PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Tony’ego Halika w Górznej zwany dalej „programem” stanowi wspólną koncepcję pracy wychowawczej szkoły, akceptowaną przez uczniów, rodziców  i nauczycieli.

Obejmuje zestaw  podstawowych wartości wychowania, priorytetów  działania, specyficznych sytuacji wychowawczych, działań profilaktycznych oraz prawa i obowiązki uczniów, system oceniania zachowania, system nagród i kar.

Program opisuje także kryteria osiągania zamierzonych celów, system monitorowania i oceny jego skuteczności

 

System wartości wychowania

 1. Naczelnym celem wychowawczym szkoły jest wspieranie uczniów  w tym, by obierając za cel życia dążenie do wartości podstawowych takich jak:

1.1         kultura osobista

1.2         aktywność

1.3         otwartość i chęć zdobywania wiedzy

1.4         przestrzeganie przyjętych norm i obowiązków

1.5         patriotyzm

1.6         tolerancja

1.7         poszanowanie drugiego człowieka

1.8         współdziałanie

1.9         komunikatywność

1.10     samodzielność

 1. Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego są następujące:

2.1         opieka nauczycieli nad wszechstronnym rozwojem uczniów  (w  wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym)

2.2         ochrona wychowawcza nad działaniem ucznia w życiu społeczności środowiskowej

2.3         przygotowanie ucznia do samodzielnego życia

2.4         pomoc w zrozumieniu siebie, innych ludzi i otaczającego świata

2.5         wdrożenie do pracy nad własnym rozwojem

2.6         rozwijanie poczucia solidarności i pomagania sobie nawzajem

2.7         wdrażanie do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji sprzyjających zachowaniu zdrowia oraz życiu w harmonii z otaczającym środowiskiem przyrodniczym i społecznym (aktywny udział w życiu rodziny, grupy, klasy, szkoły, środowiska, kraju)

2.8         zapoznanie z dziedzictwem kulturowym miejscowości, regionu, kraju, Europy, świata.

 1. Realizując program wychowawczy szkoły wychowawca winien:

3.1         kreować sytuację, w których uczeń aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości

3.2         kształtować umiejętność współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej przez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu

3.3         zaszczepić postawy pozytywnego i zrównoważonego reagowania w trudnych sytuacjach oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów  aprobujących lub negujących różne zachowania swoje i innych ludzi.

3.4         pokazywać wpływ  codziennych decyzji, wyborów, stawianych celów  i dróg ich osiągnięcia na zjawiska zachodzące w najbliższym otoczeniu, (rodzina, szkoła, miejscowość, kraj) aż po skalę globalną

3.5         współdziałać ze wszystkimi nauczycielami i koordynować ich działania wychowawcze

3.6         utrzymywać ścisłą współpracę z rodzicami i wspierać ich w procesie wychowawczym.

 

Priorytety wychowania

 1. W  odniesieniu do przyjętego systemu wartości zakłada się następujące priorytety w wychowaniu:

 

Wartości

Priorytety wychowawcze

Kultura osobista

-         dbanie o własne ciało, zdrowie, sprawność fizyczną

-         kształtowanie właściwych nawyków  higienicznych

-         rozbudzanie potrzeb kontaktu z przyrodą oraz jej poszanowanie

Aktywność

-         rozwijanie dociekliwości poznawczej

-         uczenie się poprzez działanie, gotowość do podjęcia działania („aktywnością dzisiaj budujemy aktywność w przyszłości”)

Otwartość i chęć zdobywania wiedzy

-         kształtowanie postawy poszukującej, odkrywczej, dążącej do odnalezienia własnego miejsca w świecie, kształtowanie optymistycznych postaw, dostrzeganie pozytywnych stron życia

-         uświadomienie życiowej użyteczności zdobywanej wiedzy i umiejętności

Przestrzeganie przyjętych norm

-         umiejętności dostosowania swoich działań do zmieniających się sytuacji

-         przygotowanie do akceptacji ogólnie przyjętych norm

-         wyrabianie świadomości zagrożenia zdrowia fizycznego i psychicznego

-         umiejętności samokontroli i samokrytyki oraz gotowości do poprawy

Patriotyzm

-         wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej w skali własnego środowiska, gminy, regionu, kraju, Europy i świata

-         poznawanie własnej przeszłości: rodzina, dom, środowisko, miejscowość, region w powiązaniu z historią ludzkości

-         poszanowanie symboli szkolnych i narodowych

-         szacunek dla własności prywatnej oraz dobra wspólnego

-         przygotowanie do życia w rodzinie, społeczeństwie lokalnym i państwie

Tolerancja

-         okazywanie szacunku symbolom, kulturze, historii innych narodów  i religii

-         umiejętność wyrażania własnych opinii i poglądów  oraz akceptowanie opinii i poglądów  innych osób

-         szacunek dla pluralizmu, nie wywyższanie się, tolerancja dla sprzeczności opinii

Poszanowanie drugiego człowieka

-         godzenie dobra własnego z dobrem innych

-         wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka

Współdziałanie

-         przyswajanie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów

-         współdziałanie i współtworzenie wspólnoty nauczycieli i uczniów

-         umiejętność pracy zespołowej, budowanie więzi międzyludzkich, podejmowanie decyzji indywidualnych i grupowych

-         tworzenie warunków  grupowego działania na rzecz innych dzieci

Samodzielność

-         umiejętność podejmowania decyzji za siebie i najbliższe otocznie

-         radzenie sobie w trudnych sytuacjach życiowych

Komunikatywność

-         umiejętność skutecznego porozumiewania się, posługiwania się językiem ojczystym, publicznych wystąpień

-         jasność wypowiadania się

-         sztuka panowania nad sobą

Zestaw  sytuacji wychowawczych

 1. W  szkole stosuje się zestaw  następujących sytuacji wychowawczych, których stosowanie ma na celu osiąganie założonych celów  wychowania:

a)      uczeń dąży do poszerzenia swojej wiedzy, rozszerza horyzonty myślowe i zainteresowania

b)      uczeń potrafi planować działanie i przewidzieć jego efekt

c)      uczeń zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nimi pracować

d)     uczeń znajduje swoje miejsce w grupie i działa w niej

e)      uczeń zna normy dobrego zachowania i według nich postępuje

f)       uczeń jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych

g)      uczeń zna uczucie szacunku, wdzięczności i potrafi je okazywać we właściwy sposób

h)      uczeń umie zachować się w sytuacjach trudnych

i)        uczeń właściwie rozumie ideały demokracji, tolerancji i wolności

j)        uczeń zna, szanuje historię, kulturę i tradycję narodową z jej regionalnym bogactwem

Sytuacje wychowawcze

Oczekiwane rezultaty

Uroczyste apele

-         szacunek dla tradycji i symboli narodowych

-         poznanie sylwetek wybitnych polaków

-         poznanie obrzędów  kultury narodowej

-         właściwe zachowanie

-         poczucie więzi rodzinnych

-         obchody święta szkoły, patrona

Konkursy szkolne i klasowe

-         rozszerzenie treści nauczania

-         upowszechnienie wiedzy

-         uczenie zdrowej rywalizacji

-         wzbudzanie motywacji do pracy

-         umacnianie wiary we własne siły

-         przygotowanie do publicznych wystąpień

-         samoocena

Reprezentowanie szkoły, klasy

-         podnoszenie prestiżu szkoły, klasy

-         możliwość realizacji własnych ambicji

-         kształtowanie przyszłych liderów

Samorządność uczniowska

-         współodpowiedzialność za porządek na terenie szkoły

-         odpowiedzialność za podejmowanie decyzji

-         twórcze myślenie i działanie

-         praca w grupie i współdziałanie

-         popieranie przejawów  indywidualności

-         odpowiedzialność za powierzone mienie, gospodarność, operatywność

-         wzajemna życzliwość

-         właściwe wykorzystanie czasu wolnego

-         wrażliwość na potrzeby innych

System nagradzania i karania

-         preferowanie aktywnych postaw

-         naśladowanie pozytywnych postaw

-         satysfakcja z sukcesów  własnych i kolegów

-         gotowość do podejmowania dodatkowych wysiłków

-         uświadomienie złego postępowania

-         odpowiedzialność za słowa i czyny

-         akceptacja dla kary

-         przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom

 

Wyjazdy do kina, teatru, muzeum itp. Działalność kulturalno – rozrywkowa, działalność turystyczna

-         właściwe zachowanie się w obiektach kultury

-         umożliwienie kontaktu z kulturą i sztuką

-         kultura spędzania wolnego czasu

-         zapoznanie dzieci z dziedzictwem kulturalnym narodu

-         szacunek dla przyrody

-         wrażliwość na piękno

-         zapoznanie z pięknem najbliższej okolicy, gminy, regionu, kraju

1.      Praca dydaktyczno – wychowawcza związana z patronem szkoły

2.      Obchody 3 Maja

3.      Obchody 11 Listopada  

-         poszanowanie ceremoniału szkolnego

-         poszerzenie wiedzy o patronie

 

 

-         właściwe zachowanie się podczas oficjalnych uroczystości

 

Działania profilaktyczne, formy pomocy i współdziałania

 1. Wychowawcy winni utrzymywać częste kontakty z rodzicami. Fakt odbycia spotkania musi być odnotowany w dzienniku.
 2. Zebrania klasowe odbywają się według harmonogramu spotkań, ustalonego przez dyrektora
 3. Na pierwszym ogólnym spotkaniu wychowawca przedstawia plan pracy wychowawczej – rodzice mają możliwość wyrażania opinii na temat tego planu.
 4. Nauczyciele wychowawcy powinni angażować rodziców  do opieki nad dziećmi podczas wycieczek, dyskotek, zabaw  klasowych.
 5. Rodzicie każdej klasy typują przedstawicieli do Rady Rodziców  według rozporządzenia.
 6. W  zakresie przeciwdziałania negatywnym zachowaniom uczniów  szkoła prowadzi następujące formy profilaktyki:

a)      Pogadanki dla uczniów  prowadzone przez wychowawców

b)      Pogadanki dla uczniów  prowadzone przez pedagoga i psychologa z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

c)      Szkolenie Rady Pedagogicznej

d)     Apele porządkowe raz w miesiącu

e)      System nagród i kar

7.      Swoje działania szkoła opiera również na szkolnym programie profilaktyki, który jest dokumentem stanowiącym załącznik niniejszego statutu.