawartych w statucie szkoły.

2.      Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem ewentualnych obniżeń wymagań edukacyjnych, wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

3.      Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkołyzastrzeżeniem:

3.1.   Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, jeżeli wszystkie środki wychowawcze ustalone i stosowane wspólnie przez nauczycieli, rodziców (prawnych opiekunów) nie odniosły skutku a stosunek do obowiązków szkolnych nie uległ poprawie;

3.2.   Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.

Powiadamianie o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych

1.      Nauczyciel informuje ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach na miesiąc przed klasyfikowaniem.

2.      Powiadomienia uczniów o przewidywanych ocenach rocznych i śródrocznych dokonuje nauczyciel przedmiotu w formie ustnej.

3.      Powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach edukacyjnych i ocenie zachowania rocznych i śródrocznych dokonuje wychowawca .na zebraniu, lista obecności jest potwierdzeniem otrzymania informacji.

4.      W przypadku przewidywanej dla ucznia oceny niedostatecznej powiadamia się rodzica pisemnie (rodzic podpisuje informację z datą otrzymania) na zebraniu. W przypadku nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniu pisemną informację o przewidywanej ocenie niedostatecznej wychowawca przesyła rodzicom listem poleconym.

Ocenianie w klasach i – III

1.      W klasach i – III ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową.

2.      Ocena obejmuje pracę, postępy ucznia, a nie stan jego wiedzy. Ocena wskazuje, co uczeń osiągnął, co zrobił dobrze, ile już potrafi- a nie to, czego nie umie. Ocena informuje również o aktywności, postępach i trudnościach oraz o uzdolnieniach i zainteresowaniach ucznia.

3.      w ocenie bieżącej pracy ucznia można stosować ocenę:

3.1.   słowną wyrażoną ustnie;

3.2.   pisemną;

3.3.   wyrażoną w stopniu w następującej skali

6 - symbolizuje kompetencje ucznia, który: proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania.

5 - symbolizuje kompetencje ucznia, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych na określonym poziomie nauczania,  potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

4 - symbolizuje kompetencje ucznia, który: poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne, popełnia błędy, które po wskazaniu potrafi samodzielnie poprawić, czyni postępy.

3 -  charakteryzuje ucznia radzącego sobie w szkole, który: przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności, ma braki, które nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy, robi drobne postępy.

2 - otrzymuje uczeń, który: robi niewielkie postępy, stale potrzebuje pomocy nauczyciela w wykonywaniu wszelkich zadań, opanuje umiejętności i wiadomości w stopniu bardzo małym.

1 - dotyczy ucznia, który potrzebuje pomocy, gdyż: nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, nie potrafi samodzielnie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności, - nie robi postępów.

4.      Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z religii, języka nowożytnego i zajęć komputerowych, ocena śródroczna i roczna jest wyrażona cyfrą od 1 do 6 według zasad obowiązujących w klasach I-VI

Ocenianie w klasach IV – VI

1.      Ocenianie bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne w klasach IV – VI wyrażone jest w stopniu wg następującej skali:

6 – celujący (cel) 

5 – bardzo dobry (bdb) 

4 – dobry (db) 

3 – dostateczny (dst)

2 – dopuszczający (dop) 

1 – niedostateczny (ndst)

2.        Oceny cząstkowe z prac pisemnych wyrażone będą według podanego kryterium:

1.    95-100% celujący (6),

2.    89-94% bardzo dobry (5),

3.    75-88% dobry (4),

4.    50-74% dostateczny (3),

5.    35-49 % dopuszczający (2),

6.    mniej niż 35% niedostateczny (1).

Stosowanie powyższego kryterium dopuszcza modyfikacje wynikające ze specyfiki przedmiotu i zespołu klasowego

3.      Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców ( prawnych opiekunów).

4.      Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny, szczegóły PSO

5.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę a sprawdzona i oceniona pisemna praca kontrolna jest udostępniana wnioskującym;

5.1.  dłuższe prace (sprawdziany i prace klasowe obejmujące tematykę działu) są przechowywane przez nauczyciela do najbliższej klasyfikacji.

6.      Kryteria wymagań na poszczególne oceny:

6.1.   Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych,

6.2.   Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne - niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu, wymagania konieczne wskazują na braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowej.

6.3.   Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe: najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu, łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego, niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne, często powtarzające się w programie nauczania, dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, określone programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej, dotyczące głównie prostych, uniwersalnych umiejętności, w najmniejszym zakresie wiadomości,

6.4.   Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające: istotne w strukturze przedmiotu, bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczane do wymagań podstawowych. przydatne, ale niezbędne w opanowaniu treści danego przedmiotu i innych przedmiotów szkolnych, zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej, użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności, wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów (przykładów) znanych z lekcji i podręcznika,

6.5.   Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który spełnia wymagania dopełniające: złożone, trudne, ważne do opanowania, wymagające korzystania z różnych źródeł, umożliwiające rozwiązywanie problemów, pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym, gwarantujące pełne opanowanie programu.

6.6.   Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania  programowe, stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia, wynikające z indywidualnych zainteresowań, zapewniające pełne wykorzystanie informacji dodatkowych, wymagające zastosowania rozwiązań nietypowych, zostaje finalistą konkursu .

7.      Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia, wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć(szczegóły PSO).

8.      Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę uzyskaną ocenę śródroczną i roczną z tych zajęć wlicza się do średniej ocen.

Formy sprawdzania i oceniania

1.      Formy sprawdzania

1.1.   Formy ustne:

a)    wypowiedzi na określony temat;

b)   aktywność, gry dydaktyczne, zabawy, ćwiczenia praktyczne, występy artystyczne

c)    odpowiedź z trzech ostatnich tematów

1.2.   Formy pisemne:

a)    prace klasowe na zakończenie działu, nauczyciel analizuje wyniki i omawia je z uczniami nie później niż przed upływem dwóch tygodni

b)   prace domowe;

c)    sprawdziany, testy;

d)   opracowania, referaty.

e)    wypracowania

f)    zeszyty przedmiotowe

g)   konkursy przedmiotowe

h)   kartkówki (niezapowiedziana forma wypowiedzi nie przekraczająca 15 minut i obejmująca 3 ostatnie lekcje, wyniki nauczyciel podaje przed upływem tygodnia)

1.3.         Formy sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne

2.      Ilość ocen dla przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym w semestrze

1.      jedna godzina tygodniowo - minimum 3 oceny

2.      dwie godziny tygodniowo - minimum 4 oceny

3.      trzy godziny tygodniowo - minimum 5 ocen

4.      cztery i więcej godzin tygodniowo - minimum 6 ocen

3.      Każda praca klasowa powinna być zapowiedziana na tydzień przed terminem i poprzedzona lekcją utrwalającą, która określi treści i umiejętności objęte późniejszą diagnozą.

4.      Nauczyciel powinien z tygodniowym wyprzedzeniem odnotować w dzienniku pracę klasową lub sprawdzian by uniknąć ich nagromadzenia

5.      Obecność ucznia na pracach klasowych jest obowiązkowa. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może ich pisać z całą klasą, powinien to uczynić w terminie tygodnia po przyjściu do szkoły.

6.      w tygodniu uczeń może pisać 3 dłuższe (liczba sprawdzianów w tygodniu- dwa, praca klasowa jedna) zapowiedziane formy pisemne.

7.      Uczeń zdobywa dodatkowe oceny za przygotowanie pomocy na lekcje, dostarczenie dodatkowych materiałów, eksponatów itp.

8.      Uczeń ma możliwość  do trzech razy  być (szczegóły w PSO) nie przygotowany do lekcji. jednak swoje nieprzygotowanie musi zgłosić nauczycielowi na początku lekcji, by nauczyciel mógł odnotować ten fakt w dzienniku.

9.      Po dłuższej (minimum tygodniowej) nieobecności w szkole, uczniowi przysługuje 3 dni na uzupełnienie zaległości w czasie których nie jest odpytywany.

Zwolnienie z zajęć

1.      w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć z wychowania fizycznego i informatyki.

2.      Decyzję o zwolnieniu z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. Rodzice (prawni opiekunowie) wnioskują do wychowawcy o zwolnienie ucznia z wychowania fizycznego. Wychowawca przedkłada wniosek dyrektorowi szkoły i informuje nauczyciela wychowania fizycznego o decyzji dyrektora.

3.      w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

Ocenianie uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

1.      Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnego orzeczenia, opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej oraz na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających dla ucznia nie posiadającego opinii, orzeczenia  dostosować  wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2.      Klasyfikacja śródroczna i roczna oraz oceny bieżące ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym wyrażane są w formie opisu jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych i zachowania.

3.      Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

Zasady i kryteria oceniania zachowania

1.        Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

c)      dbałość o honor i tradycje szkoły;

d)     dbałość o piękno mowy ojczystej;

e)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f)       godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g)      okazywanie szacunku innym osobom.

h)      przestrzeganie zasad noszenia galowego stroju szkolnego w dniach szczególnie uroczystych dla szkoły i środowiska.

2.    Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

a)      wzorowe - wz

b)      bardzo dobre - bdb

c)      dobre - db

d)     poprawne - pop

e)      nieodpowiednie - ndp

f)       naganne - ng

3.      Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania ucznia śródroczną lub roczną na podstawie:

a)      własnych obserwacji;

b)      samooceny ucznia;

c)      opinii klasy;

d)     informacji o zachowaniu ucznia zamieszczonych w zgromadzonej dokumentacji;

e)      opinii nauczycieli uczących;

f)       opinii pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły (jeżeli zgłaszają zastrzeżenia).

4.      Szczegółowe kryteria ustalania oceny z zachowania:

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a)      dba o wzorową frekwencję i usprawiedliwienie nieobecności w trybie ustalonym przez wychowawcę klasy,

b)      pilnie i systematycznie uczy się i osiąga wysokie wyniki w nauce na miarę swoich możliwości oraz stara się je podwyższyć,

c)      uczestniczy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, olimpiadach, zawodach sportowych,

d)     chętnie bierze udział w imprezach klasowych i szkolnych,

e)      godnie reprezentuje swoją klasę, szkołę na zewnątrz,

f)       zawsze odnosi się z dużym szacunkiem do nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów i innych osób,

g)      posiada bardzo wysoką kulturę osobistą, nigdy nie używa wulgarnego słownictwa,

h)      zawsze przestrzega ustaleń nauczycieli, wychowawcy i dyrektora szkoły,

i)        dba o mienie własne i szkoły,

j)        rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,

k)      chętnie udziela pomocy kolegom i koleżankom,

l)        dba o swój wygląd, estetykę klasy i szkoły,

m)    wzorowo zachowuje się poza szkołą,

n)      nie ulega nałogom.

o)      Zawsze nosi galowy ubiór na uroczystości szkolne

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)      punktualnie przychodzi na lekcje, dba o wzorową frekwencję i usprawiedliwienie nieobecności w trybie ustalonym przez wychowawcę klasy,

b)      pilnie i systematycznie uczy się i osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości,

c)      odrabia zadania i zawsze jest przygotowany do lekcji,

d)     aktywnie uczestniczy w zajęciach, życiu klasy i szkoły,

e)      uczestniczy w pracach społeczno-użytecznych na rzecz szkoły i środowiska

f)       bierze udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, zawodach sportowych,

g)      godnie reprezentuje klasę i szkołę,

h)      odnosi się z szacunkiem do nauczycieli, kolegów i innych osób,

i)        posiada wysoką kulturę osobistą, nigdy nie używa wulgarnego słownictwa

j)        przestrzega ustaleń wychowawcy i dyrektora szkoły,

k)      dba o sprzęt i pomoce dydaktyczne w szkole,

l)        dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,

m)    nie ulega nałogom.

n)      nosi ubiór galowy na uroczystości szkolne

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)      nie spóźnia się na lekcje, dba o wzorową frekwencję i usprawiedliwienie nieobecności w trybie ustalonym przez wychowawcę klasy,

b)      na miarę swoich możliwości rozwija swoje zainteresowania i zdolności,

c)      stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i przygotowuje się do nich,

d)     posiada wysoką kulturę osobistą,

e)      odnosi się z szacunkiem do nauczycieli, kolegów i innych osób,

f)       nie używa wulgarnych słów oraz przemocy słownej i fizycznej,

g)      przestrzega ustaleń wychowawcy i dyrektora szkoły,

h)      dba o swój wygląd oraz estetykę klasy i szkoły,

i)        szanuje sprzęt i pomoce dydaktyczne w szkole,

j)        nie ulega szkodliwym dla zdrowia nałogom.

k)      nosi ubiór galowy w odpowiednich sytuacjach

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a)      inspirowany przez wychowawcę współpracuje z nim i zespołem klasowym ,

b)      nie znęca się nad innymi,

c)      nie wyróżnia się swoją postawą,

d)     nie niszczy sprzętu i pomocy dydaktycznych w szkole,

e)      stara się pracować nad kulturą osobistą i popularyzowaniem piękna mowy ojczystej na miarę swoich możliwości,

f)       nie opuszcza bez usprawiedliwienia lekcji, stara się nie spóźniać,

g)      posiada wymagane przybory, książki i zeszyty,

h)      nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów.

i)        nosi ubiór galowy w odpowiednich sytuacjach

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a)      nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą,

b)      nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły,

c)      często spóźnia się na lekcję,

d)     często opuszcza lekcje, a jego nieobecności są nieusprawiedliwione,

e)      rzadko posiada wymagane przybory szkolne, książki, zeszyty,

f)       często jest nie przygotowany do zajęć,

g)      używa wulgarnych słów,

h)      ma lekceważący stosunek do kolegów i personelu,

i)        bierze udział w bójkach,

j)        próbuje palić papierosy i pić alkohol.

k)      często nie nosi ubioru galowego na wskazane uroczystości szkolne

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a)      bardzo często używa wulgarnych słów,

b)      ma lekceważący stosunek do nauczycieli,

c)      prowokuje bójki stwarzając zagrożenie dla siebie i innych,

d)     często kłamie, oszukuje, wyłudza, szantażuje i zastrasza innych,

e)      często spóźnia się na lekcje i opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia

f)       świadomie niszczy sprzęt szkolny,

g)      popadł w konflikt z prawem

h)      jego postawa jest niegodna ucznia,

i)        nie nosi ubioru galowego na uroczystości szkolnych

5.      w klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi

6.      Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena z zachowania jest ostateczna, jednak uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być złożone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

7.      w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która - w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów - decyduje głos przewodniczącego komisji.

8.      Ustalona przez komisję roczna ocena z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczną.

Egzamin sprawdzający

1.           Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłasza</