Zarządzenie nr 8/ 2013-2014

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tony’ego Halika w Górznej

z dnia 28 lutego 2014r.

w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej                 im. T. Halika w Górznej  w roku szkolnym 2014-2015 i 2015-2016

podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. nr256,poz. 2572 ze zm.)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232).

Statut Szkoły Podstawowej im. T. Halika w Górznej

 

§ 1

Wprowadzam „Regulamin rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej im. T. Halika w Górznej w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016”

§ 2

 Zasady rekrutacji do klasy pierwszej.

1.      Do klasy pierwszej szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie wniosku rodziców dzieci (na druku wg wzoru – załącznik nr 1).

2.      Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej im. T. Halika w Górznej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.

3.      Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka (na druku wg wzoru – załącznik nr 2).

4.      W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014-2015 i 2015-2016 będą brane pod uwagę następujące kryteria:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

1.

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej im. T. Halika w Górznej

10 pkt.

2.

Miejsce pracy jednego z rodziców  znajduje się w obwodzie Szkoły Podstawowej im. T. Halika w Górznej

10 pkt.

3.

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Górznej

10 pkt.

4.

Szkoła Podstawowa jest na trasie dojazdu do miejsca pracy jednego lub obojga rodziców.

10 pkt.

 

5.      Punkty ulegają sumowaniu. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci od największej liczby punktów aż do wyczerpania wolnych miejsc. W przypadku, gdy kandydaci otrzymają równorzędną liczbę punktów i jest więcej kandydatów niż  wolnych miejsc w szkole, o przyjęciu do Szkoły Podstawowej im. T. Halika w Górznej decydują kryteria dodatkowe:

Lp.

Kryteria dodatkowe

Liczba punktów

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

5 pkt.

2.

Niepełnosprawność kandydata

5 pkt.

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

5 pkt.

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5 pkt.

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

5 pkt.

6.

Samotne wychowywanie kandydata przez rodzica

5 pkt.

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

5        pkt.

 

6.       Spełnienie ww. kryteriów rodzice potwierdzają składając pisemne oświadczenie (na druku wg wzoru - załącznik nr 3) razem z wnioskiem o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły.

§ 3

 Terminy postępowania rekrutacyjnego.

 1. Od 1 marca do 15 kwietnia o zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i składanie wniosków o przyjęcie dziecka spoza obwodu do szkoły.
 2. Do 15 kwietnia powołanie komisji rekrutacyjnej.
 3. Do 20 kwietnia posiedzenie komisji rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia dzieci spoza obwodu szkoły.
 4. Do 25 kwietnia podanie do publicznej wiadomości list dzieci spoza obwodu szkoły przyjętych do Szkoły Podstawowej im. T. Halika w Górznej

§ 4

 1. Komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor szkoły. W jej skład wchodzi co najmniej jeden przedstawiciel Rady Rodziców.
 2. Zadania komisji rekrutacyjnej:

1)      ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

2)      sporządzeniu protokołu postępowania rekrutacyjnego,

3)      uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

3.      Komisja rekrutacyjna ma prawo do weryfikacji złożonych przez rodziców/prawnych opiekunów zgłoszeń do szkoły, wniosków o przyjęcie do szkoły oraz oświadczeń o spełnieniu kryteriów naboru dla uczniów spoza obwodu szkoły.

4.      Listy, o których mowa w punkcie 1 ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły oraz na stronie WWW szkoły (www.spgorzna.pl)

5.      Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów spoza obwodu szkoły uszeregowane w kolejności alfabetycznej. 

6.      Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 1. Komisja sporządza protokół z I i II etapu postępowania rekrutacyjnego.

§ 5

 Procedury odwoławcze.

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych spoza obwodu szkoły, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

§ 5

Przepisy końcowe

1.      Jeżeli po zakończeniu rekrutacji szkoła dysponuje wolnymi miejscami dyrektor może przyjąć dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły.

2.      W ciągu roku szkolnego przyjmowane są wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie, o przyjęciu dziecka spoza obwodu decyzje podejmuje dyrektor. W przypadku, gdy przyjęcie dziecka mogłoby spowodować zmiany organizacyjne, dyrektor zobowiązany jest skonsultować swoją decyzję z Wójtem Gminy Złotów.

 1. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 3. Wzory dokumentów można odebrać w sekretariacie szkoły, otrzymać drogą mailową po podaniu adresu e-mail lub pobrać ze strony internetowej szkoły.
 4. Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole oraz opublikowanie na stronie internetowej szkoły.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2014r.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji dzieci do Szkoły podstawowej im. T. Halika w Górznej

WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

           1.Imię ( imiona)  

………………………………………………………………………………………

                                                                                                                                                                                   

    2. Nazwisko

…………………………………………………………………………………………

3. PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Data urodzenia

……………………………………………………………………………………………..

5.Miejsce urodzenia

………………………………………………………………………………………………

6.Imiona i nazwiska rodziców( prawnych opiekunów)

matki………………………………………….    ojca…………………………………….

 

7.Rodzeństwo ( imiona , rok urodzenia)

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

8.Adres zameldowania

 

……………………………………………………………………………………………..

9.      Obecny adres zamieszkania ( wypełnić jeśli jest inny niż zameldowania)

 

…………………………………………………………………………………………….

10.  Numery telefonów kontaktowych

 

…………………………………………………………………………………………….

11.  Adres poczty elektronicznej rodziców ( prawnych opiekunów)

 

…………………………………………………………………………………………….

12.  Zgłoszenie do klasy………… Szkoły Podstawowej

 

13.  Informacje o przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, do którego dziecko uczęszczało

                                                        

………………………………………………………………………………………………………………….

14.  Czy dziecko posiada opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno- pedagogicznej        TAK         NIE     ( właściwe podkreślić)                                                                       

Jeśli posiada , proszę o dołączenie kserokopii dokumentu)

 

15.  Uwagi, prośby rodziców: 

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

16.  Do wypełnionej karty proszę dołączyć: zdjęcie kserokopię skróconego aktu urodzenia dziecka oraz  zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

 

 

 

                                                                                                                        

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. szkoły zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.)

 

 

……….................................................                                                ………………………………………

( miejscowość, data)                                                                    ( podpisy rodziców, prawnych opiekunów)

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej im. T. Halika w Górznej

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

(wypełniają rodzice dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły)

Dane osobowe dziecka

PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imiona

 

Data urodzenia

 

Nazwisko

 

Miejsce urodzenia

 

Adres zamieszkania dziecka

miejscowość

 

Nr domu i mieszkania

 

ulica

 

Telefon kontaktowy

 

 

Oświadczenie:

Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na liście dzieci przyjętych do szkoły.

 

 

                                                                                              .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .   .   .

Podpis rodzica

 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej im. T. Halika w Górznej

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   .   .

Imię i nazwisko rodzica

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .   .   .

adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE

 (wypełniają rodzice dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły)

Ubiegając się o przyjęcie mojego syna/mojej córki  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . do  Szkoły Podstawowej im. T. Halika w Górznej oświadczam (proszę zakreślić TAK lub NIE.

Lp.

Kryterium

 

 

1.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły podstawowej w Górznej.

TAK

NIE

2.

Miejsce pracy jednego lub obojga rodziców znajduje się w obwodzie Szkoły podstawowej w Górznej

TAK

NIE

3.

Kandydat uczęszczał do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Górznej.

TAK

NIE

4.

Szkoła jest na trasie dojazdu do miejsca pracy jednego lub obojga rodziców

TAK

NIE

5.

Kandydat wychowuje się w rodzinie wielodzietnej ( troje lub więcej dzieci).

TAK

NIE

6.

Kandydat ma orzeczoną niepełnosprawność.

TAK

NIE

7.

Jedno z rodziców kandydata ma orzeczoną niepełnosprawność.

 

 

8.

Obydwoje rodzice kandydata mają orzeczoną niepełnosprawność.

 

 

9.

Rodzeństwo kandydata ma orzeczoną niepełnosprawność.

 

 

10.

Kandydat wychowywany jest przez jednego z rodziców.

 

 

11.

Kandydat objęty jest pieczą zastępczą.

 

 

                                                                                             

Podpis rodzica