Regulaminu rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych
w Szkole Podstawowej im. T. Halika w Górznej
 
w roku szkolnym 2015 - 2016

podstawa prawna:

ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 9Dz.U. z 2014 r. poz.7)

Statut Szkoły Podstawowej im. T. Halika w Górznej.

Kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych obowiązujące w Szkole Podstawowej im. T. Halika w Górznej
w roku szkolnym 2015- 2016

 

§ 1

1.      W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych obowiązują kryteria określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i zmianie niektórych innych ustaw:

1)      Wielodzietność rodziny kandydata;

2)      Niepełnosprawność kandydata;

3)      Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)      Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)      Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)      Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)      Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2.      Wszystkie ww. kryteria mają jednakową wartość 10 pkt.

3.      Do oddziałów przedszkolnych przyjmuje się wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej im. T. Halika w Górznej, które z dniem
1 września 2014r. osiągną wiek 3 lat.

4.      Punkty ulegają sumowaniu. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci od największej liczby punktów.

§ 2

1.      Jeśli po przeprowadzeniu I etapu rekrutacyjnego w oddziałach przedszkolnych są wolne miejsca przeprowadza się II etap postępowania rekrutacyjnego..

2.      W II etapie bierze się pod uwagę następujące kryteria:

1)      Liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie;     8 pkt.

2)      Obydwoje rodzice kandydata pracują zawodowo;                                                              10 pkt.

3)      Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola;                                                               6 pkt.

4)      Kandydat nie był objęty edukacją przedszkolną;                                                                   6 pkt.

5)      Rodzina kandydata jest objęta nadzorem kuratorskim                                                        10 pkt.

 

§ 3

1.      I etap rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przeprowadza się do 15 kwietnia 2015 r.

2.      II etap rekrutacji przeprowadza się do 25 kwietnia 2015 r.

3.      Rodzice, których dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego i będzie kontynuowało edukację w roku szkolnym 2015- 2016 składają deklarację do 13 marca 2015 r.

§ 4

1.      Jeżeli po zakończeniu II etapu rekrutacji przedszkole dysponuje wolnymi miejscami dyrektor może przyjąć dzieci młodsze oraz dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły.

2.      W ciągu roku szkolnego przyjmowane są wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie,    o przyjęciu dziecka spoza obwodu decyzje podejmuje dyrektor. W przypadku,  gdy przyjęcie dziecka mogłoby spowodować zmiany organizacyjne, dyrektor zobowiązany jest skonsultować swoją decyzję z Wójtem Gminy Złotów.

3.      Rodzice lub opiekunowie dziecka potwierdzają dane wymienione w § 1 ust. 1 pkt 2 -5 i 7 poprzez złożenie kserokopii stosownych dokumentów.

4.      Rodzice lub opiekunowie dziecka potwierdzają dane wymienione w § 1 pkt ust.1 pkt. 1 i 6 oraz w § 2 ust.2  pkt 1-5 poprzez złożenie oświadczeń.

 

§ 5

  1. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor powołuje odrębnym zarządzeniem trzyosobową komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzi co najmniej jeden przedstawiciel Rady Rodziców.

§ 6

  1. Zadania komisji rekrutacyjnej:

1)      ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

2)      sporządzeniu protokołu postępowania rekrutacyjnego,

3)      uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

2.      Komisja rekrutacyjna ma prawo do weryfikacji złożonych przez rodziców/prawnych opiekunów zgłoszeń do szkoły, wniosków o przyjęcie do szkoły oraz oświadczeń  o spełnieniu kryteriów naboru dla uczniów spoza obwodu szkoły.

3.      Listy, o których mowa w punkcie 1 ust1, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola oraz na stronie WWW szkoły (www.spgorzna.pl)

4.      Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły.

5.      Rozpatrzenie wniosków rodziców kandydata, ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,

6.      Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

  1. Komisja sporządza protokół z I i II etapu postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 7

Procedury odwoławcze.

1.      W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2.      Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.      Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Szkoły Podstawowej im. T. Halika w Górznej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4.      Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

5.      Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

§ 8

 Przepisy końcowe.

  1. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
  2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

3.      Wzory dokumentów można odebrać w sekretariacie szkoły, otrzymać drogą mailową po podaniu adresu e-mail lub pobrać ze strony internetowej szkoły.

  1. Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole oraz opublikowanie na stronie internetowej szkoły.

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

Termin

Etap postępowania

Osoba odpowiedzialna

Do 13.03.2015 r.

Złożenie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu.

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

15.04.2015 r.

Składanie przez rodziców dokumentów wymaganych przy zapisie kandydata do przedszkola

 

do 3.03.2015 r

Powołanie komisji rekrutacyjnej

dyrektor

15.04.2015 r.

I etap rekrutacji

Komisja rekrutacyjna

25.04.2015 r.

II etap rekrutacji

Komisja rekrutacyjna

do 30.04.2015 r.

Upublicznienie przyjętych do przedszkola dzieci w roku szkolnym 2014-2015

dyrektor

do 9 maja 2015 r.

Przekazanie organowi prowadzącemu list dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola w roku 2014-2015

dyrektor

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r.